Bài giảng Hình học 6 - Tiết 17 - Bài 2: Góc

1. Góc

. Góc bẹt

Vẽ góc

. Điểm nằm bên trong góc

Vẽ góc xOt. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot. Trên hình vừa vẽ có mấy góc? Đọc tên tất cả các góc?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 17 - Bài 2: Góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HÌNH HỌC 6TRƯỜNG THCS T	AM QUAN BẮCTraân Troïng Kính Chaøo Quyù Thaày Coâ Ñeán Döï Giôø Thaêm Lôùp 6AHãy vẽ hai tia Ox, Oy chung gốc O.KIỂM TRA BÀI CŨĐÁP ÁNOxyOxyOxyHình 1Hình 2Hình 3Tiết 17:1. GócBài 2. GÓCBài tập 1: Trong các hình vẽ sau hãy nêu tên góc (nếu có) và chỉ rõ kí hiệu, đỉnh, cạnh của góc?Bảng nhóm00Hình abaOTên gócKí hiệu gócTên đỉnh Tên cạnhHình aHình bHình cHình dgóc aObOOa, ObMgóc PMQMP, MQgóc xOyOOx, OyXXXX2. Góc bẹtHãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt.?Mái nhà tạo thành gócChùm ánh sáng laser tạo thành những gócHai cạnh của thước tạo thành gócKim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành gócTiết 17:1. GócBài 2. GÓC3. Vẽ gócBài tập 2: Vẽ góc xOt. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot. Trên hình vừa vẽ có mấy góc? Đọc tên tất cả các góc?4. Điểm nằm bên trong góc. yxO.M2. Góc bẹtTiết 17:1. GócBài 2. GÓCVÝ dô thùc tÕgóc xOy là góc bẹtOx và Oy là hai tia đối nhauvẽ gócđỉnh Ohai cạnh Ox và Oykim giờ và kim phút của đồng hồđiẻm M nằm trong góc xOyOx và Oy là hai tia không đối nhauTia OM nằm giữa tia Ox và OyHai tiaĐịnh nghĩa GócOví dụ thực tếkí hiệuCạnh Ox, OyMái nhàLuËt ch¬i: Cã 3 hép quµ kh¸c nhau, trong mçi hép quµ chøa c©u hái vµ mét phÇn quµ hÊp dÉn. NÕu tr¶ lêi ®óng c©u hái th× mãn quµ sÏ hiÖn ra. NÕu tr¶ lêi sai th× mãn quµ kh«ng hiÖn ra. Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u lµ 15 gi©y. HOÄP QUAØ MAY MAÉNHộp quà màu vàngSai§óng0123456789101112131415Một bạn học sinh phát biểu như sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xoy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc xOy.b) Góc RST có đỉnh là R, có hai cạnh là SR, ST.c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia chung gốc.góc xOy. S,đối nhau.Hộp quà màu xanhSai§óng0123456789101112131415Quan sát hình vẽ và cho biết các kí hiệu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.mnAhoặchoặcHộp quà màu tím§óngSai0123456789101112131415Bài 8. SGK trang 75: Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu góc ? Có tất cả hai góc là : Góc BAC, góc CADKí hiệu tương ứng là : , ,ABDCMột bạn học sinh làm như sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.ba, góc BADPhÇn th­ëng lµ:®iÓm 10 vµ mét phÇn quµ.PhÇn th­ëng lµ:®iÓm 10 vµ mét phÇn quµ.Hướng dẫn về nhàHọc thuộc định nghĩa góc, góc bẹt.Luyện tập - Vẽ góc, đọc, viết tên góc, cách viết kí hiệu góc. - Tập phân biệt các góc trong một hình.Làm bài tập 7, 9, 10 sgk trang 75.Đọc trước bài “Số đo góc”.CHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁTKÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ

File đính kèm:

  • pptBài 2. Góc(tiết 17).ppt