Bài giảng Đại số 9 - Tiết 45, Bài 4: Phương trình tích

Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

Bước 2: Giải phương trình rồi kết luận.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 07/01/2015 | Lượt xem: 1412 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 9 - Tiết 45, Bài 4: Phương trình tích, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : x + 5x	 (x – 1) + (x + 1)(x – 2) Tiết 45: Bài 4 ?1, trang 15, sgk:phaân tích ña thöùc sau thaønh nhaân töû ?2, trang 15, sgk:Trong moât tích, neáu coù moät thöøa soá baèng 0 thì ; ngöôïc laïi, neáu tích baèng 0 thì ít nhaát moät trong caùc thöøa soá cuûa tích . 2. Áp dụng Nhận xét: Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích. Bước 2: Giải phương trình rồi kết luận. 3 Ví dụ 3:	Giải phương trình: ?4, trang 17,sgk:	Giải phương trình: 4/sgk Củng cố:	Giải phương trình: 

File đính kèm:

  • pptphuong trinh tich.ppt