Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

I. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và cách tổ chức xã hội: Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động các công việc chung của nhà nước và xã hội.

docx9 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG ÔN TẬP GDCD 9 
(Tuần từ 23/3 đến 28/3/2020)
BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,
QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và cách tổ chức xã hội: Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động các công việc chung của nhà nước và xã hội.
II. Phương thức thực hiện:
- Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
- Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
III. Ý nghĩa
- Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí  đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước , xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
IV. Điều kiện đảm bảo thực hiện:
1/ Nhà nước:
- Quy định bằng pháp luật
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện
2/ Công dân:
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện
- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.
B. BÀI TẬP
I. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Người trong độ tuổi nào dưới đây mới đủ quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Đủ 16 tuổi trở lên
B. Đủ 18 tuổi trở lên.
C. Đủ 20 tuổi trở lên
D. Đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 2: Độ tuôi nào dưới đây đủ điều kiện tham gia ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
A. Đủ 16 tuổi trở lên
B. Đủ 18 tuổi trở lên.
C. Đủ 20 tuổi trở lên
D. Đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 3: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.
D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.
Câu 4: Quyền nào dưới đây không phải quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tô chức xã hội.
C. Giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội.
D. Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện các công việc chung của Nhà nước và xã hội
Câu 5: Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt
A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.
B. Tình trạng pháp lý.
C. Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
D. Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 6: Việc làm nào dưới đây không phải tham gia quyền quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bầu cử đại biểu Quốc hội.
B. Đăng kí sở hữu tài sản cá nhân.
C. Khiếu nại việc làm trái pháp luật của cán bộ nhà nước.
D. Biểu quyết khi được nhà nước trưng câu ý dân.
Câu 7: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền bầu cử
A. Người đang bị quản thúc.
B. Người đang bị tạm giam.
C. Người bị tước quyền bầu cử theo bản án của Toà án.
D. Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 8: Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?
A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội.
B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình.
C. Để công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội.
D. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội.
Câu 9: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Hội đồng nhân dân.
B. Quốc hội.
C. Toà án nhân dân tối cao
D. Chính phủ.
Câu 10: Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?
A. Đủ 18 tuổi trở lên
B. Đủ 20 tuổi trở lên.
C. Đủ 21 tuổi trở lên
D. Đủ 23 tuổi trở lên.
Câu 11: Quyền ứng cử của công dân có thể thực hiện bằng
A. 1 con đường duy nhất.   
B. 2 con đường.
C. 3 con đường.   
D. 4 con đường.
Câu 12: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư .... là
A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
C. Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
Câu 13: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
A. phổ thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín.
B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu công khai.
D. phố thông, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu công khai.
Câu 14: Nhận định nào sai: Khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử
A. Người bị khởi tố dân sự.
B. Người đang chấp hành quyết định hình sự của Toà án.
C. Ngưòi đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương.
D. Người đã chấp hành xong bản án hình sự nhưng chưa được xoá án.
Câu 15: Công dân gián tiếp tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thông qua quyền
A. bầu cử đại biều Quốc hội.
B. ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
C. được biểu quyết khi Nhà nước trưng câu ý dân.
D. đóng góp ý kiến với Quốc hội trong những lần đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.
Câu 16: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyên tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
A. Bảo vệ mội trường.
B. Vượt khó trong học tập.
C. Nộp thuế theo đúng quy định
D. Bầu cử đại biểu Quốc hội
Câu 17: Trường hợp nào dưới đây không bị mất quyền tham gia bầu cử khi đã đủ 18 tuôi?
A. Người mất năng lực hành vị dân sự.
B. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian thi hành án.
C. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo.
D. Người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Câu 18: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
A. Quyền ứng cử.
B. Quyền kiểm tra, giám sát.
C. Quyền đóng góp ý kiến.
D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 19: Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách
A. bỏ qua những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của công dân.
B. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
C. thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
D. công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.
Câu 20: Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là
A. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
C. Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).
- Đối với em.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Đối với gia đình em ở địa phương:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2
Em tán thành quan điểm nào dưới đây ? Vì sao ?
Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước ;
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người ;
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3
Trong dịp tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban dân số, gia đình và trẻ em phường, bạn Vân - một học sinh lớp 9, rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em nhưng lại băn khoăn không hiểu mình có được tham gia góp ý kiến không ?
Theo em, Vân có được quyển tham gia góp ý kiến không ? Vì sao ? Vân có thể tham gia ý kiến bằng cách nào ? Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền gì của công dân ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C. DẶN DÒ:
- Xem phần nội dung bài học, nội dung sách giáo khoa để điền vào chỗ trống cho phù hợp.
- Làm bài tập và trả lời câu hỏi.
- Học sinh làm vào trong tập GDCD và sau khi đi học lại GV sẽ kiểm tra, sửa và chấm điểm. Câu hỏi nào không trả lời được, các em liên hệ GV sẽ hướng dẫn trả lời.

File đính kèm:

  • docxon_tap_giao_duc_cong_dan_lop_9_bai_16_quyen_tham_gia_quan_ly.docx
Bài giảng liên quan