Bài giảng Đại số 7 - Tiết 43: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu - Đỗ Tá Tú

Để lập được bảng “tần số” , ta cần phải thực hiện các bước như thế nào?

B1: Tìm các số giá trị khác nhau theo thứ tự tăng dần.

B2: Đếm số lần lặp lại của các giá trị khác nhau đó.(hay tần số)

B3: Kiểm tra xem tổng N có bằng với số các giá trị của dấu hiệu mà đề bài cho hay không.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 43: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu - Đỗ Tá Tú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Phßng gi¸o dôc HuyÖn thuËn thµnhtr­êng THCS thÞ trÊn håNăm học : 2008 - 2009Giáo viên dự thi : ®ç t¸ tóchµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt thi gi¶ngTiÕt 43: b¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu KIỂM TRA BÀI CŨ:Nªu kh¸i niÖm dÊu hiÖu? gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu?ThÕ nµo lµ tÇn sè cña mét gi¸ trÞ?TiÕt 43: b¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu1. LËp b¶ng “tÇn sè”.Khèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 9910010010210010010010110010299101100100100991001001019810210110010010099?1Quan s¸t b¶ng 7. H·y vÏ mét khung h×nh ch÷ nhËt gåm hai dßng: ë dßng trªn, ghi l¹i c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu theo thø tù t¨ng dÇn. ë dßng d­íi, ghi c¸c tÇn sè t­¬ng øng d­íi mçi gi¸ trÞ ®ã.B¶ng 798991001011023 416 43Khèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 991001001021001001001011001029910110010010099100100101981021011001001009998991001011023 416 43TiÕt 43: b¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu1. LËp b¶ng “tÇn sè”.B¶ng 7Gi¸ trÞ (x)TÇn sè (n)N = 30Để lập được bảng “tần số” , ta cần phải thực hiện các bước như thế nào?B1: Tìm các số giá trị khác nhau theo thứ tự tăng dần.B2: Đếm số lần lặp lại của các giá trị khác nhau đó.(hay tần số)B3: Kiểm tra xem tổng N có bằng với số các giá trị của dấu hiệu mà đề bài cho hay không.STTLípSè c©y trång ®­îc123456789106A6B6C6D6E7A7B7C7D7E35302830303528303035STTLípSè c©y trång ®­îc111213141516171819208A8B8C8D8E9A9B9C9D9E35503550303535303050TiÕt 43: b¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu1. LËp b¶ng “tÇn sè”.B¶ng 1Gi¸ trÞ (x)28303550TÇn sè (n)2873N = 20TiÕt 43: b¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu1. LËp b¶ng “tÇn sè”.2. Chó ýGi¸ trÞ (x)28303550TÇn sè (n)2873N = 20Gi¸ trÞ (x)TÇn sè (n)283035502873N = 20Traéc nghieämTraéc nghieämBaøi 6-SGK/11 [VBT/6]Baøi 7-SGK/11 [VBT/ 7]Höôùng daãn veà nhaøVeà nhaø hoïc thuoäc caùc ghi nhôù vaø xem laïi caùc baøi ñaõ giaûi taïi lôùp.Giaûi caùc baøi taäp :_baøi 8-SGK / 12 _baøi 6,7-SBT/3Chuaån bò tieát sau : “Luyeän Taäp”

File đính kèm:

  • pptbang_tan_so_cac_gia_tri_dau_hieu.ppt