Tiết 40: Tính chất đường phân giác của tam giác

Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng AD tại điểm E.

Áp dụng hệ quả của đ/l Ta-lét đối với tam giác DAC ta có:

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: minhminh | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiết 40: Tính chất đường phân giác của tam giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
( BE // AC ) DB DC = ? Vẽ tam giác ABC biết: AB = 3 cm; AC = 6 cm; Â = 1000. Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số và . ?1 1. Định lý . 6 C . 5 . 2,5 D B 3 Vẽ tam giác ABC biết: AB = 3 cm; AC = 6 cm; Â = 1000. Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số và . ?1 Ta có: 1. Định lý ( Sgk/ Trang 65 ) GT KL AD là tia phân giác của GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Chứng minh: 1. Định lý GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Chứng minh: E Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng AD tại điểm E. 1. Định lý GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Chứng minh: Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng AD tại điểm E. Áp dụng hệ quả của đ/l Ta-lét đối với tam giác DAC ta có: (1) E 1. Định lý GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Chứng minh: Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng AD tại điểm E. Áp dụng hệ quả của đ/l Ta-lét đối với tam giác DAC ta có: (1) Ta lại có: (gt) Vì BE // AC, nên (so le trong) . Do đó tam giác ABE cân tại B. (2) Từ (1) và (2) ( đpcm ) CM: (Sgk trang 66) E 1. Định lý GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) CM: (Sgk trang 66) 1. Định lý Cho hình vẽ bên dưới, các kết luận sau đúng hay sai? ĐÚNG ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI SAI GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Định lí vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. 1. Định lý 2. Chĩ ý: GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Hướng dẫn chứng minh: 2) BE’ = AB 1. Định lý 2. Chĩ ý: GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) t 1. Định lý 2. Chĩ ý: GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Bài 15/ Sgk trang 67: Tính x trong hình 24a. 1. Định lý 2. Chĩ ý: GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Bài 15/ Sgk trang 67: Tính x trong hình 24a. Bài giải: AD là tia phân giác của góc A. Nên ta có hệ thức: 1. Định lý 2. Chĩ ý: GT KL AD là tia phân giác của ( Sgk/ Trang 65 ) Bài 15/ Sgk trang 67: Tính x trong hình 24b và làm tròn đến kết quả số thập phân thứ nhất. Hướng dẫn: 1. Định lý 2. Chĩ ý: Hãy lập những tỉ lệ thức từ các kích thước trong hình vẽ trên Thời gian 1 phút Hết giờ ÁP DỤNG TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TỪNG TAM GIÁC (4 TAM GIÁC) TA CĨ: Nắm vững nội dung định lí về tính chất đường phân giác của tam giác. Bài tập về nhà: Bài 16 / trang 67 SGK; 	 Bài 17/ trang 68 SGK. 	 Bài 17; 18 / trang 69 SBT. Chuẩn bi: Làm các bài tập 18  22 trang 68 SGK, giờ sau LUYỆN TẬP 	 Tiết học sau chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thước, compa, máy tính bỏ túi . Nắm vững nội dung định lí về tính chất đường phân giác của tam giác. Bài tập về nhà: Bài 16 / trang 67 SGK; 	 Bài 17/ trang 68 SGK. 	 Bài 17; 18 / trang 69 SBT. Chuẩn bi: Làm các bài tập 18  22 trang 68 SGK giờ sau LUYỆN TẬP. 	 Tiết học sau chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thước, compa, máy tính bỏ túi . B C D At là tia phân giác của góc xAy. Bµi häc ®Õn ®©y lµ kÕt thĩc, c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o! Chĩc c¸c thÇy c« m¹nh khoỴ, c«ng t¸c tèt, chĩc c¸c em häc giái! H 

File đính kèm:

  • pptTinh chat duong phan giac cua tam giac(1).ppt