Bài giảng Địa lí 10 - Nùng Văn Thêm - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

-Khu vực nội chí tuyến có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm.

- Ở chí tuyến có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm.

-Từ chí tuyến về 2 cực không có Mặt Trời lên thiên đỉnh

 

pptx30 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 09/04/2015 | Lượt xem: 1500 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 10 - Nùng Văn Thêm - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 9/3/2014 ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 9/3/2014 ‹#› ` NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c em học sinh NGÀY GIẢNG 03/09/2014 MÔN ĐỊA LÍ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAITRƯỜNG NỘI TRÚ BẮC HÀ Lớp 10A Giáo viên: Nùng Văn Thêm 149,6 trieäu km HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT BÀI 6 HÖ qu¶ chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi cña Tr¸i §Êt ChuyÓn ®éng biÓu kiÕn hµng n¨m cña MÆt Trêi C¸c mïa trong n¨m Ngµy, ®ªm dµi ng¾n theo mïa vµ theo vÜ ®é I. Chuyeån ñoäng bieåu kieán haøng naêm cuûa MT Haøng ngaøy ta thöôøng nhìn thaáy MT moïc ôû höôùng Ñoâng vaøo buoåi saùng vaø laën ôû höôùng Taây vaøo buoåi chieàu. Trong thöïc teá thì MT ñöùng yeân vaø TÑ chuyeån ñoäng xung quanh MT Gioáng nhö ta ngoài treân xe, xe chaïy chuùng ta nhìn ra cửa xe thaáy haøng caây beân ñöôøng ñang di chuyeån. Nhöng thöïc ra thì ta ñang di chuyeån cuøng xe. Nhö vaäy chuyeån ñoäng cuûa haøng caây laø khoâng coù thaät. 	Chuyeån ñoäng bieåu kieán haøng naêm cuûa maët trôøi laø gì? Khaùi nieäm: Laø chuyeån ñoäng khoâng coù thöïc cuûa maët trôøi maø con ngöôøi nhìn thaáy. Đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời cho biết điều gì? Là đường chuyển động của Mặt Trời cho biết trong năm ở những vĩ độ nào, thời gian nào Mặt Trời lúc giữa trưa chiếu thẳng vuông góc vào mặt đất 22-6 23-9 22-12 21-3 23 027’N 230 27’B 00 I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII Ñöôøng bieåu dieãn chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm Khu vực nào trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần, nơi nào một lần, nơi nào không có Mặt Trời lên thiên đỉnh ? -Khu vực nội chí tuyến có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm. - Ở chí tuyến có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm. -Từ chí tuyến về 2 cực không có Mặt Trời lên thiên đỉnh V× sao l¹i cã hiÖn t­îng nµy?. C¸c em h·y xem tia s¸ng MÆt Trêi chiÕu ®Õn khu vùc néi chÝ tuyÕn trong ®o¹n phim sau ®©y: * Nguyªn nh©n: - Trong khi chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi, trôc cña T§ lu«n nghiªng víi mÆt ph¼ng quÜ ®¹o mét gãc 66033’ vµ kh«ng ®æi ph­ương. - Do T§ chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi, ®ång thêi tù quay quanh trôc. Việt nam chúng ta cũng là nước nằm gọn trong nội chí tuyến bắc, vậy theo em có bao nhiêu ngày mặt trời lên thiên đỉnh ? - Có 2 ngày mặt trời lên thiên đỉnh Hà Nội là 26/5 và 18/7 Hồ Chí Minh là 18/4 và 25/8 II. Các mùa trong năm  Hãy xem đoạn phim và cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng mùa trên Trái Đất? II. Các mùa trong năm Nguyên nhân sinh ra mùa: -Do trục TĐ nghiêng trong không gian -Trục TĐ không đổi phương khi chuyển động quanh Mặt Trời. Mùa là khoảng thời gian trong năm có các đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. PHIM VỀ NĂM NHUẬN PHIM VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TĐ QUANH MT PHIM VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TĐ QUANH MT Đông chí 22-12 Thu phân 23-9 Xuân phân 21-3 Hạ chí 22-6 Mùa Hạ Mùa Thu Mùa Xuân Mùa Đông Các mùa trong năm Ở BCB: -Mùa xuân: Xuân phân (21-3)- Hạ chí (22-6). -Mùa hè: Hạ chí (22-6)- Thu phân (22-9) -Mùa thu: Thu phân (23-9)- Đông chí (22-12) -Mùa đông: Đông chí (22-12)-Xuân phân(21-3) Ở BCN thì ngược lại. Mïa xu©n Mïa h¹ Mïa thu Mïa ®«ng Tại sao mùa xuân có thời tiết ấm áp. Mùa thu có thời tiết mát mẻ ? Đông chí 22-12 Thu phân 23-9 Xuân phân 21-3 Hạ chí 22-6 Mùa Hạ Mùa Thu Mùa Xuân Mùa Đông Nước ta có bao nhiêu mùa ? - Có 2 mùa. 1 mùa mưa và 1 mùa khô III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ Ngày đêm dài ngắn theo mùa ?  Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy xác định nguyên nhân dân đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa? III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ Ngày đêm dài ngắn theo mùa Trục Trái đất nghiêng và không đổi phương khi quay quanh Mặt Trời III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa Độ dài ngày , đêm ở các khu vực trêm Trái Đất Không có đêm Không có ngày ngày>đêm ngàyđêm ngàyđêm ngày=đêm Không có ngày Không có đêm ngàyđêm ngày=đêm 21/3-22/6 Cực Nam Cực Bắc CT Nam CT Bắc Xích đạo  Từ bảng trên em rút ra nhận xét gì? 22/6 – 23/9 III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa Tiểu kết: 	- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi quay quanh Mặt Trời  hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa. 	- ở xích đạo quanh năm có ngày đêm bằng nhau 	- ở 2 cực quanh năm có 6 tháng là ngày, 6 tháng là đêm. Cñng cè 1. V× sao trªn Tr¸i §Êt cã hiÖn t­îng mïa, ngµy ®ªm dµi ng¾n kh¸c nhau theo mïa vµ theo vÜ ®é?.  Tr¸i §Êt tù quay quanh trôc.  Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi.  TÊt c¶ c¸c ý trªn.  Trôc cña T§ lu«n nghiªng víi mÆt ph¼ng quü ®¹o 1 gãc vµ kh«ng ®æi ph­¬ng 2. Mïa trªn Tr¸i §Êt tr¸i ng­ược nhau vÒ...... ............., nÕu BBC lµ mïa........, th× NBC lµ mïa........... thêi gian 4. VÜ tuyÕn nµo lu«n cã ®é dµi ban ngµy b»ng ®é dµi ban ®ªm lµ .. XÝch ®¹o (00) 5. Cµng xa ....................chªnh lÖch ®é dµi........................cµng lín. XÝch ®¹o ngµy ®ªm 6. T¹i.........cña Tr¸i §Êt cã ®é dµi............hoÆc..........kÐo dµi tíi .....th¸ng. cùc ngµy ®ªm 6 3. Nèi cÆp ®«i sau ®©y sao cho ®óng: - Ngµy dµi nhÊt ë B¾c B¸n CÇu 22/12 - Ngµy ng¾n nhÊt ë Nam B¸n CÇu 22/6 hÌ ®«ng 

File đính kèm:

  • pptxBai 6 He qua chuyen dong xung quanh mat troi.pptx
Bài giảng liên quan