Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 20: Ôn tập chương I

Bài 3: Một của hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108 m. Sau khi bán đi 1/ 2 tấm thứ nhất, 2/ 3 tấm thứ hai và 3/4 tấm thứ ba thì số mét vải còn lại của ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 20: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chµo mõng c¸c EM HäC SINHC©u hái 1: a) H·y viÕt c«ng thøc nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè, luü thõa cña luü thõa c«ng thøc luü thõa cña mét tÝch, luü thõa cña mét th­¬ng?b) So s¸nh:	 vµ C©u hái 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: «n tËp ch­¬ng ITiÕt 20II) ¤n tËp vÒ tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau+ TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè + TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc:+ TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau:(Gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)TØ lÖ thøc lµ g×?TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc?TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau?¸p dông:Bµi 1: Tõ tØ lÖ thøc 	 h·y suy ra tØ lÖ thøc sau: Bµi 2: T×m x, y, z biÕt r»ng:	 vµ x – y + z = -21	Bµi 3: Mét cña hµng cã ba tÊm v¶i dµi tæng céng 108 m. Sau khi b¸n ®i 1/ 2 tÊm thø nhÊt, 2/ 3 tÊm thø hai vµ 3/4 tÊm thø ba th× sè mÐt v¶i cßn l¹i cña ba tÊm b»ng nhau. TÝnh chiÒu dµi mçi tÊm v¶i lóc ®Çu.III) ¤n tËp vÒ c¨n bËc hai, sè v« tØ, sè thùc	+ C¨n bËc hai cña sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho 	+ Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.+ Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.+ Sè v« tØ vµ sè h÷u tØ gäi chung lµ sè thùc§Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè kh«ng ©m?ThÕ nµo lµ sè v« tØ?Sè h÷u tØ ®­îc viÕt d­íi d¹ng sè thËp ph©n ë c¸c d¹ng nµo?Sè thùc lµ g×?¸p dôngBµi 4: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:	a) 	b)Bµi 5: T×m x biÕt	a) 	b) KiÕn thøc cÇn nhí: + TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè + TÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc:+ TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau:(Gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)	+ C¨n bËc hai cña sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho 	+ Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.+ Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.+ Sè v« tØ vµ sè h÷u tØ gäi chung lµ sè thùcBµi tËp vÒ nhµBµi 135, 1367, 138, 139,141 s¸ch bµi tËp BTNC: Cho x, y lµ c¸c sè h÷u tØ. Chøng tá r»ng:	a) | x + y| | x | + | y |	b) | x – y| | x | - | y | Ch©n thµnh c¶m ¬n C©u 1: a) Víi x, y lµ c¸c sè h÷u tØ, m, n lµ c¸c sè tù nhiªn ta cã:VÝ dô : So s¸nh 920 vµ 2713.Mµ . VËy C©u 2: Bµi 1: C¸ch 1: Tõ C¸ch 2: Ta lµm theo s¬ ®å sau: (a- b).d = (c –d).bad - bd = bc – dbad = bcC¸ch 3: §Æt (1)(2)Tõ (1) vµ (2) suy ra:

File đính kèm:

  • pptDS7_On_tap_chuong_I_So_huu_ti_So_thuc.ppt