Bài giảng môn Đại số 9 năm 2011 - Tiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Câu 1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2

 trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

 

Câu 2 : Điền vào chỗ chấm (.) cho thích hợp:

 a) Đồ thị của hàm số y = ax + b( a ≠ 0) là một .:

 - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .;

 - Song song với đường thẳng . ,nếu b ≠ 0; trùng với đường thẳng y = ax, nếu .

 

 b) Đường thẳng y = 2x + 3 song song với đường thẳng.

 Đường thẳng y = 2x – 2 song song với đường thẳng.

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 9 năm 2011 - Tiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
HỘI GIẢNG chào mừng 20-11-2011KÍNH CHÀO CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜTiÕt 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAUKiÓm tra bµi còCâu 1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2 trên cùng một mặt phẳng toạ độ.Câu 2 : Điền vào chỗ chấm (.......) cho thích hợp: a) Đồ thị của hàm số y = ax + b( a ≠ 0) là một ................: - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .......; - Song song với đường thẳng ......... ,nếu b ≠ 0; trùng với đường thẳng y = ax, nếu ........... b) Đường thẳng y = 2x + 3 song song với đường thẳng......... Đường thẳng y = 2x – 2 song song với đường thẳng.........đường thẳngby = axb = 0y = 2xy = 2xy = 2x + 3xy1-23-1,5OGy=2x-2 Víi hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0) Khi nào thì (d ) và (d’) : - Song song với nhau ? - Trùng nhau ? - Cắt nhau ?Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU1. Đường thẳng song song.y = 2x + 3xy1-23-1,5OGy=2x-22y=2x- V× sao hai ®­êng th¼ng y = 2x + 3 vµ y = 2x – 2 song song víi nhau ?- V× cïng song song víi ®­êng th¼ng y = 2x§­êng th¼ng thø nhÊt y = 2x + 3Cã c¸c hÖ sè a = ? b = ?§­êng th¼ng thø hai y = 2x - 2Cã c¸c hÖ sè a’ = ? b’ = ? H·y so s¸nh c¸c hÖ sè: a vµ a’ ; b vµ b’a = a’y = 2x + 3xy1-23-1,5OGy=2x-2b b’a = 2b = 3a’ = 2b’ = - 2Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU1. Đường thẳng song song.Với hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)Ta có:(d) // (d')(d) và (d') trùng nhauy=2x-2O13....C -2-22xy.ABDy = 2x + 3 Hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)Khi nµo th× song song víi nhau ? Hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)Khi nµo th× trïng nhau ?Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU1. Đường thẳng song song.Với hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0)Ta có:(d) // (d')(d) và (d') trùng nhauV× b b’ nªn (d) vµ (d’) kh«ng trïng nhau vµ mçi ®­êng th¼ng song song hoÆc trïng víi ®­êng th¼ng y = ax Nªn th× (d) // (d’)V× sao khi th× (d) // (d’)DACB§­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng y = - 0,5x +2 lµ : y = 0, 5 x + 2Rất tiếc bạn sai rồi y = 1- 0,5xHoan hô bạn đã đúng y = - 0,5x + 2y = x +2Rất tiếc bạn sai rồi Rất tiếc bạn sai rồi Bµi tËp 1:Bài tập 2: Cho (d) : y=(m-1)x +2m - 5. Tìm giá trị của m để (d) song song với (d’): y =3x + 1 A. m = 1	 B. m = 4Rất tiếc, bạn đã sai rồiHoan hô, bạn đã trả lời đúngBài tập 3Cho hai hµm sè bËc nhất: y = mx + n – 3 vµ y = (2- m)x + (5 - n) ®å thÞ cña hai hµm sè trªn trïng nhau khi:1. Đường thẳng song song.Với hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0) Ta có: (d) // (d')(d) và (d') trùng nhauTh¶o luËn nhãm?2 Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau : d1: y = 0,5x - 1; d2: y = 1,5x + 2; d3: y = 0,5x + 22. Đường thẳng cắt nhau.(d) cắt (d’)Chú ý: Khi a a’ và b = b’ thi d và d’ cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b .Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAUBµi tËp:	 Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m) và y= 3x+(5-m)	Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm trên trục tung: A. m = -1	 B. m = 1 Hoan hô, bạn đã trả lời đúngBài 1:Các câu sau đúng hay sai ? A. (d1 ) // (d2 )B. (d1 ) cắt (d3 ) tại điểm có tung độ bằng 1C. (d2 ) // (d3 )D. (d3 ) trùng (d4 )ĐĐĐSCho các đường thẳng : (d1): y = - 3x + 1 (d3 ): y = 3x + 1 (d2 ): y = 2 – 3x (d4 ): y = 1 + 3xLuyÖn tËpBài 2: Cho 2 hàm số bậc nhất: y = mx + 3 y = (2m +1)x - 5 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a. Hai đường thẳng cắt nhau.b. Hai đường thẳng song song. a/ §å thị hai hàm sè ®· cho lµ hai ®­êng th¼ng c¾t nhau m 2m + 1 m -1KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ( *). VËy m 0 ; m - 0,5 vµ m -1 th× ®å thÞ hai hµm sè lµ hai ®­êng th¼ng c¾t nhau. m 02m + 1 0m 0m - 0,5 (*) Bài giải:Hµm sè: y = mx + 3 vµ y = (2m + 1)x - 5 lµ hµm bËc nhÊt khi:b/ V× b b’ ( 3 -5 ) , nªn ®å thị 2 hµm sè trªn lµ hai ®­êng th¼ng song song khi vµ chØ khi m = 2 m + 1 m = - 1 (TM§K *) . VËy m = - 1 lµ gi¸ trÞ cÇn t×m.Bµi 3: Cho hai đường thẳng y = (2-m2)x+ m-5 (d1) y = mx + 3m-7 (d2)	 Giá trị của m để các đường thẳng (d1) và (d2) song song với nhau là: A. m = 1	 B. m = -2 	Rất tiếc, bạn đã sai rồiHoan hô, bạn đã trả lời đúngVới hai đường thẳng (d ) : y = ax + b (a ≠ 0) (d’) : y = a’x + b’ (a’≠ 0) Ta cã:1) (d) // (d')2) (d) và (d') trùng nhau3) (d) cắt (d’)Chú ý: Khi a a’ và b = b’ thi d và d’ cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b .Tiết 24: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU H­íng dÉn vÒ nhµNắm được điều kiện để 2 đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau. Làm các bài tập 20, 22,24,25 SGK 

File đính kèm:

  • pptDai_9.ppt