Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 24 - Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

y = ax+b (a 0) (d)

y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)

Đường thẳng song song

Đường thẳng cắt nhau

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết 24 - Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRÂN TRỌNG VỀ DỰ GIỜ LỚP 9DThiết kế & thực hiện : Ngụ Nhật NamQuy ước tiết học :1/ Phần cần ghi vào vở : - Các đề mục1,2,3. - Khi nào có biểu tượng xuất hiện.2/ Học sinh viết nháp gọn và dễ đọc 3/ Học sinh thực hiện các yêu cầu của giáo viên  kiểm tra bài cũ1.Vẽ đồ thị các hàm số y = 2x ;y = 2x + 3 và y = 2x - 2 trên cùng một hệ trục toạ độ.2. Nêu kết luận tổng quát về đồ thị của hàm số y = ax + b với a 0.Kết luận tổng quỏt: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a khỏc 0) là một đường thẳng: Cắt trục tung tại điểm cú tung độ bằng b. Song song với đường thẳng y = ax nếu b khỏc 0; trựng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.yOXKhi nào thì 2 đường thẳng y=ax+b(a 0) và y=a’x+b’(a’ 0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?Tiết 24 Đ4. đường thẳng song songVÀ đường thẳng cắt nhauTiết 24 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU ? Giải thớch vỡ sao hai đường thẳng y= 2x +3 và y = 2x –2 song song với nhau ?oyY = 2 x + 3y= 2x-123-1,5-2-1211-2y= 2 x - 22x 3-2 3a’ab+ b’Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b (a 0)và y = a’x + b’ ( a’ 0)Song song với nhauoyy= 2x + 3-123-1,5-2-1211-222x 3-2 3y= 2 x - 2+3Tiết 24 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song songTiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau(d) // (d’) (d) trùng (d’) y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’) a = ?A. a =3C. a = 2Chọn phương án trả lời đúng ?B. a = 5 ĐD. a = -2 D. a = -2 chúc mừng bạnĐồ thị hàm số y= ax + 3 song song với đường thẳng y = -2x+5 khi hệ số a bằng;Tỡm cỏc cặp đường thẳng song song trong cỏc đường thẳng sau :(d1). y = 0,5 x + 2 	(d2). y = 0,5 x – 1	(d3). y = 1,5 x + 2 * Cỏc cặp đường thẳng song song là :(d1) và (d2)	oy-246-4-2422-1(d3)(d1)(d2)Tiết 24 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song songTiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau(d) // (d’) (d) trùng (d’) 2. Đường thẳng cắt nhau(d) cắt (d’) y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)yxO2-1- 42y = 0,5x + 2y = 1,5x + 2 . Chỳ ý : Khi a≠ a’ và b = b’ thỡ hai đường thẳng cú cựng tung độ gốc , do đú chỳng cắt nhau tại một điểm trờn trục tung cú tung độ là bTiết 24 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song songTiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau(d) // (d’) (d) trùng (d’) 2. Đường thẳng cắt nhau(d) cắt (d’) *Chú ý: SGK / 53y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’) Cho hai hàm số số bậc nhất y = 2mx + 3 (d) và y= ( m+1 )x + 2 (d’)Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là :	a/ Hai đường thẳng cắt nhau	b/ Hai đường thẳng song song với nhau Tiết 24 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 3/ BÀI TẬP ÁP DỤNGBài toánHàm số y =2mx+3 cú cỏc hệ số a=2m và b=3Hàm số y=(m+1)x+2 cú cỏc hệ số a’=m +1 và b’=2Cỏc hàm số đó cho là hàm số bậc nhất ,do đú2m ≠0 và m+1 ≠ 0 hay m ≠ 0 và m ≠ -1 (1)a/ (d ) cắt (d’) 2m ≠ m+1  m ≠ 1 Kết hợp với điều kiện (1) ta cú : m ≠0 , m ≠ -1 và m ≠ 1b/ (d) song song (d’)  2m = m+1 và 3 ≠ 2  m=1 Kết hợp với điều kiện (1) , ta thấy m=1 là giỏ trị cần tỡmGiải ? Với m ≠ 0 và m ≠ -1 , đồ thị hai hàm số sau : y=2mx +3 và y= (m +1)x +2+m trựng nhau khi nào ? Giải Hai đường thẳng trờn trựng nhau khi và chỉ khi : Kết hợp với điều kiện m ≠ 0 và m ≠ -1 , ta thấy m=1 là giỏ trị cần tỡm 2m = m + 1 và 3 = 2 + m Tiết 24 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Tiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauBài tập 2:Các câu sau đúng hay sai ? A. (d1) // (d2)B. (d1) cắt (d3) tại điểm có tung độ bằng 1C. (d2) // (d3)D. (d3) trùng (d4)ĐĐĐSCho các đường thẳng : (d1): y = - 3x +1 (d3): y = 3x +1 (d2): y = 2 – 3x (d4): y = 1 + - 3 xHướng dẫn về nhà Nắm chắc điều kiện về cỏc hệ số để hai đường thẳng song song ,trùng nhau , cắt nhau . Bài tập : 21 , 23 , 24 , 25 ( SGK) và 18 , 19 ( SBT )Xin cảm ơn các thầy côvà các em học sinh

File đính kèm:

  • pptdai_so_tiet_24.ppt