Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết số 25: Đường tròn

 

Chọn câu đúng :

Cho PB = 3cm,PC= 5cm . Vẽ đường tròn (P;3cm).

a) Điểm P nằm trong đường tròn

b) Điểm B nằm trên đường tròn

c) Điểm C nằm ngoài đường tròn

d) Cả a,b,c đều đúng

 

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết số 25: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chaøo caùc thaày coâ giaùo veà Lôùp 6.3O.O.O.O.O.1,7cm. A. B1,7cm1,7cmTieátÑÖÔØNG TROØNTieát 25ÑÖÔØNG TROØNĐiền vào chỗ trống sau :Đường tròn tâm O bán kính 1,7cm là hình gồm các điểm cách . . một khoảng bằng. . . O1,7cmTieátÑÖÔØNG TROØNTieát 25ÑÖÔØNG TROØN	Đường tròn tâm O bán kính R là hình 	gồm các điểmcách O một khoảng bằng RTieátÑÖÔØNG TROØNO.N.M.P.Ñieàn daáu vaøo chỗ troáng sau :a) OM . . . Rb) ON . . . Rc) OP . . . R=Tieát 25ÑÖÔØNG TROØNRTieátÑÖÔØNG TROØNTieát 25ÑÖÔØNG TROØNO.Tieát 25ÑÖÔØNG TROØNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMChọn câu đúng :Cho PB = 3cm,PC= 5cm . Vẽ đường tròn (P;3cm).a) Điểm P nằm trong đường trònb) Điểm B nằm trên đường trònc) Điểm C nằm ngoài đường trònd) Cả a,b,c đều đúngTieát 25ÑÖÔØNG TROØNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMP .B C3cm 5cm Tieát 25ÑÖÔØNG TROØNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMChọn câu đúng :Cho đường tròn (P;3cm).Biết PB = 3cm,PC= 5cm .a) Điểm P nằm trong đường trònb) Điểm B nằm trên đường trònc) Điểm C nằm ngoài đường trònd) Cả a,b,c đều đúngd) Cả a,b,c đều đúngTieát 25ÑÖÔØNG TROØNO..A. B2 cung troønDaây cungTieát 25ÑÖÔØNG TROØNO..A. BABTieátÑÖÔØNG TROØNTieát 25ÑÖÔØNG TROØN3. Moät coâng duïng khaùc cuûa compaVí duï 1 : Cho hai ñoaïn thaúng AB vaø MN.Duøng compa so saùnh hai ñoaïn thaúng aáy maø khoâng ño ñoä daøi töøng ñoaïn thaúng ïABMNTieátÑÖÔØNG TROØNTieát 25ÑÖÔØNG TROØN3. Moät coâng duïng khaùc cuûa compaVí duï 2 : Cho hai ñoaïn thaúng AB vaø CD.Laøm theá naøo ñeå bieát toång ñoä daøi cuûa hai ñoaïn thaúng ñoù maø khoângño rieâng töøng ñoaïn thaúng ïABMNBÀI TẬPBÀI TẬP 38Vẽ đường tròn (O ; 2cm) .Lấy điểm A nằm trên (O ; 2cm) rồi vẽ đường tròn (A ; 2cm) chúng cắt nhau tại C và DVẽ đường tròn (C ; 2cm)Vì sao đường tròn (C ; 2cm) đi qua O , A BÀI TẬPBÀI TẬP 39Trên hình 49 , ta có hai đường tròn (A ; 3cm) và (B ; 2cm) cắt nhau tại C , D, AB = 4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K,IA.. B I K C Da) Tính CA, CB, DA, DBb) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?c) Tính IK. . . . .BÀI TẬP VỀ NHÀ40 ,41 , 42 SGK /92 ,93BÀI TẬP VỀ NHÀ42 SGK /93RBAØI HOÏC KEÁT THUÙC- Caûm ôn quyù thaày coâ ñeán döï giôø thaêm lôùp.- Chuùc quyù thaày , coâ maïnh khoûe.- Caûm ôn hoïc sinh lôùp 6/3.°

File đính kèm:

  • pptDUONG_TRON.ppt