Bài giảng Đại số 7 - Tiết 47 - Bài 4: Số trung bình cộng

1.Về nhà học kÜ lí thuyết

2.Xem kÜ các bài tập đã giải tại lớp

3.Chuẩn bị tiết sau:

Ôn tập chương III

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 47 - Bài 4: Số trung bình cộng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 47 - Bµi 4- Sè trung b×nh céng.Sè nµo cã thÓ lµ "®¹i diÖn"cho c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu?Lập bảng tần số?1 (tr17 – sgk):Cã bao nhiªu b¹n lµm bµi kiÓm tra ?2 (tr17 – sgk):H·y nhí l¹i quy t¾c tÝnh sè trung binh céng ®Ó tÝnh ®iÓm trung binh cña lípTa có bảng như sauChó ý:sgk/18?3(tr18 – sgk):?4(tr19 – sgk):N = 40. Tæng : 267 ; = 6,67Kq bµi kiÓm tra to¸n líp 7A cao h¬n líp 7BBÀI TẬPBài 14-SGK/20Bài 15-SGK/20 [bài 1-VBT/14]LUYỆN TẬPBài 17-SGK/20 [bài 2-VBT/16]Bài 11-SBT/6Hướng dẫn về nhà:1.Về nhà học kÜ lí thuyết2.Xem kÜ các bài tập đã giải tại lớp3.Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập chương III

File đính kèm:

  • pptBai_4_So_tb_nhan_va_cong.ppt