Thiết kế bài giảng Hình học lớp 6 - Bài số 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu sau:

) Điểm .là trung điểm của đoạn thẳng MN

Nếu O là trung điểm của đoạn

 thẳng MN thì = .=

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Hình học lớp 6 - Bài số 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜLÔÙP 6AHÌNH HOÏCCHÖÔNG I§10 TRUNG ÑIEÅM CUÛA ÑOAÏN THAÚNGKiểm tra bài cũ Cho hình vẽ: a) Hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?b) Cho đoạn thẳng AM=4cm, đoạn thẳng AB =8cm.Tính đọan thẳng MB.c) So sánh đoạn thẳng MA và đoạn thẳng MB?AMBa) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B suy ra: AM + MB = AB 4 + MB = 8 MB = 8 - 4= 4cmC) MA = MB = 4cmAMBĐÁP ÁNTa có: Điểm M nằm giữa hai điểm A và B và MA = MB= 4cm?Điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng ABAMB4cm4cmVậy trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì ?Bài 10 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng.Trung điểm M của đoạn AB là điểm nằm giữa A,B và cách đều A,B (MA = MB)M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M thỏa mãn điều kiện gì?M nằm giữa A,BM cách đều A,BMA + MB = ABMA = MBM là trung điểm của ABMA +MB = ABMA = MBĐiểm M còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB=Định nghĩa:Quan saùt caùc hình veõ sau vaø cho bieát ñieåm M ôû hình naøo laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB? Vì sao?ABMHình 2ABMHình 3Hình 1ABMÑieåm M naèm giöõa vaø caùch ñều hai ñieåm A vaø BÑieåm M naèm giöõa nhöng khoâng caùch ñều hai ñieåm A vaø BKhôngvì KhôngvìÑieåm M caùch ñeàu nhöng khoâng naèm giöõa hai ñieåm A vaø BCó vì M caùch ñeàu hai ñieåm A vaø BÑieåm M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ABNếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì caàn thoûa maõn ñieàu kieän gì? ABM M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB, thì:M nằm giữa hai ñieåm A vaø BHình 3Ta có: MA + MB = AB2) Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngVí dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5cm.Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB. MA = MBsuy ra MA = MB ===2,5 cm M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ABMA = MBMA+MB = ABABMMA = MB =AB2®o Ab (=5cm )abmCách 1: Dùng thước thẳng có chia khoảng để vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB®Æt trªn tia ab ®o¹n am= ab (2.5 cm) th× m lµ trung ®iÓm cña ababBABước 1yxBAMBước 2yxBAMBước 3Cách 2: Gấp giấy- Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy- Gấp giấy sao cho điểm A trùng với điểm B. - Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm MNếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào?Áp dụng: bài tập 63a/ IA = IBb/ AI + IB = ABc/ IA + IB = AB vaø IA = IBSSĐĐEm haõy choïn moät caâu vaø traû lôøi ñuùng (Ñ) hoaëc sai (S) neáu I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB thì:d/ IA = IB = OONONOMBài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu sau:1) Điểm.là trung điểm của đoạn thẳng MNO . M,NOM =..2) Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng MN thì =.=MONnằm giữaH­íng dÉn häc bµi - N¾m ®­îc kh¸i niÖm trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng - C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng- CÈn thËn khi ®o vÏ - Lµm c¸c bµi tËp sgk ,sbtAÑieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau :a) Ñieåm C laø trung ñieåm cuûa. vì  C naèm giöõa B, DBD vaø BC = CD b) Ñieåm C khoâng laø trung ñieåm cuûa .. vì C khoâng thuoäc ñoaïn thaúng ABABc) Ñieåm A khoâng laø trung ñieåm cuûa BC vì ..A khoâng thuoäc ñoaïn thaúng BCCho hình vẽ sau:

File đính kèm:

  • ppttrung_diem_cua_doan_thang.ppt