Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56: Đa thức - Lê Văn Khải

M là đa thức đã thu gọn

Hạng tử x2y5 có bậc 7

Hạng tử - xy4 có bậc 5

Hạng tử y6 có bậc 6

Hạng tử 1 có bậc 0

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 56: Đa thức - Lê Văn Khải, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaứo mửứng caực thaày coõ ủeỏn dửù giụứ moõn Toaựn ẹaùi Soỏ 7    Tuaàn 27Tieỏt 56: ủa thửựcGV: Leõ Vaờn KhaỷiKieồm tra baứi cuừ:Tớnh cỏc tổng sau:a, 5x2y + x2yb, - 3xy + (-xy) + 5 xy;;;* Cho caực ủụn thửực sau: Laọp toồng cuỷa caực ủụn thửựcCaực bieồu thửực (1), (2), (3) laứ nhửừng vớ duù veà ủa thửựcc,(1)(2)Xeựt caực bieồu thửực:a, Bieồu thửực bieồu thũ dieọn tớch cuỷa hỡnh taùo bụỷi moọt tam giaực vuoõng vaứ hai hỡnh vuoõng dửùng veà phớa ngoaứi treõn hai caùnh goực vuoõng x, y cuỷa tam giaực ủoự.b,(3)xyẹa thửực laứ moọt toồng cuỷa nhửừng ủụn thửực. Moói ủụn thửực trong toồng goùi laứ moọt haùng tửỷ cuỷa ủa thửực ủoự.b, x2; y2; xy có các hạng tử:;;;có các hạng tử:Kí hiệu các đa thức bằng các chữ in hoa A, B, M, N, P, Q,Baứi taọp 1: Trong caực bieồu thửực sau, bieồu thửực naứo laứ ủa thửực?* Chuự yự: Moói ủụn thửực ủửụùc coi laứ moọt ủa thửực.?1: Hãy viết một đa thức và chỉ rõ caực hạng tửỷ của đa thức đó.A, C, D là cỏc đa thứcB khụng là đa thứcc,b, x2; y2; xy có các hạng tử:;;;có các hạng tử:có các hạng tử:;;;;;; 5; 5Cho ủa thửực sau:(Coọng caực haùng tửỷ ủoàng daùng)* Ta goùi ủa thửực laứ daùng thu goùn cuỷa ủa thửực N?2: Hãy thu gọn đa thức sau:-35=4x2y- 2xy- 2- xBài 26 (SGK): Thu gọn đa thức sau:Q = x2 + y2 + z 2 + x2 - y2 + z2 + x2 + y2 - z2Cho đa thức: M = x2y5 - xy4 + y6 + 15567Hạng tử x2y5 có bậc 7Hạng tử - xy4 có bậc 5Hạng tử y6 có bậc 6Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất có trong dạng thu gọn của đa thức đó 7 là bậc của đa thức MM là đa thức đã thu gọnHạng tử 1 có bậc 0M?3: Tìm bậc của đa thức:Bậc của đa thức Q là: 4Baọc cuỷa ủa thửực E laứ: 2F = 3x2 + 7x3 -3x3 + 6x3 -3x2 Bài 26. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:F = 10x3 Baọc cuỷa ủa thửực F laứ: 3

File đính kèm:

  • pptTiet_52_Da_thuc.ppt