Bài giảng Đại số 11 NC tiết 8, 9: Phương trình lượng giác cơ bản

II. Chuẩn Bị :

 Gv : hình vẽ , thước kẻ , compa

 Hs : xem trước sgk

III. Tiến Trình Giờ Dạy :

1. ổn định lớp :

2. kiểm tra bài cũ :

 câu hỏi: hs1: a. giải phương trình : sin2x = ¼

 hs2 : b. giải phương trình : cos2x = ½

3. Nội dung bài giảng

 Hoạt động 1 : Xác định công thức nghiệm của phương trình tanx = tanu

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 14/08/2018 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 11 NC tiết 8, 9: Phương trình lượng giác cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết chương trình : 8-9 Bài 2 : Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản
Ngày dạy : .. Tuần : 
I . Muïc Tieâu : 
	1. Kieán thöùc : 
- Hieåu phöông phaùp xaây döïng coâng thöùc nghieäm phöông trình löôïng giaùc cô baûn .
-Naém vöõng coâng thöùc nghieäm cuûa phöông trình löôïng giaùc cô baûn .
	2. Kó naêng : Vaän duïng thaønh thaïo phöông trình löôïng giaùc cô baûn , Bieåu dieãn nghieäm phöông trình löôïng giaùc cô baûn treân ñöôøng troøn .
II. Chuẩn Bị :
 Gv : hình vẽ , thước kẻ , compa 
 Hs : xem trước sgk 
III. Tiến Trình Giờ Dạy :
ổn định lớp :
kiểm tra bài cũ :
 câu hỏi: hs1: a. giải phương trình : sin2x = ¼
 hs2 : b. giải phương trình : cos2x = ½
3. Nội dung bài giảng 
 Hoạt động 1 : Xác định công thức nghiệm của phương trình tanx = tanu
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1. Phöông trình tanx = m 
- xét đường tròn lượng giác gốc A .
 m
Trên trục tan ta lấy T sao cho 
Ta có : =m
Gọi số đo của các góc lượng giác nói trên là u thì u là một nghiệm của phương trình trên 
Do hàm số tanx là hàm tuần hoàn với chu kì là nên ta có nghiệm như sau : 
công thức nghiệm :
 tanx = tanu 
ví dụ 
tanx = - 1 
tanx/3 = 3
+ chú ý : 
dễ thấy rằng mọi giá trị của m phương trình trên đều có nghiệm . 
ví dụ : giải :a. tan2x = tanx
 b. tan ( x + 300) = tan3x
H 1 : tìm nghieäm cuûa phöông trình treân .
- hãy chỉ ra giá trị khác mà tanx =?
- hãy dựa vào đường tròn lượng giác tìm nghiệm?
Δ trên đường tròn lượng giác
cắt đường tròn tại bao nhiêu điểm ? 
- hãy nêu tính tuần hoàn của 
hàm số tanx ?
Δ hãy nêu giá trị nghiệm của phương trình trên ?
- từ đó nêu công thức nghiệm của phương trình tanx = tanu
Δ nêu điều kiện có nghiệm của phương trình tanx = m ?
- cho ví dụ và hướng dẫn học sinh giải 
- gọi học sinh lên bảng trình bày kết quả 
- giáo viên củng cố kết quả 
- nếu tanp(x) = tanq(x) thì kết quả nghiệm của phương hoàn toàn tương tự như trên 
- cho ví dụ và hướng dẫn học sinh giải 
-suy nghĩ trả lời 
-cắt đường tròn tại 2 điểm trong đó 
-hàm số tuần hoàn với chu kì 
- 
- có nghiệm với mọi m 
-học sinh hoạt động giải phương trình 
-trình bày lời giải 
-nhận xét kết quả
- thảo luận nhóm tìm kết quả
trình bày kết quả 
lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên 
 Hoạt động 2 : giải các phương trình tanx cơ bản 
 Giải các phương trình sau : 
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
b.
c.
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học sinh 
hướng dẫn nếu cần 
nhận xét kết quả hoạt động của học sinh 
củng cố kết quả và đưa ra lời giải đúng 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 3 : Xác định công thức nghiệm của phương trình cotx = cotu
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
2.Phương Trình cotx = m 
 ĐK : sinx 0
- công thức nghiệm 
 cotx = cot u 
Ví dụ : a. cotx = - 1/3
 b. cotx = 1 
- hãy nêu điều kiện của phương trình trên ? 
- tương tự như phương trình tanx ta cũng có được họ nghiệm của phương trình 
 cotx = cot u 
- hãy nêu công thức nghiệm của phương trình trên ?
- cho ví dụ và hướng dẫn học sinh giải 
 - sinx 0
- 
 Hoạt động 4: giải các phương trình cotx cơ bản 
 Giải các phương trình sau : a. 
 b. 
 c.
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
a. 
b.
c.
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học sinh 
hướng dẫn nếu cần 
nhận xét kết quả hoạt động của học sinh 
củng cố kết quả và đưa ra lời giải đúng 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Củng cố :
Hãy nêu công thức nghiệm của phương trình tanx ? 
Hãy nêu công thức nghiệm của phương trình cotx ? 
Dặn dò :
Xem lại các công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản 
Giải các bài tập : 18,20,21 trang 29 
Xem tiếp phương trình lượng giác đơn giản 

File đính kèm:

  • docds11a t 89.doc