Bài giảng Hình học 6 - Tiết 15: Nửa mặt phẳng

b.Nửa mặt phẳng bờ a:

Hình goàm ñöôøng thaúng a vaø moät phaàn maët phaúng bò chia ra bôûi ñöôøng thaúng a goïi laø moät nöûa maët phaúng bôø a.

- Hai nöûa maët phaúng coù chung bôø goïi laø hai nöûa maët phaúng ñoái nhau.

Bất kì ñöôøng thaúng naøo nằm treân mặt phẳng cũng laø bờ chung của hai nöûa mặt phẳng ñối nhau

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 15: Nửa mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chöông II : GOÙCTieát 15 §1. NỬA MẶT PHẲNGKiểm tra bài cũVeõ moät ñöôøng thaúng vaø ñaët teân. Veõ hai ñieåm thuoäc ñöôøng thaúng; hai ñieåm khoâng thuoäc ñöôøng thaúng vöøa veõ vaø ñaët teân cho caùc ñieåm ñoùChương 2: Góc1. Nöûa maët phaúng.a. Mặt phẳng:- Trang giaáy.- Maët baûng.. . . . . . . laø nhöõng hình aûnh cuûa maët phaúng.Maët phaúng khoâng giôùi haïn veà moïi phía.Maët phaúngÑöôøng thaúng a chia maët phaúng thaønh 2 phaànTheá naøo laø maët phaúng?Moãi phaàn goïi laø nöûa maët phaúng.a- Hai nöûa maët phaúng coù chung bôø goïi laø hai nöûa maët phaúng ñoái nhau.b.Nửa mặt phẳng bờ a:Hình goàm ñöôøng thaúng a vaø moät phaàn maët phaúng bò chia ra bôûi ñöôøng thaúng a goïi laø moät nöûa maët phaúng bôø a.- Bất kì ñöôøng thaúng naøo nằm treân mặt phẳng cũng laø bờ chung của hai nöûa mặt phẳng ñối nhauLuyện tậpÑieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau:a. Hai nöûa maët phaúng ñoái nhau laø hai nöûa maët phaúng coù . . . . . . . . . . . b. Baát kì ñöôøng thaúng naøo naèm treân maët phaúng cuõng laø bôø chung cuûa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .chung bôøhai nöûa maët phaúng ñoái nhauHaõy gaáp moät tôø giaáy, sau ñoù traûi tôø giaáy leân maët baøn. Quan saùt neáp gaáp ñoù vaø nhaän xeùt.Baøi 2 / 73 SGKNeáp gaáp ñoù chính laø hình aûnh bôø chung cuûa hai nöûa maët phaúng ñoái nhau.Luyện tập(I)(II)a. A. BNöûa maët phaúng bôø a chöùa ñieåm A.Nöûa maët phaúng bôø a chöùa ñieåm B.Nöûa maët phaúng bôø a khoâng chöùa ñieåm A.. CHai ñieåm A, C naèm cuøng phía ñoái vôùi ñöôøng thaúng a Hai ñieåm A, B (hoaëc C, B) naèm khaùc phía ñoái vôùi ñöôøng thaúng a (I)(II)a. A. B. CÑoaïn thaúng noái hai ñieåm naèm treân cuøng nöûa maët phaúng thì khoâng caét ñöôøng thaúng a.?1. Đoạn thẳng AC có cắt đường thẳng a không? Đoạn thẳng AB, BC có cắt đường thẳng a không?2. Tia naèm giöõa hai tia.Theá naøo laø tia naèm giöõa hai tia?Cho ba tia Ox, Oy, Oz chung goácLaáy ñieåm E  tia Ox, vaø ñieåm F  tia Oy.E, F ≠ OHoaït ñoäng nhoùm- Veõ ñoaïn thaúng EF. Quan saùt hình cho bieát tia Oz coù caét ñoaïn thaúng EF khoâng?Oxyz..E.F.F.Exyz.OOxyz.E.FHình 1Hình 2Hình 3OxyzNeáu tia Oz caét ñoaïn thaúng EF taïi ñieåm naèm giöõa E vaø F thì ta noùi tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy...E.F.F.Exyz.OHình 1Hình 2Oxyz.E.FTia Oz khoâng caét ñoaïn thaúng EF ta noùi tia Oz khoâng naèm giöõa hai tia Ox, Oy.Hình 3Trong caùc hình veõ sau, tia Oz coù naèm giöõa hai tia Ox vaø Oy khoâng? Vì sao?Baøi 1.M.NLuyện tậpTrong caùc hình veõ sau, tia Oz coù naèm giöõa hai tia Ox vaø Oy khoâng? Vì sao?Oxyz.M.NTia Oz caét ñoaïn thaúng MN taïi ñieåm naèm giöõa M vaø N neân tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy.Oxyz.M.NTia Oz khoâng caét ñoaïn thaúng MN neân tia Oz khoâng naèm giöõa hai tia Ox, Oy. ( Tia Oy naèm giöõa hai tia Ox, Oz)Tia Oz caét ñoaïn thaúng MN taïi ñieåm O naèm giöõa M vaø N neân tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy.xOyz.M.NxOyz.M.NTia Oz khoâng caét ñoaïn thaúng MN neân tia Oz khoâng naèm giöõa hai tia Ox, Oy. (khoâng coù tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi)Baøi 3LUYEÄN TAÄPCho ba ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng. Veõ ñöôøng thaúng a caét ñoaïn thaúng AB, AC vaø khoâng ñi qua A, B, C a. Ñoïc teân hai nöûa maët phaúng ñoái nhau bôø a. b. Ñoaïn thaúng BC coù caét ñöôøng thaúng a khoâng?.C.B.Aa a. Ñoïc teân hai nöûa maët phaúng ñoái nhau bôø a. - Nöûa maët phaúng bôø a chöùa ñieåm A - Nöûa maët phaúng bôø a khoâng chöùa ñieåm A. b. Ñoaïn thaúng BC coù caét ñöôøng thaúng a khoâng? b. Ñoaïn thaúng BC khoâng caét ñöôøng thaúng a.Keát thuùc hoaït ñoäng1/ Nöûa maët phaúng bôø a laø hình goàm ñöôøng thaúng a vaø moät phaàn maët phaúng bò chia ra bôûi ñieåm a goïi laø moät nöûa maët phaúng bôø a.Caùc em caàn naém vöõng kieán thöùc sau:2/ Baát kì ñöôøng thaúng naøo cuõng laø bôø chung cuûa hai nöûa maët phaúng ñoái nhau.3/ Tia Oz laø tia naèm giöõa hai tia Ox, Oy khi laáy ñieåm M  tia Ox vaø ñieåm N  tia Oy (M, N ≠ O) thì tia Oz caét ñoaïn thaúng MN taïi ñieåm naèm giöõa M vaø N .- Hoïc : . Khaùi nieäm nöûa maët phaúng. . Khaùi nieäm hai nöûa maët phaúng ñoái nhau. . Theá naøo laø tia naèm giöõa hai tia.- Laøm 4, 5 Sgk/ 73 vaø 4; 5 Sbt/ 52.

File đính kèm:

  • pptBai_1_Nua_mat_phang.ppt