Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Bài 5: Phép chiếu song song

Định nghĩa phép chiếu song song:

 Trong không gian cho (P) và đường thẳng l cắt (P).Với mỗi điểm M trong không gian, vẽ đường thẳng đi qua M và song song hoặc trùng với l. Đường thẳng này cắt (P) tai M’ nào đó.

 Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M’ của mặt phẳng (P) như trên gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương l .

 

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Bài 5: Phép chiếu song song, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THPT CAO LỘCTổ ToánPHEÙP CHIEÁU SONG SONGNg­êi thùc hiÖn:Ñinh thò DungNhòeât lieät chaøo möøng quyù thaày coâ Chaøo toaøn theå caùc emBài 5: PHÉP CHIẾU SONG SONGĐịnh nghĩa phép chiếu song song:	Trong không gian cho (P) và đường thẳng l cắt (P).Với mỗi điểm M trong không gian, vẽ đường thẳng đi qua M và song song hoặc trùng với l. Đường thẳng này cắt (P) tai M’ nào đó.	 Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M’ của mặt phẳng (P) như trên gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương l .	P)la+ (P): gọi là mặt phẳng chiếu.+ l gọi là phương chiếu.+ M’ gọi là hình chiếu song song (hoặc ảnh) của M.HHP) Cho hình H. Tập hợp H’ gồm hình chiếu song song của tất cả các điểm thuộc H gọi là hình chiếu song song (hoặc ảnh) của hình H qua phép chiếu nói trên.2. Tính chất:Ta chỉ xét hình chiếu song song của các đọan thẳng hoặc đường thẳng không song song và không trùng với phương chiếu.Tính chất 1: Hình chiếu song song của một đường thẳng là một đường thẳng.P)Qala’ HỆ QUẢ: Hình chiếu song song của một đọan thẳng là một đọan thẳng, của một tia là một tia.MNM’N’Yêu cầu thực hiện ?3 và ?4Câu hỏi: Làm thế nào để dựng được ảnh đường thẳng hay một phần của nó qua phép chiếu song song ?P)aABA’B’a’alABB’a’Tính chất 2:Hình chiếu song song của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.Câu hỏi:Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau hay không ? P)aba’b’lBóng của hai dây điện song song dưới ánh nắng mặt trời có quan hệ gì ?P)P)AA’ C B D C’ B’ D’ laa’ab’a’b B A A’ B’ C D C’ D’ E F E’ F’Câu hỏi: Có nhận xét gì về hai tỉ số:vàl=Tính chất 3:Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số của hai đọan thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.3. Hình biểu diễn của một hình trong không gianĐỊNH NGHĨA: Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H trên một mặt phẳng hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.Phương pháp vẽ hình biểu diễn của một hình H cho trước:	- Xác định các yếu tố song song của hình H.	- Xác định tỉ số của hai đọan thẳng song song hoặc của hai đọan thẳng nằm trên một đường thẳng của hình H.	- Thể hiện đúng các đường song song và các tỉ số xác định được ở các bước trên.Câu hỏi:Hình thang có thể là hình biểu diễn của hình bình hành hay không ? Tại sao ? Câu hỏi:Phép chiếu song song có giữ nguyên tỉ số của hai đọan thẳng không nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc không cùng nằm trên một đường thẳng) hay không ?Phép chiếu song song có giữ nguyên độ lớn của một góc hay không ?Chú ý: Phép chiếu song song nói chung không giữ nguyên tỉ số của hai đọan thẳng không cùng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc không cùng nằm trên một đường thẳng) và không giữ nguyên độ lớn của một góc.Yêu cầu thực hiện và?7?8Hình biểu diễn của hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông là hình gì ?? 7? 8Có phải một tam giác bất kì đều có thể xem là hình biểu diễn của tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều hay không ? Hình bieåu dieãn cuûa hình bình haønh, hình thoi, hình chöõ nhaät, hình vuoâng thöôøng laø 1 hình bình haønh. +)Hoûi: Em haõy cho bieát caùc hình sau thöù töï laø hình bieåu dieãn cuûa nhöõng hình naøo qua pheùp chieáu song song? hình thoihình chöõ nhaäthình vuoânghình bình haønh? 9Hình biểu diễn của một tứ diện đều có thể vẽ như hình sau hay không ?Hình biểu diễn của một đường tròn:?10. Hình chiếu song song của một đường tròn là có thể là những hình nào? Em haõy quan saùt :.o.o1.o2Hình biểu diễn của một đường tròn:Hình chiếu song song của một đường tròn là một đường elip hoặc một đường tròn, hoặc đặc biệt có thể là một đọan thẳng.Yêu cầu thực hiện H1 trang 73Giả sử tam giác ABC là hình biểu diễn của một tam giác đều. Hãy dựng hình biểu diễn của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều đó.ooB’BCA’ATrả lời: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều trùng với trọng tâm của nó, nên hình biểu diễn của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều chính là trọng tâm O của tam giác ABC.Yêu cầu thực hiện H2 trang 73 Cho một đường elip là hình biểu diễn của một đường tròn. Hãy vẽ hình biểu diễn của mỗi hình sau đây.Một dây cung và đường kính vuông góc với dây cung đó của đường tròn.Hai đường kính vuông góc của đường tròn.Một tam giác đều nội tiếp đường tròn.A AB B M N P Q E F P Q F E NO OMCÂU HỎI:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể song song với nhau;Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể cắt nhau;Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể trùng nhau;Một đường thẳng có thể song song với hình chiếu của nó;Một đường thẳng luôn cắt hình chiếu song song của nó;Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu song song của nó. S Đ Đ Đ S ĐQua bài học này, các em cần nắm:Định nghĩa phép chiếu song song.Tính chất 1, 2 và 3.Phương pháp vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian.Bài tập về nhàTừ bài 40 đến bài 47.

File đính kèm:

  • pptBai_Phep_chieu_song_song_11NC.ppt