Bài giảng Bài 4: Nguyên tử (tiết 2)

1. Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, tạo nên các chất.

Nguyên tử gồm:

+ Hạt nhân: Mang điện tích dương.

+ Vỏ: tạo bởi 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích âm.

2. Hạt nhân nguyên tử:

Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton (p) mang điện tích dương và nơtron (n) không mang điện.

Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

Trong một nguyên tử: Số p = số e

Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

3. Lớp electron:

 Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 29/03/2016 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Bài 4: Nguyên tử (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 4: NGUYÊN TỬBÀI 4: NGUYÊN TỬ.I. Nguyên tử là gì?Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, tạo nên các chất.Nguyên tử gồm:+ Hạt nhân: Mang điện tích dương.+ Vỏ: tạo bởi 1 hay nhiều electron mang điện tích âm.Quan sát mẫu kim loại Đồng dưới kính hiển vi điện tử:Đường kính: 10-8cm (hoặc 10-11m)BÀI 4: NGUYÊN TỬ.1. Nguyên tử là gì?Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, tạo nên các chất.Nguyên tử gồm:+ Hạt nhân: Mang điện tích dương.+ Vỏ: tạo bởi 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích âm.2. Hạt nhân nguyên tử:Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton (p) mang điện tích dương và nơtron (n) không mang điện.Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.Trong một nguyên tử: Số p = số eKhối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.ProtonNơtronBÀI 4: NGUYÊN TỬ.1. Nguyên tử là gì?Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, tạo nên các chất.Nguyên tử gồm:+ Hạt nhân: Mang điện tích dương.+ Vỏ: tạo bởi 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích âm.2. Hạt nhân nguyên tử:Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton (p) mang điện tích dương và nơtron (n) không mang điện.Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.Trong một nguyên tử: Số p = số eKhối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.3. Lớp electron:	Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.Quan sát hình vẽ sau:BÀI 4: NGUYÊN TỬ.Nguyên tửSố p trong hạt nhânSố e trong nguyên tửSố lớp electronSố e lớp ngoài cùngHidro1111Oxi8826Natri111131 Bµi tËp 1: S¬ ®å nguyªn tö cña mét sè nguyªn tè:+Hi®ro12+Magie7+Nit¬Canxi20+? H·y quan s¸t c¸c s¬ ®å nguyªn tö trªn vµ ®iÒn sè thÝch hîp vµo c¸c « trèng trong b¶ng bªn:Nguyªn töSè pSè eSè líp eSè e líp ngoµiHi®roNit¬MagieCanxi11117725121232202042? H·y quan s¸t c¸c s¬ ®å nguyªn tö trªn vµ ®iÒn sè liÖu thÝch hîp vµo c¸c « trèng trong b¶ng bªn:Nguyªn töSè pSè eSè líp eSè e líp ngoµi136142Nh«m1333Cacbon624Silic1434Heli212 Bµi tËp 2: S¬ ®å nguyªn tö cña mét sè nguyªn tè:6+Cacbon2+Heli13+Nh«m14+Silic

File đính kèm:

  • pptBai_4.ppt
Bài giảng liên quan