Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy số 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Gọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(g) và m2 (g)

do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có

Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g

Gọi khối lượng hai thanh đồng chất lần lượt là m1(g) và m2 (g)

do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy số 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính Chào Các Quý Thầy Cô HS1: a) Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận?b) Chữa tập 2 /SGK - 54 HS2: a) Phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận b) Chữa bài tập 3/ SGK-54Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:x-3-1125y-4V12345m7,815,623,431,239m/V7,87,87,87,87,862-2-10m =7,8.V nên m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là 7,8 Các giá trị tương ứng của m và V được cho trong bảng sauĐiền số thích hợp vào ô trống trong bảng trên.Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau không? Vì sao?Kiểm tra bµi cũTiÕt 24: mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn1. Bài Toán 1Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam?Đề bài cho ta biết những gì? Hỏi ta điều gì?Cho biết Hai thanh có thể tích là 12cm3 và 17cm3 Thanh thứ hai hơn thanh thứ nhất là 56,5 gHỏi Mỗi thanh nặng bao nhiêu?Khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng như thế nào?Vậy nếu gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m1 (g) và m2 (g) thì ta có tỉ lệ thức nào?m1 và m2 có quan hệ gì?Vậy làm thế nào để tìm m1 và m2?Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tính m1 và m21. Bài Toán 1GiảiGọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(g) và m2 (g)do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta cóTheo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta cóTrả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1gDựa vào điều kiện của bài toán 1, hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sauV(cm3)12171m(g)56,5135,6192,1511,3?1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g 1. Bài Toán 1GiảiGọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(g) và m2 (g)do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta cóTheo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta cóTrả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g?1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g GiảiGọi khối lượng hai thanh đồng chất lần lượt là m1(g) và m2 (g)do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta cóTheo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta cóTrả lời: Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng là 89g và 133,5gChó ý: SGK / 551. Bài Toán 1GiảiGọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(g) và m2 (g)do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta cóTheo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta cóTrả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g2. Bài Toán 2Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của ?2Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2GiảiGọi số đó các góc của tam giác ABC lần lượt là A, B,C thì theo đề bài ta cóVËy tam gi¸c ABC cã: 3. Củng cố - Luyện Tập3.1) Hãy phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuậnÁp dụng làm 5( H§ nhãm) Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:1. Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn luôn không đổi2. Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaa)x12345y918273645b)x12569y1224607290Tỉ lệ thuận vì:Không tỉ lệ thuận vì:3.2)Bµi to¸n: N¨m nay B¶o 15 tuæi, bè cña B¶o 45 tuæi ( gÊp 3 lÇn tuæi B¶o). Gäi tuæi cña bè B¶o lµ y, tuæi cña B¶o lµ x, ta cã: y = 3x. Nãi r»ng tuæi cña bè B¶o tØ lÖ thuËn víi tuæi cña B¶o theo hÖ sè tØ lÖ lµ 3 cã ®óng kh«ng? V× sao? GiảiN¨m sau B¶o 16 tuæi th× bè B¶o 46 tuæi , khi ®ã: . VËy nãi r»ng tuæi cña bè B¶o tØ lÖ thuËn víi tuæi cña B¶o theo hÖ sè tØ lÖ lµ 3 lµ kh«ng ®óng. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc bài: C¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. T×m c¸c d¹ng bµi to¸n thùc tÕ vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn. Làm các bài tập 6; 7; 8 trang 55, 56 sgkLàm thêm bài 8;10;11;12 trang 44 sách bài tập.Giê sau luyÖn tËp.H­íng dÉn BT 8/ SGK-56: Sè c©y trång cña mçi líp vµ sè häc sinh t­¬ng øng lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, tõ ®ã ta lËp ®­îc d·y tØ sè b»ng nhau. BiÕt tæng sè c©y, ¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta t×m ®­îc sè c©y trång cña mçi líp. CHÚC THẦY CÔ SỨC KHOẺ, CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptTIET_24DAI7.ppt