Bài giảng Đại số 7 - Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

-Tại x=4 đa thức P(x) có giá trị bằng 0 ta nói x=4 là một nghiệm của đa thức P(x).

=-2 có là nghiệm của đa thức P(x)?

Tại x=a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 ta nói x=a là một nghiệm của đa thức P(x).

 

ppt37 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚPKiểm tra:Tính giá trị của đa thức P(x)=x2-2x-8Giải-Tại x=4 đa thức P(x) có giá trị bằng 0 ta nói x=4 là một nghiệm của đa thức P(x).a) Tại x=-1; x=0 (10đ)b) Tại x=4; x=-2 (10đ)P(-1)=(-1)2-2.(-1)-8=1+2-8=-5P(0)=(0)2-2.(0)-8=0-0-8=-8a)b)P(4)=(4)2-2.(4)-8=16-8-8=0P(-2)=(-2)2-2.(-2)-8=2+4-8=0§9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN1.Nghiệm của đa thức một biến:-Tại x=4 đa thức P(x) có giá trị bằng 0 ta nói x=4 là một nghiệm của đa thức P(x).-Tại x=-2 đa thức P(x) có giá trị bằng 0 ta nói x=-2 là một nghiệm của đa thức P(x).Khi nào x=a là nghiệm của đa thức P(x)?Tại x=a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 ta nói x=a là một nghiệm của đa thức P(x).x=-2 có là nghiệm của đa thức P(x)? Nếu tại x=a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x=a) là một nghiệm của đa thức đó.2.Ví dụ:có là nghiệm của đa thức P(x)=3x+1?P( )=3.( )+1=0b) x=-1 và x=3 là nghiệm của đa thức Q(x)=x2-2x-3 vì Q(-1)=(-1)2-2.(-1)-3=0; Q(3)=32-2.3-3=0b) x=-1 và x=3 có là nghiệm của đa thức Q(x)=x2-2x-3 không? Vì sao?x=-1 và x=3 là nghiệm của đa thức Q(x)=x2-2x-3Q(-1)=(-1)2-2.(-1)-3=0; Q(3)=32-2.3-3=0c) x=-1, x=1 và x=0 có là nghiệm của đa thức G(x)=x2+1 không?G(-1)=(-1)2+1=2G(1)=12+1=2G(0)=02+1=1 x=a có là nghiệm của đa thức G(x)=x2+1 không?G(a)=a2+1P(x)=3x+1 vìa) là nghiệm của đa thứcP( )=3.( )+1=0 Vậy x=-1, x=1, x=0 không là nghiệm của đa thức G(x)Đa thức P(x)=x2-2x-8P(4)=(4)2-2.(4)-8=16-8-8=0P(-2)=(-2)2-2.(-2)-8=2+4-8=00 với mọi x (do a2 0)c) Đa thức G(x)=x2+1 không có nghiệm vì G(a)=a2+1 0+1>0 với mọi x §9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN1.Nghiệm của đa thức một biến: Nếu tại x=a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x=a) là một nghiệm của đa thức đó.2.Ví dụ:Chú ý:a)có là nghiệm của đa thứcP(x)=3x+1 vìP( )=3.( )+1=0b) x=-1 và x=3 là nghiệm của đa thức Q(x)=x2-2x-3 vì Q(-1)=(-1)2-(-1)-3=0; Q(3)=32-2.3-3=0c) Đa thức G(x)=x2+1 không có nghiệm vì G(a)=a2+1 0+1>0 với mọi xMột đa thức (khác đa thức không) có thể có bao nhiêu nghiệm? - Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, , hoặc không có nghiệm. Xác định bậc, và số nghiệm của đa thức P(x), Q(x), G(x) ?Bậc Số NghiệmP(x)Q(x)G(x)112220-Số nghiệm của một đa thức không vượt quá bậc của chúng§9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN?1.x=-2; x=0 và x=2 có phải là nghiệm của đa thức x 3-4x hay không? Đặt P(x)=x3-4xP(-2)=(-2)3-4.(-2) Vậy x=-2 là nghiệm của đa thức P(x)P(0)=03-4.0=0 Vậy x=0 là nghiệm của đa thức P(x)P(2)=23-4.2 Vậy x=2 là nghiệm của đa thức P(x) =-8+8=0=8-8=0 §9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN?2. Trong các số sau đây số nào là nghiệm của đa thức?a) P(x)=2x+ P( )=2. += P( )=2. += P( )=2. += 1 §9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN?2. Trong các số sau đây số nào là nghiệm của đa thức?a) P(x)=2x+ P( )=2. += P( )=2. +=§9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN?2. Trong các số sau đây số nào là nghiệm của đa thức?a) P(x)=2x+ P( )=2. +=§9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN?2. Trong các số sau đây số nào là nghiệm của đa thức?a) P(x)=2x+ P( )=2. += P( )=2. += P( )=2. += 1 TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ123430TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ123430TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ123430TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ123430Luật chơi:- Lớp phải thực hiện tất cả các câu hỏi từ 1 đến 4. Mỗi học sinh có thời gian chuẩn bị 15 giây. Trả lời đúng nhận được phần quà.-Sau khi mở hết những ô số đoán đúng đáp án nhận được phần quàTRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ12341TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ12341. Nghiệm của đa thức M(x)= x-30 là A. 30B. -30C. 10D. 1TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302341.Nghiệm của đa thức M(x)= x-30 là A. 30B. -30C. 10D. 1M(30)= 30-30=01TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302341.Nghiệm của đa thức M(x)= x-30 là A. 30B. -30C. 10D. 11TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302341.Nghiệm của đa thức M(x)= x-30 là A. 30B. -30C. 10D. 11TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302341.Nghiệm của đa thức M(x)= x-30 là A. 30B. -30C. 10D. 1120TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30342. Nghiệm của đa thức N(x)= x2-16 là A. 5B. 8C. 4D. -5424TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302342. Nghiệm của đa thức N(x)= x2-16 là A. 5B. 8C. 4D. -5N(4)= 42-16=04TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302342. Nghiệm của đa thức N(x)= x2-16 là A. 5B. 8C. 4D. -54TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302342. Nghiệm của đa thức N(x)= x2-16 là A. 5B. 8C. 4D. -54TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ302342. Nghiệm của đa thức N(x)= x2-16 là A. 5B. 8C. 4D. -54TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30344TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30343. Nghiệm của đa thức P(x)= x -10 là A. 2B. 20C. 3D. -4204TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30343. Nghiệm của đa thức P(x)= x-10 là A. 2B. 20C. 3D. -4P(20)= .20-10=04TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30343. Nghiệm của đa thức P(x)= là A. 2B. 20C. 3D. -44TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30343. Nghiệm của đa thức P(x)= x2-9x-10 là A. 2B. 20C. 3D. -44TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ30343. Nghiệm của đa thức P(x)= x2-9x-10 là A. 2B. 20C. 3D. -44TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ3034204. Nghiệm của đa thức Q(y)= 12-y là A. -12B. 10C. 4D. 124TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ3034204. Nghiệm của đa thức Q(y)= 12-y là A. -12B. 10C. 4D. 124TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ3034204. Nghiệm của đa thức Q(y)= 12-y là A. -12B. 10C. 4D. 124TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ3034204. Nghiệm của đa thức Q(y)= 12-y là A. -12B. 10C. 4D. 12124TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ3034204. Nghiệm của đa thức Q(y)= 12-y là A. -12B. 10C. 4D. 12Q(12)= 12-12=0NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2012§9.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾNVề nhà:-Nắm vững khái niệm nghiệm của đa thức một biến-Kiểm tra một giá trị của biến có là nghiệm của đa thức một biến không?-Bài tập 54, 55 SGK trang 48Hướng dẫn 55.a) Tìm nghiệm của đa thức P(y)=3y+6P(y)=3y+6 có nghiệm khi P(y)=03y+6= 0CHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptbai_4_Nghiem_cua_da_thuc_mot_bien.ppt