Bài giảng Giáo dục công dân 12 -Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (1 tiết)

 Bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc là cỏc dõn tộc trong một quốc gia khụng bị phõn biệt theo đa số hay thiểu số, trỡnh độ văn húa cao hay thấp, khụng phõn biệt chủng tộc màu da đều được Nhà nước và phỏp luật tụn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phỏt triển.

Điều 5 Hiến pháp 1992 khẳng định: “Nhà nước CH XHCN VN là NN thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước VN. NN thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc”.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân 12 -Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (1 tiết), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trường THPT Lờ Quý Đụn GIÁO DỤC CễNG DÂN KHỐI 12 GV MỤC TIấU BÀI HỌC1.- Về kiến thức : Hiểu được khỏi niệm dõn tộc, tụn giỏo và quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc, tụn giỏo. Biết được nội dung ý nghĩa chớnh sỏch của NN đối với quỵền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc, tụn giỏo.2.- Về kỹ năng : Biết phõn tớch đỏnh giỏ đỳng việc thực hiện chớnh sỏch đoàn kết cỏc dõn tộc tụn giỏocủa Đảng và NN. Biế phõn biệt được đõu là họat động tụn giỏo được NN thừa nhận và đõu là lợi dụng tụn giỏo. Vận dụng kiến thức đó học vào thực tế.3.- Về thỏi độ : cú niềm tin vào chớnh sỏch của Đảng và NN trong việc thực hiện quyền bỡnh đẳng về dõn tộc, tụn giỏo. Cú ý thức tương trợ giỳp đở đồng bào dõn tộc thiểu số, tụn trọng quyền tự do tớn ngưỡng của người khỏc. Phờ phỏn tố cỏo những ai cú hành vi chia rẽ dõn tộc, tụn giỏoBÀI 5 : BèNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TễN GIÁO(1tiết)NỘI DUNG BÀI HỌCI.- Bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc 1. Thế nào là bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc 2. Nội dung quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc3.- í nghĩa quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc4.- Chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của NN về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộcII.- Bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo 1. Khỏi niệm tớn ngưỡng, tụn giỏo 2. Nội dung quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo3.- í nghĩa quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo4.- Chớnh sỏch của Đảng và Phỏp luật của NN về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏoI.- Bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc Điều 5 Hiến phỏp 1992 khẳng định: “Nhà nước CH XHCN VN là NN thống nhất của cỏc dõn tộc cựng sinh sống trờn đất nước VN. NN thực hiện chớnh sỏch bỡnh đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa cỏc dõn tộc, nghiờm cấm mọi hành vi kỡ thị, chia rẽ dõn tộc”. Bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc là cỏc dõn tộc trong một quốc gia khụng bị phõn biệt theo đa số hay thiểu số, trỡnh độ văn húa cao hay thấp, khụng phõn biệt chủng tộc màu da đều được Nhà nước và phỏp luật tụn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phỏt triển.1. Thế nào là bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc:Người KhơmỳNgười ThỏiNgười Kinh2. Nội dung quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc:Bỡnh đẳng về chớnh trịBỡnh đẳng về Kinh tếBỡnh đẳng về Văn húa giỏo dụcTrang phục của một số dõn tộcH MONGTÀYMƯỜNGKHO MUĐỏm cưới Lễ hội thi hỏt Quan Họ - hỏt Chốo Lễ hội cồng chiờng TNMột số lễ hội cỏc dõn tộcBài tập 1 Tại sao để thực hiện quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc.NN cần quan tõm đến cỏc dõn tộc thiểu số cú trỡnh độ phỏt triển KT – XH thấp * Tương trợ, giỳp nhau cựng phỏt triển là một tất yếu khỏch quan trong quan hệ giữa cỏc dõn tộc. * Sự tương trợ, giỳp đở lẫn nhau giữa cỏc dõn tộc bao hàm cả dõn tộc đa số cú trỡnh độ phỏt triển cao hơn giỳp đở cỏc dõn tộcthiểu số, chậm phỏt triển và ngược lại * Sự đầu tư tập trung, tạo điều kiện về con người, về phương tiện để cỏc dõn tộc thiểu số tự vươn lờn, phỏt triển KT, XH, VH tiến kịp trỡnh độ chung của cả nước Bài tập 2Vỡ sao NN lại đảm bảo tỉ lệ thớch đỏng người dõn tộc thiểu số trong cỏc cơ quan quyền lực NN ở trung ương và ở địa phương * Để tăng cường khối đại đoàn kết dõn tộc vỡ mục tiờu “dõn giàu nước mạnh, xó hội cụng bằng, dõn chủ, văn minh.” * Xõy dựng chớnh quyền NN mang bản chất giai cấp cụng nhõn, cú tớnh nhõn dõn, tớnh dõn tộc sõu sắc, dưới sự lónh đạo của Đảng * Quyền làm chủ về chớnh trị của cỏc dõn tộc thiểu số cần được thể hiện trước hết ở sự tham gia vào cỏc cơ quan chớnh quyền3. í nghĩa về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc:LỄ HỘI CẦU MƯA NGƯỜI THÁILễ hội đầu Xuõn ở Tuyờn QuangBỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc là cơ sở của đoàn kết giữa cỏc dõn tộc và đại đũan kết dõn tộc, gúp phần thực hiện mục tiờu “dõn giàu, nước mạnh, xó hộicụng bằng, dõn chủ, văn minh.”Ghi nhận trong Hiến phỏp và cỏc văn bản phỏp luật về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc Thực hiện chiến lược phỏt triển kinh tế - xó hội đối với vựng đồng bào dõn tộc Nghiờm cấm mọi hành vi kỡ thị và chia rẽ dõn tộc4. Chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của Nhà nước về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc:II.- Bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏoTớn ngưỡng, tụn giỏo là gỡb.- Tụn giỏo : Là một hỡnh thức tớn ngưỡng cú tổ chức, với những quan niệm giỏo lớ thể hiện sự tớn ngưỡng và những hỡnh thức lễ nghi thể hiện sự sựng bỏi tớn ngưỡng ấy (tụn giỏo cũn gọi là đạo :đạo phật, Chỳa, Tin lành, Hào hảo a.- Tớn ngưỡng : là lũng tin và sự ngưỡng mộ vào một cỏi gỡ đú thần bớ như thần linh, thượng đế, Chỳa trời (khụng cú tổ chức)Đạo PhậtĐạo Cao đàiĐạo Hào hảoĐạo Thiờn chỳaII.- Bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo1.- Khỏi niệm bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo Điều 70 hiến phỏp nước Cộng Hũa XHCN Việt Nam năm 1992 nờu rừ : “Cụng dõn cú quyền tự do tớn ngưỡng, tụn giỏo, theo hoặc khụng theo một tụn giỏo nào. Cỏc tụn giỏo đều bỡnh đẳng trước PL Quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo được hiểu là cỏc tụn giỏo ở Việt Nam đều cú quyền họat động tụn giỏo trong khuụn khổ của PL; đều bỡnh đẳng trước PL; những nơi thờ tự tớn ngưỡng, tụn giỏo đựợc phỏp luật bảo hộVui chơiBầu cửLàm việcCỏc Tụn giỏo được NN cụng nhận đều bỡnh đẳng trước PL, cú quyền họat động tụn giỏo theo quy định của PLHoạt động tớn ngưỡng tụn giỏo theo quy định của PLđược Nhà nước bảo đảm Cỏc cơ sở tụn giỏo hợp phỏpđược PL bảo hộ3.- í nghĩa quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo2.- Nội dung cơ bản quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏoLà cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dõn tộc, thỳc đẩy tỡnh đoàn kết keo sơn gắn bú nhõn dõn Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dõn tộc ta trong cụng cuộc xõy dựng đất nước phồn vinhII.- Bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏoII.- Bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏo4.- Chớnh sỏch của Đảng và phỏp luật của Nhà nước về quyền bỡnh đẳng giữa cỏc tụn giỏoNhà nước bảo đảm quyền họat động tớn ngưỡng tụn giỏo theo quy định của phỏp luậtNhà nước thừa nhận và bảo đảm cho CD cú hoặc khụng cú tụn giỏo được hưởng mọi quyền CD vàcú trỏch nhiệmthực hiện nghĩa vụ CDĐũan kết đồng bào theo cỏc tụn giỏo khỏc nhau, đồng bào theo tụn giỏo khụng theo tụn giỏo xõy dựng khối đũan kết dõn tộcNghiờm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tụn giỏo, lợi dụng cỏc vấn đề dõn tộc, tớn ngưỡng, tụn giỏo để họat động trỏi phỏp luậtBài tập 1Nếu ở địa phương em cú hành nghề mờ tớn dị đoan, em sẽ làm gỡ?+Khụng tham gia+Vận động người thõn khụng tham gia+Bỏo cho chớnh quyền địa phương, cơ sở Đảng, đoàn thể hoặc cơ quan phỏp luật Bài tập 2Em hóy lấy vi dụ thể hiện cụng dõn cú hoặc khụng cú tụn giỏo đều được hưởng mọi quyền cụng dõn và cú trỏch nhiệm thực hiện nghĩa vụ cụng dõn?Vớ dụ:quyền được học tập, được chăm súc sức khỏe, quyền bầu cử, cú trỏch nhiệm thực hiện luật giao thụngBana ChứtDao HrờPu pộoPhự lỏBố yƠ-đuấ đờMạKhỏngGiẻ- triờngBrõu Cống Giỏy LựGia-raiPà thẻnChăm Cơ-hoLàoThổRaglai Khơ-mỳChơ-roCờ LaoHoa Kinh Rơ-mămXinh-munChu ruCờ-tu lụtụLachớXtiờngXơ-đăngLa haLa hủNgỏi Co Hà nhỡSỏn chỏyMnụngMảngNựng ThỏiTà ụiBru-võn KiềuMườngMụng Tày Si la Khớ-meSỏn Dỡu54 DÂN TỘC VIỆT NAMDặn dũLàm cỏc bài tập trong SGK trang 53 Xem trước bài 6 :Cụng dõn với cỏc quyền tự do cơ bảnChuẩn bị một số tỡnh huống núi về cỏc quyền tự do cơ bản CHÚC CÁC 	EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptbai_binh_dang_ton_giao.ppt