Giáo án Sinh học Lớp 9 - Tiết 54: Thực hành Hệ sinh thái - Năm học 2019-2020

?Sau khi quan sát hệ sinh thái nông nghiệp qua băng hình, em có nhận xét gì?

- Hệ sinh thái này đa dạng có nhiều loài thực vật và động vật

- Loài này là thức ăn của loài kia

VD: Lúa chuột rắn VSV

?Chúng ta cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái này?

- Không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm hệ sinh thái nông nghiệp.

- Bảo vệ các loài sinh vật có lợi cho hệ sinh thái nông nghiệp như rắn, ếch, nhái.

- Không phá hại cây lương thực, cây hoa màu.

- Chăm sóc và bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái.

- Tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái.

 

docx3 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Sinh học Lớp 9 - Tiết 54: Thực hành Hệ sinh thái - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Ngµy so¹n : 18/3/2019
TiÕt 54: Thùc hµnh: HÖ sinh th¸i
I. Môc tiªu:
1.KiÕn thøc : 
- Häc sinh nªu ®­îc c¸c thµnh phÇn cña hÖ sinh th¸i .
- Qua bµi häc, HS thªm yªu thiªn nhiªn vµ n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng
2.Kü n¨ng : Quan s¸t ph©n tÝch nhËn biÕt hệ sinh thái
3.Th¸i ®é : HS thªm yªu thiªn nhiªn vµ n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng
II. CHUẨN BỊ
- Máy chiếu, băng hình về hệ sinh thái nông nghiệp
- Bảng phụ, phiếu học tập, bút
III. C¸ch thøc TiÕn hµnh : 
- Xem băng hình hệ sinh thái nông nghiệp, ho¹t ®éng nhãm, ph­¬ng ph¸p trùc quan.
- Hoàn thành bảng 51.1 đến 51.3 SGK.
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. Ổn định tæ chøc : 
2. KiÓm tra bµi cò :
? Thế nào là hệ sinh thái?
? Nêu các thành phần của một hệ sinh thái?
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn quan sát hệ sinh thái nông nghiệp qua băng hình
Ho¹t ®éng cña GV vµ häc sinh
Néi dung
Tuú tõng ®Þa ph­¬ng mµ ®Ò xuÊt ®Þa ®iÓm ®iÒu tra.
Vùng ven thành phố Hà Tĩnh là hệ sinh thái nông nghiệp, nên GV chọn hệ sinh thái này cho HS quan sát.
- HS nghe GV h­íng dÉn, ghi nhí ®Ó tiÕn hµnh quan sát.
- GV h­íng dÉn néi dung b¶ng 56.1 SGK.
- Yªu cÇu HS:
+ T×m hiÓu nh©n tè v« sinh, h÷u sinh .
+ Con ng­êi cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo tác động tới m«i tr­êng.
+ §iÒn VD minh ho¹.
- GV h­íng dÉn néi dung b¶ng 56.2
Liệt kê các loài thực vật và mức độ nhiều hay ít.
- Néi dung b¶ng 56.3: Liệt kê các loài thực vật và mức độ nhiều hay ít.
- GV trình chiếu đoạn băng hình về hệ sinh thái nông nghiệp
- HS quan sát và ghi chép
GV chia nhóm HS để hoàn thành các bảng 51.1 đến 51.3 SGK.
Sau khi quan sát xong HS thảo luận làm phiếu học tập.
Các nhóm hoàn thành bảng và lên báo cáo.
HS nhận xét, GV trình chiếu kiến thức chuẩn, HS theo dõi bổ sung đầy đủ.
?Sau khi quan sát hệ sinh thái nông nghiệp qua băng hình, em có nhận xét gì?
- Hệ sinh thái này đa dạng có nhiều loài thực vật và động vật
- Loài này là thức ăn của loài kia 
VD: Lúaà chuộtà rắnà VSV
?Chúng ta cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái này?
- Không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm hệ sinh thái nông nghiệp.
- Bảo vệ các loài sinh vật có lợi cho hệ sinh thái nông nghiệp như rắn, ếch, nhái...
- Không phá hại cây lương thực, cây hoa màu.
- Chăm sóc và bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái.
- Tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái.

Bảng 51.1. Các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp
Các nhân tố vố sinh
Các nhân tố hữu sinh
-Những nhân tố tự nhiên:gió, mưa,nắng, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nước, không khí, đất
-Những nhân tố do hoạt động của con người tạo nên: tưới nước,bón phân, phun thuốc, xới đất, che mưa, tạo độ xốp

-Trong tự nhiên: sâu, rắn, cỏ, giun đất
-Do con người( chăn nuôi, trồng trọt) trồng lúa, trồng rau, nuôi cá, nuôi vịt.
Bảng 51.2. Thành phần thực vật trong hệ sinh thái nông nghiệp
Loài có nhiều cá thể nhất
Loài có nhiều cá thể
Loài có ít cá thể
Loài có rất ít cá thể
Tên loài:
Cây lúa, rau khoai, cây lạc

Tên loài:
Rau xà lách, mồng tơi, bắp cải,hoa cúc
Tên loài:
Cây ngò, cỏ, chuối, đậu cô ve.

Tên loài:
Cây lau, cây bụi
Bảng 51.3. Thành phần động vật trong hệ sinh thái nông nghiệp
Loài có nhiều cá thể nhất
Loài có nhiều cá thể
Loài có ít cá thể
Loài có rất ít cá thể
Tên loài:
Cá, sâu ăn lá, vịt

Tên loài:
Ốc bươu vàng, cò, cào cào, côn trùng như bọ rùa, bọ xít
Tên loài:
Chuột, nhái, chuồn chuồn

Tên loài:
Rắn,ếch


Ho¹t ®éng 2: Báo cáo
- Các nhóm lên treo bảng phụ và báo cáo theo mẫu
- Cả lớp nghe và bổ sung
- GV nhận xét ý thøc häc tËp cña líp trong tiÕt thùc hµnh.
4.Cñng cè :
- Chơi trò chơi tiếp sức: Em hãy kể tên các hệ sinh thái mà em biết.
- Ba đội chơi, đội nào kể được nhiều hệ sinh thái đúng sẽ được thưởng một gói kẹo mút.
5. H­íng dÉn : 
- Hoµn thµnh b¸o c¸o thu ho¹ch.
-Nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong hệ sinh thái để tiết sau lập chuổi và lưới thức ăn.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_sinh_hoc_lop_9_tiet_54_thuc_hanh_he_sinh_thai_nam_ho.docx
Bài giảng liên quan