Bài giảng Đại số 7 - Bài 6: Cộng - Trừ đa thức - Trường THCS CMT8

Bỏ dấu ngoặc.

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.

Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 6: Cộng - Trừ đa thức - Trường THCS CMT8, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tröôøng THCS CMT8 – Quaän 10MOÂN TOAÙN LÔÙP 7Tröôøng THCS CMT8 – Quaän 10MOÂN TOAÙN LÔÙP 7Phát biểu quy tắc “dấu ngoặc”?Khi bỏ “ ngoặc” đằng trước có dấu “+” : ta giữ nguyên dấu các số hạng bên trong “ ngoặc”.Khi bỏ “ ngoặc” đằng trước có dấu “-” : ta đổi dấu tất cả các số hạng bên trong “ngoặc”.COÄNG -TRÖØ ÑA THÖÙCBAØI 6 :Cộng hai đa thức: (xyz – 4x2y + 5x – 9)M = 5x2y + 5x – 3N = xyz – 4x2y + 5x – 9Tính: M + NGiải:M + N =(5x2y + 5x – 3) 5x2y + 5x – 3 + xyz – 4x2y + 5x –9 = 5x2y – 4x2y + 5x + 5x + xyz – 3 – 9 + xyz+= 5x2y + 5x – 3 + xyz– 4x2y + 5x– 95x2y– 4x2y+ 5x– 3+ 5x+ xyz– 9==x2y+10x – 12Để cộng hai đa thức ta có thể làm như sau:Bỏ dấu ngoặc.Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.?1. A = 2x2 – 5xy + 7y2 B = 6x2 + 9xy – 3y2A+B = (2x2 – 5xy + 7y2) + (6x2 + 9xy – 3y2)= 2x2 – 5xy + 7y2 + 6x2 + 9xy – 3y2= 2x2 + 6x2 – 5xy + 9xy + 7y2 – 3y2= 8x2 + 4xy + 4y22x26x2 xy xy y2 y2 GiảiTính : A + B2.Trừ hai đa thức:Tính: P – QGiải: (5x2y –4xy2 +5x–3) –(xyz –4x2y +xy2 +5x–7) 5x2y +4x2y –4xy2 –xy2 +5x –5x –xyz –3 +7= 9x2y –5xy2 –xyz +4P-Q =5x2y –4xy2–3– 4x2y xy2 5x)–+5x(xyz + +=– +–7 +–5x2y –4xy2+5x xyz +4x2y – xy2 – 5x–3+7 Q = xyz –4x2y +xy2 +5x–7 Cho P= 5x2y –4xy2 +5x–3 (xyz –4x2y +xy2 +5x –7) (5x2y –4xy2 +5x–3)– –= = 9x2y –5xy2 +0 –xyz +4Để trừ hai đa thức ta thực hiện tuơng tự như cộng hai đa thức(Chuù yù tröôøng hôïp boû ngoaëc coù daáu tröø ñaèng tröôùc )A= 2x2 + 7y2B= 6x2 – 3y2Giải:A – B = (2x2 + 7y2) – (6x2 – 3y2) = 2x2 + 7y2 – 6x2 + 3y2 = 2x2 – 6x2 + 7y2 + 3y2 = – 4x2 + 10y2?2. Viết 2 đa thức rồi tính hiệu: (xyz – 4x2y + 5x – 9)M = 5x2y + 5x – 3N = xyz – 4x2y + 5x – 9M + N =(5x2y + 5x – 3) 5x2y + 5x – 3 + xyz – 4x2y + 5x –9 = 5x2y – 4x2y + 5x + 5x + xyz – 3 – 9 + xyz+= 5x2y + 5x – 3 + xyz– 4x2y + 5x– 95x2y– 4x2y+ 5x– 3+ 5x+ xyz– 9==x2y+10x – 12Nhắc lại caùc kiến thức ñaõ họcCộng hai đa thức: (5x2y –4xy2 +5x–3) –(xyz –4x2y +xy2 +5x–7) 5x2y +4x2y –4xy2 – xy2 +5x –5x–xyz–3+7= 9x2y – 5xy2 – xyz + 4P-Q =5x2y –4xy2–3– 4x2y xy2 5x)–+5x(xyz + +=– +–7 +–5x2y –4xy2+5x xyz +4x2y – xy2 – 5x–3+7 Q = xyz –4x2y +xy2 +5x–7 Cho P= 5x2y –4xy2 +5x–3 (xyz –4x2y +xy2 +5x–7) (5x2y –4xy2 +5x–3)– –= = 9x2y –5xy2 +0 –xyz +4Nhắc lại các kiến thức đã họcTrừ hai đa thứcBaøi taäp aùp duïng  Cho M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 –yHãy tính: 1/ M + N 2/ M – N 3/ N – MM + N= (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)= 3xyz – 3x2+ 5xy – 1+ 5x2+ xyz – 5xy + 3 – y= 3xyz + xyz – 3x2 + 5x2 + 5xy – 5xy – y – 1+ 3= 4xyz + 2x2 + 0 – y + 2=4xyz + 2x2 – y + 2=4xyz + 2x2 – y + 2M - N= (3xyz –3x2 + 5xy –1)–(5x2 + xyz –5xy + 3 – y)= 3xyz –3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy –3 + y= 3xyz –xyz – 3x2 – 5x2 + 5xy + 5xy + y –1– 3= 2xyz – 8x2 + 10xy + y – 4 3. N - M=(5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)=5x2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy + 1=5x2 + 3x2 + xyz – 3xyz – 5xy – 5xy – y + 3 + 1= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4=(5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)=5x2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy + 1=5x2 + 3x2 + xyz – 3xyz – 5xy – 5xy – y + 3 + 1= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4Baøi32 a) Tìm ña thöùc P bieát P+ (x2 -2y2) = x2 –y2 +3y2 -1 P = (x2 –y2 +3y2 -1) - (x2 -2y2) P = x2 –y2 +3y2 -1- x2 +2y2 P = x2 - x2 –y2 +3y2 +2y2 -1 P = 4y2 -1Baøi36 a) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc x2+2xy-3x3+2y3+3x3 -y3 taïi x=5 vaø y=4= x2+2xy +y3=(5)2+2(5).(4)+(4)3=25+40+64 = 129Dặn doø:Veà nhaø caùc em laøm baøi taäp :Baøi 29 38 (trang 40,41 SGK) Xem tröôùc baøi “Ña thöùc moät bieán”Chúc các em luôn học tốt

File đính kèm:

  • pptGADT.7.ppt