Bài giảng Hình học 6 - Tiết số 9: Khi nào thì AM + BM = AB

 Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

dụ: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 5cm, AB = 7cm. Tính MB?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết số 9: Khi nào thì AM + BM = AB, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
THAO GIẢNG TỔ TỐN THÁNG 10/2011GV: Nguyễn Thanh Mộngchào mừng quý thầy cô giáo về dự giảng KiĨm tra bµi cịBµi tËp – VÏ ba ®iĨm A,B,M th¼ng hµng sao cho ®iĨm M n»m giữa hai ®iĨm A vµ B -Đo ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng AM=? ; MB= ? ; AB= ? - So s¸nh AM+MB víi ABQuan s¸t hình vÏ MABSo s¸nh AM+MB víi AB trong tõng vÞ trÝ cđa ®iĨm M 1.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB121.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Bài tập: Điền chữ Đúng(Đ), Sai (S) trong các phát biểu sau:PHÁT BIỂUĐ/SNếu B nằm giữa hai điểm C, D thì CB+BD=CDĐNếu M thuộc đường thẳng AB thì AM+MB=ABSNếu VT+VX=TX thì V nằm giữa TXNếu TV+VX=TX thì T, V, X thẳng hàngĐĐSNếu A, B, C thẳng hàng và AB=2cm, AC=4cm, BC=6cm thì B nằm giữa A, C1.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Ví dụ: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 5cm, AB = 7cm. Tính MB?Giải:0MAB1.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Ví dụ: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 5cm, AB = 7cm. Tính MB?Giải:MABVì M nằm giữa 2 điểm A và B nên:AM + MB = ABThay AM= 5cm, AB= 7cm, ta có: 5 + MB = 7? MB = 7 - 5 = 2 (cm).1.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Ví dụ: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 5cm, AB = 7cm. Tính MB?Giải:MABVì M nằm giữa 2 điểm A và B nên:AM + MB = ABThay AM= 5cm, AB= 7cm, ta có: 5 + MB = 7  MB = 7 - 5 = 2 (cm).2.Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất:Thước cuộn bằng vảiThước cuộn bằng kim loạiThước chữ A có khoảng cách 2 chân: 1m hoặc 2m1.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Ví dụ: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 5cm, AB = 7cm. Tính MB?Giải:MABVì M nằm giữa 2 điểm A và B nên:AM + MB = ABThay AM= 5cm, AB= 7cm, ta có: 5 + MB = 7  MB = 7 - 5 = 2 (cm).2.Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất:(Sgk/120 - 121) Luyện tập:Bài 46/121 Sgk:NIKVì điểm N thuộc đoạn thẳng IK tức là điểm N nằm giữa hai điểm I và K nên:IN + NK = IKThay IN= 3cm, NK=6cm, ta có:IK = 3 + 6 (cm)IK = 9(cm).Bài 47/121 Sgk:Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM=4cm,EF= 8 cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF ?M nằm giữa hai điểm E và F nên ta cĩ:EM+MF=EFFME6cm3cm4cm8cmMF=EF-EM MF=8(cm)-4(cm) MF=4(cm)Vậy MF=EM?1.Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?Tiết 9:KHI NÀO THÌ AM+MB=AB? MAB Kết luận: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB. Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Ví dụ: Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 5cm, AB = 7cm. Tính MB?Giải:MABVì điểm M nằm giữa 2 điểm A và B nên:AM + MB = ABThay AM= 5cm, AB= 7cm, ta có: 5 + MB = 7  MB = 7 - 5 = 2 (cm).2.Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất:(Sgk/120 - 121) Luyện tập:Bài 46/121 Sgk:NIKVì điểm N thuộc đoạn thẳng IK tức là điểm N nằm giữa hai điểm I và K nên:IN + NK = IKThay IN= 3cm, NK=6cm, ta có:IK = 3 + 6 = 9(cm).Bài 47/121 Sgk:47; 48; 49; 51; 52/121 – 122 SgkBài tập về nhà:Điểm M nằm giữa hai điểm E và F nên ta cĩ:EM+MF=EFMF=EF-EMMF=8(cm)-4(cm)MF=4(cm) Vậy MF=EMFMEĐo khoảng cách giữa hai điểm C và D trên mặt đất nhỏ hơn độ dài thước cuộnCD0 m100 m20CD = 18 mGiữ cố định một đầu thước tại một điểm rồi căng thước đi qua điểm thứ hai.AB50 m1510 2. Sử dụng thước đo liên tiếp nhiều lần rồi cộng các độ dài lại.AB = 15 +15 + 9 = 39 (m)1. Gióng đường thẳng đi qua hai điểm A và BTH­íCTH¼NgĐéDµIHAILÇNTH­íCD©YKH«NGCãCENTIMET123456TH¼NGHµNGC©u6: Gåm 8 chữ c¸iĐ©y lµ ®¬n vÞ ®o ®é dµi ghi trªn th­íc kỴ häc sinh.C©u5: Gåm 7 chữ c¸iCho ba ®o¹n th¼ng: AB=1cm;BC=4cm;AC=2cm.Hái ®iĨm nµo n»m giữa hai ®iĨm cßn l¹i ?C©u4: Gåm 8 chữ c¸iĐ©y lµ dơng cơ ®o cđa c¸c thỵ mayC©u3: Gåm 6 chữ c¸iSè lÇn ®o tèi thiĨu ®Ĩ tìm ®é dµi ba ®o¹n th¼ng AB;BC;AC tháa m·n: AB + BC = AC C©u2: Gåm 5 chữ c¸iĐ©y lµ yÕu tè c¬ b¶n cđa ®o¹n th¼ng dïng trong so s¸nh hai ®o¹n th¼ng.C©u1: Gåm 10 chữ c¸iĐ©y lµ dơng cơ chđ yÕu ®Ĩ vÏ ®­êng th¼ng.Trß ch¬I « chữTiÕt 9Khi nµo th× am+mb=ab?Tiết học đến đây là kết thúcChúc Quý thầy côGiáo viên: Nguyễn Thanh Mộng

File đính kèm:

  • pptKhi nào AM+MB=AB.ppt