Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết dạy 51: Giá trị của một biểu thức đại số

• Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của

 các biến ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết dạy 51: Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNGGiáo viên:Hà Văn Việt 17 - 2 - 20101KiÓm tra bµi cò:ViÕt biÓu thøc ®¹i sè ®Ó biÓu thÞ:a) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nhliªn tiÕp lµ 5cm vµ a(cm).b) Chu vi h×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh liªn tiÕp lµ b(cm) vµ c(cm).TiÕt 51: Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè1. Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè VÝ dô 1: Cho biÓu thøc 2m + n (1). H·y thay m = 9 vµ n = 0,5 vµo biÓu thøc ®ã råi thùc hiÖn phÐp tÝnh.Gi¶i: Thay m = 9 vµ n = 0,5 vµo biÓu thøc(1), ta cã: 2.9 + 0,5 = 18,5Ta nãi: 18,5 lµ gi¸ trÞ cña biÓu thøc (1) t¹i m =9 vµ n = 0,5 hay t¹i m = 9 vµ n = 0,5 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc (1) lµ 18,5 hay gi¸ trÞ cña biÓu thøc (1) t¹i m = 9 vµ n = 0,5 lµ 18,5VÝ dô 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x² -5x+ 1 (2) t¹i x = -1 vµ t¹iGi¶i:Thay x = -1 vµo biÓu thøc (2) ta cã: 3.(-1)² - 5(-1) +1 = 9 VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc (2) t¹i x = -1 lµ 9 -Thay vµo biÓu thøc (2) ta cã:VËy gi¸ tri cña biÓu thøc (2) t¹i lµ§Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ®¹i sè t¹i nh÷ng gi¸ trÞ cho tr­íc cña c¸c biÕn ta lµm nh­ thÕ nµo?§Ó tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè t¹i nh÷ng gi¸ trÞ cho tr­íc cña c¸c biÕn ta thay c¸c gi¸ trÞ cho tr­íc ®ã vµo biÓu thøc råi thùc hiÖn phÐp tÝnh.2.¸p dông: ?1 TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3x²-9x (3) t¹i x= 1 vµ t¹iGi¶i: -Thay x = 1 vµo biÓu thøc (3),ta cã: 3.(1)² - 9.1 = -6VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc (3) t¹i x = 1 lµ -6 -Thay vµo biÓu thøc (3), ta cã: VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc (3) t¹i lµ Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x²y t¹i x = 4 vµ y = 3 lµ?2§äc sè em chän ®Ó ®­îc c©u ®óng-48144-24 48§è em ? Gi¶i th­ëng to¸n häc ViÖt Nam (dµnh cho gi¸o viªn vµ häc sinh phæ th«ng) mang tªn nhµ to¸n häc næi tiÕng nµo?(Quª «ng ë Hµ TÜnh.¤ng lµ ng­êi thÇy cña nhiÒu thÕ hÖ c¸c nhµ to¸n häc n­íc ta trong thÕ kØ XX)Bµi tËp 1: H·y tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau t¹i x = 3 y = 4 vµ z = 5 råi viÕt c¸c ch÷ t­¬ng øng víi c¸c sè t×m ®­îc vµo « trèng d­íi ®©y, em sÏ tr¶ lêi ®­îc c©u hái trªn: N x² ; £ 2z² + 1 ; ¡ T y² ; H x² + y ; V z² - 1 I BiÓu thøc biÓu thÞ chu vi cña h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh lµ y, z M BiÓu thøc biÓu thÞ c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng cã hai c¹nh gãc vu«ng lµ x, y -7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5 N ( 3² = 9 ) ; T ( 4² = 16) £ (2.5² + 1 = 51) ; H (3² + 4² = 25 ) ¡ ; V (5² - 1 = 24 ); L (3² - 4² = -7 ) I 2.( 4 + 5 ) = 18 M -7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5 N £ £¡T HLVMIBµi tËp2: H·y ®¸nh dÊu “X” vµo c©u ®óng (§) hoÆc c©u sai (S). C©u§S1. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 4x - 5 t¹i lµ -2 Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 3m – 2n t¹i m =1, n = 2 lµ 13. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 4y² - 1 t¹i lµ -2 Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x² + y² tai x = -2, y = -2 lµ 8XXX Xh­íng dÉn vÒ nhµ ¤n bµi, ®äc “Cã thÓ em ch­a biÕt”Bµi tËp vÒ nhµ: 7,8,9 (SGK_29) 7,8,11,12 (SBT_10)

File đính kèm:

  • pptGIA_TRI_CUA_BTDSHOAN_CHINH.ppt