Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số - Trường THCS Phù Ninh

* Nhìn vào bảng ở ví dụ 1 nhận xét:

- Với mỗi thời điểm t, ta xác định được mấy giá trị nhiệt độ T tương ứng ?

 =>Ta nói nhiệt độ T là hàm số của thời điểm t

 Tương tự ở ví dụ 2, 3, thời gian t là hàm số của đại lượng nào?

Vậy hàm số là gì?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số - Trường THCS Phù Ninh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§¹i Sè 7phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o huyƯn thủ nguyªntr­êng thcs phï ninhGDTo¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:t (giê)048121620T (0C)201822262421VÝ dơ 1: NhiƯt ®é T (0C) t¹i c¸c thêi ®iĨm t (giê) trong cïng mét ngµy ®­ỵc cho trong b¶ng sau:Theo bảng, nhiệt độ trong ngày cao nhất khi nào? Thấp nhất khi nào?VÝ dơ 2: Khèi l­ỵng m (g) cđa mét thanh kim lo¹i ®ång chÊt cã khèi l­ỵng riªng lµ 7,8 (g/cm3) tØ lƯ thuËn víi thĨ tÝch V(cm3). Hãy lập cơng thức tính khối lượng m của thanh kim loại đĩ ?m = 7,8.VCơng thức này cho biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào?V1234m = 7,8V7,815,623,431,2 TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa m khi V=1; 2; 3; 4?1VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)- Nhiệt độ cao nhất lúc 12 giờ trưa (260c) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng (180c)To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: Thêi gian t (h) cđa mét vËt chuyĨn ®éng ®Ịu trªn qu·ng ®­êng 50 (km) tØ lƯ nghÞch víi vËn tèc v (km/h) cđa nã theo c«ng thøc : VÝ dơ 3: (sgk)t (giê)048121620T (0C)201822262421To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)TÝnh vµ lËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa t khi v = 5; 10; 25; 50v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)201822262421To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521* Nhìn vào bảng ở ví dụ 1 nhận xét:- Với mỗi thời điểm t, ta xác định được mấy giá trị nhiệt độ T tương ứng ? =>Ta nói nhiệt độ T là hàm số của thời điểm t Tương tự ở ví dụ 2, 3, thời gian t là hàm số của đại lượng nào?Vậy hàm số là gì? t (giê)048121620T (0C)201822262421To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khái niệm hàm số:Qua các ví dụ trên hãy cho biết đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x khi nào?a) Kh¸i niƯm hµm sè NÕu ®¹i l­ỵng y phơ thuéc vµo ®¹i l­ỵng thay ®ỉi x sao cho víi mçi gi¸ trÞ cđa x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­ỵc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa y th× y ®­ỵc gäi lµ hµm sè cđa x vµ x gäi lµ biÕn sè.a) Khái niệm: sgk/63 To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khái niệm hàm số:a) Khái niệm: sgk/63 + Để y là hàm số của x cần các điều kiện sau:- x và y đều nhận các giá trị số.- Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.- Với mỗi giá trị của x không thể tìm được nhiều hơn một giá trị tương ứng của y.To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khái niệm hàm số:a) Khái niệm: sgk/63 Bµi Tốn 1: (Thảo luận nhĩm 3’) y cã ph¶i lµ hµm sè cđa x kh«ng? nÕu c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa hai ®¹i l­ỵng ®­ỵc cho trong b¶ng saua,x-2-101y-10-505b,x-2-11-2y-15-7,57,515c,x80-8-16y10101010-2-215-15- Mỗi gi¸ trÞ cđa x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­ỵc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa y => y ®­ỵc gäi lµ hµm sè cđa x - Giá trị x=-2 nhận hai giá trị y =-15 và y=15 => y khơng lµ hµm sè cđa x - Khi x thay ®ỉi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­ỵc gäi lµ hµm h»ng.To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khái niệm hàm số:a) Khái niệm: sgk/63 Chĩ ý : Khi x thay ®ỉi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­ỵc gäi lµ hµm h»ng. Hµm sè cã thĨ cho b»ng b¶ng (nh­ trong vÝ dơ1), b»ng c«ng thøc (nh­ trong vÝ dơ 2,3)... Khi y lµ hµm sè cđa x ta cã thĨ viÕt y = f(x), y = g(x)... Ch¼ng h¹n, víi hµm sè ®­ỵc cho bëi c«ng thøc y = 2x +3, ta cßn cã thĨ viÕt y = f(x) = 2x + 3To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Một số ví dụ về hàm số:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dơ 1: (sgk/62)VÝ dơ 2: (sgk/62)VÝ dơ 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khái niệm hàm số:a) Khái niệm: sgk/63 b. Chú ý :sgk/63 3/ Củng cố:Bài 25/64: Cho y=f(x)=3x2+1. Tính: , f(1), f(3)f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28Giải:H­íng dÉn vỊ nhµ1/ Häc thuéc kh¸i niƯm hµm sè2/ Lµm c¸c bµi tËp 24, 26, 29, 31 trang 64 SGK

File đính kèm:

  • pptHAM_SO.ppt