Bài giảng Đại số lớp 7 - Đơn thức đồng dạng

 Cho 2 biểu thức : A = 2.72.55

 B = 72.55

Dựa vào tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng các số. Hãy thực hiện phép tính A + B

A + B = 2.72.55 + 72.55

 = (2 + 1).72.55

 = 3.72.55

Hãy tính tổng : 2x2y + x2y

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi gi¶ngC©u 1 : Thu gän c¸c ®¬n thøc sau, chØ râ phÇn hÖ sè, phÇn biÕn cña ®¬n thøc thu gän.C©u 2 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau t¹i x = 1; y = - 1; ; ; ; ; Cho ®¬n thøc : 3x2yz H·y viÕt c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho. H·y viÕt c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn kh¸c phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho.Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè kh¸c 0 vµ cã cïng phÇn biÕn.C¸c ®¬n thøc: cã ph¶i lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng kh«ng?VD: Ai ®óng : Khi th¶o luËn nhãm b¹n S¬n nãi “0,9 xy2 vµ 0,9 x2y lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng”. B¹n Phóc nãi “2 ®¬n thøc trªn kh«ng ®ång d¹ng”.ý kiÕn cña em ?Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng trong nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau : Hai ®¬n thøc cã cïng c¸c biÕn th× ®ång d¹ng. Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng th× cïng bËc. Hai ®¬n thøc cïng bËc th× ®ång d¹ng. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai.Bµi tËp 1 : XÕp c¸c ®¬n thøc sau thµnh tõng nhãm c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.Nhãm 2Nhãm 1Nhãm 3Bµi tËp 1: ; ; ; = (2 + 1)x2y Cho 2 biểu thøc : A = 2.72.55 B = 72.55Dùa vµo tÝnh chÊt ph©n phèi gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp céng c¸c sè. H·y thùc hiÖn phÐp tÝnh A + BHai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè ≠ 0 vµ cïng phÇn biÕn.VD ; ;A + B = 2.72.55 + 72.55 = (2 + 1).72.55 = 3.72.55H·y tÝnh tæng : 2x2y + x2yVD1VD33xy2 –7xy2= (3 – 7)xy2= - 4xy2VD415xy3 – 8xy3= (15 – 8)xy3 = 7xy3 Bµi tËp 2: TÝnh tæng c¸c ®¬n thøc sau. a) xy3 + 5xy3 + (- 7xy3) b) x2 + x2 c) 2x5y - x5y + x5y 2x2y + x2y = (2 + 1)x2y = 3x2y 5x3y2 + 6x3y2= (5 +6)x3y2=11x3y2VD2a) 2x2y + x2y= 3x2yb)Bµi tËp 3: Chän c¸c c©u ®óng (§), sai (S) trong c¸c c©u sau : a) - 3x3y2 vµ 2x3y2 lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng. b) bx3yz2 vµ 5x3yz2 lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng (b lµ h»ng sè). c) 7y + 3y2 = 10y2 d) 5xyz + ( - 5xyz) = 0 e) Tæng 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng.Bµi tËp 4: §iÒn c¸c ®¬n thøc thÝch hîp vµo « trèng ®Ó hoµn thµnh b¶ng sau.A- 3x2-2x2yB- 5x25x3y2A + B5x2y8x3y2§SS§SBµi häc h«m nay chóng ta cÇn ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n sau : - §¬n thøc ®ång d¹ng. - Céng, trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng.Trß ch¬i Lª Quý §«n tªn thËt lµ Lª Danh Ph­¬ng Sinh ngµy 2 – 8 – 1726 ë lµng Diªn Hµ, HuyÖn Diªn Hµ, TrÊn S¬n Nam H¹, nay lµ th«n Phó HiÕu x· §éc LËp HuyÖn H­ng Hµ TØnh Th¸i B×nh. Lóc cßn nhá Lª Quý §«n ®· næi tiÕng lµ ThÇn §ång. Lªn 5 tuæi ®äc ®­îc nhiÒu bµi trong kinh thi, 11 tuæi mçi ngµy häc ®­îc 8, 9 m­¬i ch­¬ng sö. Trong 1 ngµy cã thÓ lµm 10 bµi phó kh«ng ph¶i viÕt nh¸p. N¨m 1743 Lª Quý §«n thi h­¬ng ë tr­êng S¬n Nam ®Ëu gi¶i nguyªn. N¨m 1752 ¤ng ®ç ®Çu c¶ 2 kú thi héi vµ ®×nh .- N¾m v÷ng thÕ nµo lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng.- Lµm thµnh th¹o céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.- Bµi tËp : 19, 20, 21 (SGK Trang 36) 19, 20, 21, 22 (SBT Trang 12)H­íng dÉn vÒ nhµ ThiÕt kÕ : NguyÔn Minh ChiÕn

File đính kèm:

  • pptchuotdon_thuc_dong_dang.ppt