Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết số 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0)

?1 Hình 11a) biểu diễn đồ thị của hàm số (với hệ số a>0)

 y = 0,5x + 2; y = x+ 2; y = 2x + 2.

 Hình 11b) biểu diễn đồ thị của hàm số (với hệ số a<0)

 y = -2x + 2; y = -x + 2; y = -0,5x + 2.

 a) Hãy so sánh các góc a1, a2, a3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số (trường hợp a>0) rồi rút ra nhận xét.

 b) Cũng làm tương tự như câu a) với trường hợp a<0.

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 23/09/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 9 - Tiết số 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
chµo mõng ngµy 20-11Gi¸o Viªn Thùc HiƯn : §Ỉng thÞ h¦¬ngTiÕt 27: HƯ sè gãc cđa ®¦êng th¼ngy = ax + b1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0):a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox:a > 0y = ax + bAyxOTaa > 0 thì a là góc nhọn.1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0):a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox:a 0)	y = 0,5x + 2;	y = x+ 2;	y = 2x + 2. Hình 11b) biểu diễn đồ thị của hàm số (với hệ số a0) rồi rút ra nhận xét. b) Cũng làm tương tự như câu a) với trường hợp a 0- Khi hệ số a dương (a > 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn.a1 < a2 < a30 < a1 < a2 < a3< 900Hệ số a càng lớn thìgóc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 900.Hình 11b)a < 0- Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù.Hệ số a càng lớn thìgóc càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 1800.b1 < b2 < b3a1 < a2 < a3 < 0< 1800Bài tậpï 1: Cho các hàm số sau	a) y = 2x – 3 (d1)	b) y = 2 - x (d2)	c) y = x - 1 (d3)	d) y = -3x (d4) Hãy cho biết đường thẳng nào tạo với trục Ox là góc nhọn? Góc tù? Vì sao?1 2 3 * Do cã sù liªn quan a víi ®­êng th¼ng y = ax + b víi ox nªn a gäi lµ hƯ sè gãc cđa ®­êng th¼ng2. Ví dụ:Ví dụ 1: Cho hàm số y = 3x + 2.	a) Vẽ đồ thị của hàm số.b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox (làm tròn đến phút).Gi¶i:a) §å thÞ c¾t trơc tung t¹i ®’ ( O; 2) ;Trơc hoµnh t¹i ®’ ( -2/3 ; o)b) TÝnh gãcTa cã: goc ABO = Tam gi¸c OAB vu«ng t¹i Cxy2-2/3OBAVí dụ 2: Cho hàm số y = -3x + 3.	a) Vẽ đồ thị của hàm số.	b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -3x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút).Giải:a) Đồ thị cắt trục tung tại A (0; 3) Đồ thị cắt trục hoành tại B (1; 0)b) Tính a = ? Xét AOB vuông tại O có: tg ABO = = = 3 OA OB3 1  ABO  71034’ a = 1800 - = 1800 – 71034’  108026’ABOcđng cè- h¦íng dÉn vỊ nhµ-VỊ nhµ xem l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n võa häc- Lµm c¸c bµi tËp 27,28,29,30,31 – tr 58-59 (SGK)bµi häc kÕt thĩc

File đính kèm:

  • ppthe_so_goc_cua_duong_thang_y_ax_b.ppt