Bài giảng Bài 20 - Tiết 29: Tỉ khối chất khí (tiết 4)

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

 dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.

 MA: Khối lượng mol của A.

 MB: Khối lượng mol của B.

Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:

Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?

 

ppt34 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 20 - Tiết 29: Tỉ khối chất khí (tiết 4), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
tr­êng thcs trÇn l·mm«n ho¸ 8hå hång ®iÖpO2H24O2H251 mol H21molCO2(44g)1 mol H2(2g)?B»ng c¸ch nµo biÕt ®­îc khÝ A nÆng hay nhÑ h¬n khÝ B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của khí A	MB: Khối lượng mol của khí B.Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .(1)1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.(1)=>Em hãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau:dA/B>1: Khí A .. khí BdA/B=1: Khí A .. khí BdA/B1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:MAdA/H21642223164163244832(1)=>Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3SO2CO2CH4O21. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Khinh khí cầuBong bóng bayCho biết người ta đã bơm khí nào vào khí cầu vàbóng bay để những vật thểnày bay đươc? Giải thích?(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của không khí.Thay giá trị Mkk vào công thức trên?(1)(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?=>(1)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?(2)TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?Bài làm:- Khí SO2 nặng hơn không khí 2,21 lần- Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,45 lầnKết luận:(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Khí ABài tập 4: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:Chất lỏngKhí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?a) Khí O2(2)=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?c) Khí H2b) Khí CH4TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Bài tập 5: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?Biểu thức tính khối lượng?m=n x MTừ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?TỈ KHỐI CHẤT KHÍBài 20 _ Tiết 29	dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.	MA: Khối lượng mol của A.	MB: Khối lượng mol của B.=>Em có biết?Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.=>1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?B¹n ®· biÕt ch­a? 	KhÝ CO2 lµ mét trong 4 chÊt khÝ g©y ra hiÖn t­îng hiÖu øng nhµ kÝnh lµm tr¸i ®Êt nãng lªn. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất:Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn không khí :a.CO2, H2, O3 c.NH3, H2, CH4b.SO2, Cl2, N2 d.NO2, H2, SO32. Tỉ khối của khí A đối với H2 là 22. A là khí nào trong các khí sau:N2 b. CO2 c. NO2 d. Cl23. Khí nào sau đây được thu bằng cách đặt đứng bình:a. NH3 b. N2 c. H2 d. SO2CBDHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ	- Bài tập về nhà: Bài 1, 2, 3 SGK trang 69	- Chuẩn bị trước bài 21 “TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC” TRß CH¬ILuËt ch¬i: - Cã 8 c©u hái, trong ®ã cã hai c©u may m¾n. NÕu g¾p hai c©u ®ã c¸c b¹n kh«ng ph¶i tr¶ lêi mµ nhËn ngay phÇn th­ëng. Cßn 6 c©u hái, nÕu b¹n tr¶ lêi ®óng sÏ nhËn ®­îc phÇn th­ëng L­u ý: B¹n chØ tr¶ lêi sau khi ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc xong c©u hái. Sau 5 gi©y, nÕu kh«ng cã c©u tr¶ lêi th× giµnh quyÒn tr¶ lêi cho b¹n kh¸c. Gi¶i m· Ho¸ häc12345678543210C©u 1: TØ khèi cña A ®èi víi khÝ hidro lµ 17. A lµ khÝ nµo trong c¸c chÊt khÝ sau: a. O2	b. H2S	c. N2 	d. CO§¸p ¸n: H2S543210C©u 2: KhÝ nit¬ N2 nÆng hay nhÑ h¬n khÝ hidro H2 bao nhiªu lÇn? §¸p ¸n: KhÝ nit¬ nÆng h¬n khi hidro 14 lÇnphÇn th­ëng cña b¹n lµ C©u 3: ¤ sè may m¾n543210C©u 4: T¹i sao ng­êi ta l¹i n¹p khÝ hidro vµo khinh khÝ cÇu hay bãng th¸m kh«ng? §¸p ¸n: V× khÝ hidro nhÑ h¬n kh«ng khÝphÇn th­ëng PhÇn th­ëng cña b¹n lµ ®iÓm 10 cña c«543210C©u 5: KhÝ A cã , khÝ B cã TØ khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B lµ bao nhiªu?§¸p ¸n: 	TØ khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B lµ 14/8 (hay 7/4)PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét 1 ®iÓm 10 ®ã nha . Hi phÇn th­ëng 543210C©u 7: H·y so s¸nh xem khÝ CO nÆng hay nhÑ h¬n khÝ N2 bao nhiªu lÇn? §¸p ¸n: KhÝ CO nÆng b»ng khÝ N2 543210C©u 8: Cã thÓ thu khÝ SO2b»ng c¸ch ®Æt èng nghiÖm nh­ thÕ nµo? §¸p ¸n: Thu khÝ SO2 b»ng c¸ch ®Æt ®øng èng nghiÖm, miªng èng h­íng lªn trªnphÇn th­ëng PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét ®iÓm 10 61 mol khÝ O21 mol khÝ H2Kim c©n sÏ chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo? 61 mol khÝ O21 mol khÝ H2Lµm thÕ nµo ®Ó c©n trë vÒ vÞ trÝ th¨ng b»ng? 61 mol khÝ O2? mol khÝ H216 mol khÝ H2

File đính kèm:

  • pptTi_khoi_chat_khi.ppt
Bài giảng liên quan