Bài giảng Đại số 7 - Tiết học 15: Làm tròn số

1. Ví dụ

Ví dụ 1:

đến hàng đơn vị:

) Ví dụ 2:

Làm tròn số 72 900 đến hàng nghìn (nói gọn là làm tròn nghìn).

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết học 15: Làm tròn số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo viên thực hiện:Vũ Thị Thanh Hương NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp§¹i sè 7KiÓm tra bµi cò.HS 1: Viết gọn các số sau với chu kì trong dấu ngoặc0,131313 0,3333c) 0,262626 d) 0,1111HS 2: Kì thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014 lớp 7A có 35 học sinh, trong đó có 15 học sinh đạt 3 điểm giỏi. Tính tỷ số phần trăm số học sinh đạt 3 điểm giỏi của lớp đó.Đáp án:a) 0,131313 = 0,(13) b) 0,3333 = 0,(3)c) 0,262626 = 0,(26) d) 0,1111 = 0,(1)Giải:Tỉ số phần trăm số học sinh đạt ba điểm giỏi của lớp là: ...%857142,4235%100.15=...%857142,42Đáp số:TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụVí dụ a: Sè HS dù thi tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2013 -2014 toµn quèc lµ h¬n 1 triÖu häc sinh.Ví dụ b: Theo thèng kª cña ñy ban D©n sè Gia ®×nh vµ TrÎ em, hiÖn nay c¶ n­íc vÉn cßn kho¶ng 26 000 trÎ lang thang (riªng Hµ Néi cßn kho¶ng 6 000 trÎ)TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụa) Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị:4,94,344,3»4,95»4,55,85,46455?6TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ44,3»4,95»Ví dụ 1: Làm tròn các số thập phân 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị:b) Ví dụ 2: Làm tròn số 72 900 đến hàng nghìn (nói gọn là làm tròn nghìn).72 90072 00073 000c) Ví dụ 3: Làm tròn số 0,8134 đến hàng phần nghìn (còn nói là làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).0,81340,81300,8140TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ44,3»4,95»Ví dụ 1:b) Ví dụ 2:c) Ví dụ 3:2. Quy ước làm tròn sốTr­êng hîp 1:* NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.VÝ dô: a) Lµm trßn sè 86,149 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt86,149 86,1 Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lạiTiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ44,3»4,95»Ví dụ 1:b) Ví dụ 2:c) Ví dụ 3:2. Quy ước làm tròn sốVÝ dô: a) Lµm trßn sè 86,149 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt54 2 540 Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lạib) Lµm trßn sè 542 ®Õn hµng chôc Tr­êng hîp 1:* NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ44,3»4,95»Ví dụ 1:b) Ví dụ 2:c) Ví dụ 3:2. Quy ước làm tròn sốVÝ dô: a) Lµm trßn sè 86,149 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊtb) Lµm trßn sè 542 ®Õn hµng chôc Tr­êng hîp 1:* NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.           §óngSaiSöa saiNéi dungLµm trßn sè 72 199 ®Õn hµng ngh×n ®­îc 72 199  72 000Lµm trßn sè 7,734 ®Õn sè thËp ph©n thø nhÊt ®­îc 7,734  7,73Lµm trßn sè 6,(23) ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt ®­îc 6,(23)  6,2Lµm trßn sè 76 324 753 ®Õn hµng triÖu (trßn triÖu) ta ®­îc 76 324 753  76xxxx7,734  7,776 324 753  76 000 000§iÒn dÊu (x) vµo « trèng thÝch hîp. NÕu sai söa l¹i cho ®óngTiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ2. Quy ước làm tròn sốVÝ dô: a) Lµm trßn sè 0,0861 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai.Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lại0,0861 Tr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 00,09TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ2. Quy ước làm tròn sốVÝ dô: a) Lµm trßn sè 0,0861 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai.Bộ phận bỏ điBộ phận giữ lại1 573 Tr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 01 600b) Lµm trßn sè 1573 ®Õn hµng tr¨mTiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ2. Quy ước làm tròn sốVÝ dô: a) Lµm trßn sè 0,0861 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai.Tr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0b) Lµm trßn sè 1573 ®Õn hµng tr¨m?1 : Lµm trßn sè 4,5 ®Õn hµng ®¬n vÞTiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ2. Quy ước làm tròn sốTr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0a) Ch÷ sè thËp ph©n thø bab) Ch÷ sè thËp ph©n thø haic) Ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt?2: Lµm trßn sè 79,3826 ®Õn:79,38379,3879,4TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ2. Quy ước làm tròn sốTr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 01.H·y chän ®¸p ¸n ®óngLµm trßn sè 9,999 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai lµ:A: 9,99 ; B: 9,90 ; C: 10 D: C¶ 3 c©u ®Òu sai 2.§Ó tÝnh nhanh kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 82,3678 . 5,12 B¹n H­êng ®· lµm nh­ sau:B¹n Minh l¹i lµm nh­ sau: 82,3678 . 5,1282 . 5 = 41082,3678 . 5,1280 . 5 = 400Em h·y nhËn xÐt hai bµi lµm trªn? C¶ hai bµi lµm ®Òu ®óng. Nh­ng nªn lµm theo c¸ch cña b¹n Minh¦íc l­îng kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh sau:7824: 1988000: 200 = 40TiÕt 15 : Lµm trßn sè1. Ví dụ2. Quy ước làm tròn sốTr­êng hîp 1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp 2:*NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i.Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0H­íng dÉn vÒ nhµ:- N¾m v÷ng hai quy ­íc lµm trßn sè.Lµm bµi tËp sè 74,75,76,77 SGK/36 -37 Nghiªn cøu tr­íc c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp.HD bµi 74/SGK-36TBm =Tæng c¸c hÖ sè Tæng ®hs1 + 2.tæng ®hs2 + 3.tæng ®hs331+2 . 27+ 3 . 815TBm ==7,266=109157,3Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh !HÕt häc k× I, ®iÓm To¸n cña b¹n C­êng nh­ sau:HÖ sè 1: 7; 8; 6; 10HÖ sè 2: 7; 6; 5; 9HÖ sè 3: 8Em h·y tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n To¸n häc k× I cña b¹n C­êng (lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt).Bµi tËp74: SGK-36TBm =Tæng ®iÓm hs1 + 2.tæng ®iÓm hs2 + 3.tæng ®iÓm hs3Tæng c¸c hÖ sè 

File đính kèm:

  • pptbai_10Lam_tron_so.ppt