Bài giảng Hình học 6 - Tiết học: Góc

4.Điểm nằm bên trong góc

Ta nói

Điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy

Tia OM nằm trong góc xOy

Điều kiện một điểm bất kì nằm trong góc là gì ?

Điểm đó phải nằm trên tia mà tia đó nằm giữa hai cạnh của góc đó

Có nhận xét gì về tia Ot so với hai cạnh của góc xOy

Từ đó có dự đoán gì về vị trí của điểm M đối với góc xOy

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học: Góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐAKRÔNG TRƯỜNG THCS TT KRÔNGKLANGCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY HÌNH HỌC 6GV: HỒ VĂN KIN1KIỂM TRA BÀI CŨHãy vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy và giải thích vì sao nó nằm giữa?21. GócGóc là hình gồm hai tia chung gốcOxyKí hiệu:Trong đó:O : Đỉnh của gócĐọc, viết: Góc xOy hoặc góc yOx hoặc góc OOx, Oy : Hai cạnh của gócGÓCxOy hoặc yOx hoặc OxOy3yAz.M.NOO.xyHãy đọc tên các góc, tên đỉnh góc, tên cạnh góc ở mỗi hình vẽ sau đây ?.H1H2H3H1:Góc yAz hoặc góc zAy Đỉnh: AHai cạnh: Ay,AzH2:Góc MON hoặc góc NOM Đỉnh: OHai cạnh: OM,ONH3:Góc xOy hoặc góc yOxĐỉnh: OHai cạnh: Ox,Oy4O.xyCó nhận xét gì về hai cạnh của góc xOy ở hình vẽ sau ?.2.Góc bẹt:Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, góc bẹt.?5THÁP PISA (Ý)(THÁP NGHIÊNG)63. Vẽ gócO.xy21zKí hiệu: Vẽ đỉnh của góc Vẽ cạnh của góc74.Điểm nằm bên trong gócTừ đó có dự đoán gì về vị trí của điểm M đối với góc xOyOyxt.MGóc xOy có phải là góc bẹt không ?Có nhận xét gì về tia Ot so với hai cạnh của góc xOy Điểm M là điểm nằm bên trong góc xOyTa nói Tia OM nằm trong góc xOyĐiều kiện một điểm bất kì nằm trong góc là gì ?Điểm đó phải nằm trên tia mà tia đó nằm giữa hai cạnh của góc đó8C¸c kiÕn thøc ®· häc trong tiÕt:II/ Gãc bÑt:Gãc bÑt lµ gãc cã hai c¹nh lµ hai tia ®èi nhau.I/ Gãc:Gãc lµ hình gåm hai tia chung gèc.IV/ ĐiÓm n»m bªn trong gãc:III/ VÏ gãc:- VÏ ®Ønh- VÏ hai c¹nhOxyOxy..MOxy.9Bµi 1: Trong c¸c cÆp tia sau: CÆp tia nµo t¹o thµnh gãc, kh«ng t¹o thµnh gãc? .....Hình 1Hình 2Hình 3ABCDKh«ng t¹o thµnh gãc.Vì hai tia Ax, By kh«ng chung gècKh«ng t¹o thµnh gãc.Vì hai tia Ct, Dz kh«ng chung gècT¹o thµnh gãc.Omnxytz10Bµi 2: ĐiÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t biÓu sau: Hình gåm hai tia chung gèc Ox, Oy lµ ĐiÓm O gäi lµ , hai tia Ox, Oy lµ b) Gãc RST cã ®Ønh lµ , cã c¹nh lµ c) Gãc bÑt lµ .......gãc xOyhai c¹nh cña gãc xOyShai tia SR, ST gãc cã hai c¹nh lµ hai tia ®èi nhau.(4)(5)(6)(1)®Ønh(2)(3)11xyzSPMTPHình vÏ Tªn gãc Tªn ®Ønh (kÝ hiÖu)Tªn c¹nhHình 1Hình 2Bài 3. ĐiÒn vµo « trèng cho phï hîpTM;PS; PTTPPzMTPSPzCâuNội dungSửa lại1Hình gồm hai tia chung gốc Ox,Oy là góc xOy, kí hiệu xOy2Hình gồm hai tia chung gốc AB,AC là góc ABC 3Góc MNP có hai cạnh là MNvà NP4Chỉ có một điểm nằm trong góc xOy5Hình vẽ dưới có hai góc là góc xAy và góc yAzxOyAxyzBAC hoặc CABNMCó vô sốBa góc(Thêm góc xAy)Bài 4: Tìm chỗ sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng13 Häc thuéc lÝ thuyÕt. Bµi tËp 8, 9,10 ChuÈn bÞ bµi sau: Số đo góc H­íng dÉn häc bµi ë nhµ14xin ch©n thµnh c¶m ¬nc¸c thÇy c« gi¸ovµ15

File đính kèm:

  • pptbaiGoc.ppt
Bài giảng liên quan