Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 26: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x= 8 thì y=15.

Tìm hệ số tỉ lệ?

Hãy biểu diễn y theo x

Tính giá trị của y khi x = 6; x=10.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 26: Đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§¹i Sè 7TRƯỜNG THCS TIÊN PHONGKiÓm tra bµi còNªu tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn?NÕu hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn víi nhau th×: -TØ sè hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña chóng lu«n kh«ng ®æi-TØ sè hai gi¸ trÞ bÊt kú cña ®¹i l­îng nµy b»ng tØ sè hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña ®¹i l­îng kia. 1 . §Þnh nghÜaTiÕt 26 : ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ?1 Haõy vieát coâng thöùc tính : a. Caïnh y (cm) theo caïnh x (cm) coù kích thöơùc thay ñoåi nhöng luoân coù dieän tích baèng 12 cm2 b. L­îng g¹o y ( kg ) trog mçi bao theo x khi chia ®Òu 500 kg vµo x bao ?c. VËn tèc v (km/h) theo thêi gian t( h ) cña mét vËt chuyÓn ®éng ®Òu trªn qu·ng ®­êng 16 km.1 . §Þnh nghÜaTiÕt 26 : ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch * §Þnh nghÜa?2c) Chó ý NÕu ®¹i l­îng y liªn hÖ với ®¹i l­îng x theo c«ng thøc y = a/x hay x.y = a (a lµ mét h»ng sè kh¸c 0) th× ta nãi y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a. Cho biết y lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau.GiảiTheo đề bài ta có y = -3,5 x=> x = -3,5 yVậy x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,51 . §Þnh nghÜaTiÕt 26 : ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch 2 . TÝnh chÊt?3Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau:xx1 = 2x2 = 3x3 = 4x4 = 5yy1= 30 y2 = y3 = y4=b. Thay mỗi dấu hỏi chấm bằng số thích hợpc.Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng?x1.y1 ; x2.y2 ; x3.y3 ; x4.y4 của x và ya. Tìm hệ số tỉ lệ?Giảia. Ta có: a = x1.y1 =2 .30 = 60c. Nhận xét : x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = 60 = a x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = . . . . = ab. y2 = 20y3 = 15y4 = 121 . §Þnh nghÜaTiÕt 26 : ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch 2 . TÝnh chÊt- Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi ( bằng hệ số tỉ lệ) x1.y1= x2.y2= x3.y3= . . . = a. - Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaHo¹t ®éng nhãm Cho biÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:x0,5-1,24y3-21,512-52-3BT.13Bài tập 12 trang 58 (SGK ) Thay x = 8 và y =15 ta có : a = 8.15 = 120 c . khi x= 6 => khi x =10 => Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x= 8 thì y=15. Tìm hệ số tỉ lệ?Hãy biểu diễn y theo xTính giá trị của y khi x = 6; x=10.Giải: a. Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: hay a= x.y b.2;x1.y1= x2.y2= x3.y3= . . . = a. Củng cố: 1; NÕu ®¹i l­îng y liªn hÖ với ®¹i l­îng x theo c«ng thøc y = a/x hay x.y = a (a lµ mét h»ng sè kh¸c 0) th× ta nãi y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a.3;- Làm bài tập 14,15 trang 58. -Xem trước bài : Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịchTiÕt 26 : ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch H­íng dÉn vÒ nhµ:- N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

File đính kèm:

  • pptdai luong ti le nghich.ppt