Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 1: Căn bậc hai - Lê Quốc Huy

Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng .Số nào sau đây có căn bậc hai

A. -5; B. 1,5; C. -0,1 ; D.

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong những khẳng định sau:

Căn bậc hai của 0,36 là 0,6;

Căn bậc hai của 0,36 là 0,06;

 

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 1: Căn bậc hai - Lê Quốc Huy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê häc tètGDPHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TIÊN LÃNG - TRƯỜNG THCS TIÊN CƯỜNGTiết 1: CĂN BẬC HAIGv: Lê Quốc HuyNGƯỜI THỰC HIỆNMÔN: ĐẠI SỐ 9a) Nhắc lại kiến thức đã học:* Căn bậc hai của một số a không âm là số xsao cho x2=a* Số dương a cóđúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là và số âm kí hiệu là - aa* Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết =0 0?1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:a) 9; b) c) 0,25 d) 2Trả lời:a) Căn bậc hai của 9 là -3 và 3b) Căn bậc hai của là - và c) Căn bậc hai của 0,25 là: -0,5 và 0,5d) Căn bậc hai của 2 là - và 223 là căn bậc hai số học của 9căn bậc hai số học của là Căn bậc hai của a dương là - và aaThì là căn bậc hai số học của a a?2 Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau : a) 49	b) 64	 c)81	d) 1,21?3 Tìm căn bậc hai của mỗi số sau : a) 64	 b)81	c) 1,21Trả lời:a) Căn bậc hai của 64 là -8 và 8. b) Căn bậc hai của 81 là -9 và 9. c) Căn bậc hai của 1.21 là -1,1 và 1,1.Hãy chọn đáp án đúngCâu 1. Căn bậc hai của 25 có giá trị làA. Số 5 B. Số C. Số -5 D. Số 5 và số -525Câu 2. Căn bậc hai số học của số 36 làSố và số B. Số 6 và số -6C. Số D. Số Ví dụ: So sánh a) 1 vàTa có 1 2	b/ 1THẢO LUẬN NHÓM Hết giờ1/ Caên baäc hai soá hoïc* Ñònh nghóa : Vôùi soá döông a, soá ñöôïc goïi laø caên baäc hai soá hoïc cuûa a. Soá 0 cuõng ñöôïc goïi laø caên baäc hai soá hoïc cuûa 0.Chuù yù : Vôùi a ≥ 0, ta coù : 	 2/ So saùnh caùc caên baäc hai soá hoïc * Ñònh lyù : 	 Vôùi hai soá a vaø b khoâng aâm, ta coù: 	 a B. 7 < C. 7 = D. Không so sánh đượcCâu 4. có giá trị là:A.1- ; B; 1+ ; C. ; D. -1;Baøi 3/6 SGK Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của mỗi nghiệm phương trình sau ( làm tròn đến số thập phân thớ ba )	a/ x2 = 2	 b/ x2 = 3 c/ x2 = 3,5 	 d/ x2 = 4,12Baøi 1/6 SGK Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bạc hai của chúng 121 144 169 225 a x = hay x = -x2 = a (a ≥ 0)aHöôùng daãn Baøi 4/7 SGK Tìm soá x khoâng aâm, bieát: Höôùng daãn Baøi 5/7 SGKÑoá : Tính caïnh moät hình vuoâng, bieát dieän tích cuûa noù baèng dieän tích cuûa hình chöõ nhaät coù chieàu roäng 3,5 m vaø chieàu daøi 14 m.14m3,5m?TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐNBài học đến đây kết thúcXin cám ơn các thầy cô đã về dự giờ thăm lớpCám ơn các em đã nỗ lực nhiều trong tiết học hôm nayCHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptTiet_1_can_bac_hai.ppt