Bài giảng Đại số lớp 7 - Chương II: Hàm số và đồ thị - Tiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.

Khi ñaïi löôïng y tæ leä thuaän vôùi ñaïi löôïng x thì x cuõng tæ leä thuaän vôùi y vaø ta noùi hai ñaïi löôïng ñoù tæ leä thuaän vôùi nhau.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Chương II: Hàm số và đồ thị - Tiết 23: Đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHAØO MÖØNG THAÀY CO§Õn dù giê ®¹i sè líp 7B tr­êng thcs viªn anCÊu tróc cña ch­¬ng IIHµm sè vµ ®å thÞ§¹i l­îng tØ lÖ thuËnMét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm s觹i l­îng tØ lÖ nghÞchMét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞchMÆt ph¼ng to¹ ®é.§å thÞ hµm sèy = ax ? H·y viÕt c«ng thøc tÝnh: a. Qu·ng ®­êng ®i ®­îc s (km) theo thêi gian t (h) cña mét vËt chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc 15(km/h) b. Khèi l­îng m (kg) cña mét thanh s¾t ®ång chÊt cã khèi l­îng riªng lµ D (kg/m3) theo thÓ tÝch V(m3) Tr¶ lêi: s = 15 t m = D V C¸c c«ng thøc trªn cã ®iÓm nµo gièng nhau? C¸c c«ng thøc trªn ®Òu cã ®iÓm gièng nhau lµ: §¹i l­îng nµy b»ng ®¹i l­îng kia nh©n víi mét h»ng sè kh¸c 0 (k lµ h»ng sè kh¸c 0)yxk= Ta nãi y tû lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tû lÖ lµ k Ch­¬ng II: Hµm sè vµ ®å thÞTiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn1- §Þnh nghÜa1.§Þnh nghÜa?2Cho biÕt y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ Hái x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ nµo ? x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ lµChó ý:TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: V× y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖLêi gi¶i.- Khi ñaïi löôïng y tæ leä thuaän vôùi ñaïi löôïng x thì x cuõng tæ leä thuaän vôùi y vaø ta noùi hai ñaïi löôïng ñoù tæ leä thuaän vôùi nhau. Neáu y tæ leä thuaän vôùi x theo heä soá tæ leä k (k≠0) thì x tæ leä thuaän vôùi y theo heä soá tæ leä laø Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k.1kNÕu y tØ lÖ thuËn víi x th× x cã tØ lÖ thuËn víi y kh«ng?NÕu y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ k (k kh¸c 0) th× x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ nµo?H×nh vÏ d­íi lµ mét biÓu ®å h×nh cét biÓu diÔn khèi l­îng cña 4 con khñng long. Mçi con khñng long ë c¸c cét a, b, c, d nÆng bao nhiªu tÊn nÕu biÕt r»ng con khñng long ë cét a nÆng 10 tÊn vµ chiÒu cao c¸c cét ®­îc cho trong b¶ng sau:CétabcdChiÒu cao (mm)1085030ChiÒu cao cña cét (h) vµ khèi l­îng cña khñng long (m) lµ hai ®¹i l­îng tû lÖ thuËn m = k . h (k ≠ 0) + ë cét a cã m = 10; h = 10 => m =1 . habcd10tÊn 8tÊn50tÊn30tÊn=> k = m : h = 10 : 10 = 1 10mm8 mm50 mm30 mm?3CétabcdChiÒu cao (mm)1085030Khèi l­îng(TÊn)1085030Heä soá tæ leä cuûa y ñoái vôùi x laø k=2a) H·y x¸c ®Þnh hÖ sè tØ lÖ cña y ®èi víi x ?10812? 4xx1 = 3x2 = 4x3 = 5x4 = 6yy1 = 6y2 =y3=y4=Cho biÕt hai ®¹i l­îng y vµ x tØ lÖ thuËn víi nhau:????2222????TiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞCh­¬ng II: b) §iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng?Tính chất c) TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ c¸c tØ sè sau? Vì y vaø x tæ leä thuaän vôùi nhau neân y = kxhay 6 = k.3 => k =6:3=2 y1 = kx1NÕu hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn víi nhau th× : TØ sè hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña chóng lu«n kh«ng ®æi. TØ sè hai gi¸ trÞ bÊt k× cña ®¹i l­îng nµy b»ng tØ sè hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña ®¹i l­îng kia. Bµi 1Cho biÕt hai ®¹i l­îng x vµ y tØ lÖ thuËn víi nhau vµ khi x = 6 th× y = 4.T×m hÖ sè tØ lÖ k cña y ®èi víi x H·y biÓu diÔn y theo x TÝnh gi¸ trÞ cña y khi x = 9; x = 15Bµi tËp cñng cèTiÕt 23. §¹i l­îng tØ lÖ thuËnHµm sè vµ ®å thÞGiải: a) Vì y tỉ lệ thuận với x, ta có y = kx ( k là hằng số khác 0) thay x = 6, y = 4 	 ta được 4 = k.6 => b) Công thức: c) Với x = 9 ta được Với x = 9 ta được Bài 2.: Cho biÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng trong b¶ng saux- 3- 1125y- 46210- 2Bµi 3: Chän ®¸p ¸n ®óng?NÕu y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ lµ - Thi x tØ lÖ víi y theo hÖ sè tØ lÖ B. NÕu hai ®¹i l­îng x vµ y tØ lÖ thuËn vµ khi x = 2 , y = -6 th× hÖ sè tØ lÖ cña y ®èi víi x lµ 3.C. NÕu z tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ 2, y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ -2 thi z tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ -4.H­íng dÉn vÒ nhµ- Häc thuéc vµ hiÓu ®Þnh nghÜa,tÝnh chÊt ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn- Xem kÜ c¸c bµi tËp ®· lµm- Lµm bµi tËp 1,2,3,4 (VBT-Trang 49,50)- Lµm bµi tËp trong SGK vµ SBT.Xin Tr©n Träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh ®· tham gia tiÕt häc nµy

File đính kèm:

  • pptdai_luong_ti_le_thuan.ppt