Bài giảng môn Anh văn - Unit 7: Your house

train (n)

bus(n)

plane (n)

motorbike (n)

car (n)

 

ppt28 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Anh văn - Unit 7: Your house, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Section C: On the moveGiaùo vieân : Haø Thi Thanh NgoïcI go to school by bike.I go to school by motorbike.I go to school by bus.I go to school by car.I walk to school.train (n)bus(n)motorbike (n)car (n)to walk(v)= to go on footto go (v)= to travel(v)plane (n)Copy down:How does Mr Hai travel to work?  He travels by train. 1/How do you 	to work?  I by + (transport).2/How does he/she to work? She/He by + (transport). gotravelCopy down:travelgogotraveltravelsgoestravels to school by bus.Example:_I walk to school._My father travels to work by motorbike._My mother goes to work by bus._My brother12345678910_ Learn the new words by heart._ Prepare : C4 + C5 (p.80,81)._ Write 3 or 4 sentences about your family’s transports.

File đính kèm:

  • pptenlish6unit7.ppt
Bài giảng liên quan