Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết số 41: Thu thập số liệu thống kê, tần số

*/ Mỗi đối tượng được điều tra gọi là một đơn vị điều tra.

Giá trị của dấu hiệu là số liệu ứng với mỗi đơn vị diều tra ( kí hiệu x )

Dãy giá trị của dấu hiệu: kí hiệu N

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết số 41: Thu thập số liệu thống kê, tần số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRÖÔØNG THCS HÙNG THẮNGNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GV: Đặng Đình ĐiệtGiíi thiÖuCh­¬ng III- Thèng kª lµ mét khoa häc ®­îc øng dông réng r·i trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi.- Qua nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc, khoa häc thèng kª cïng víi c¸c khoa häc kü thuËt kh¸c gióp cho ta biÕt ®­îc t×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng, diÔn biÕn cña c¸c hiÖn t­îng, như : dân số, tăng trưởng kinh tế, kết quả học tập...Tõ ®ã phôc vô lîi Ých cho con ng­êi.Thèng kª1. Thu thËp sè liÖu, b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu.TiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sèVÝ dô : Khi ®iÒu tra vÒ sè c©y trång ®­îc cña mçi líp trong dÞp ph¸t ®éng phong trµo TÕt trång c©y, ng­êi ®iÒu tra lËp ®­îc b¶ng d­íi ®©y (b¶ng 1):STTLípSè c©ytrång ®­îc16A3526B3036C2846D3056E3067A3577B2887C3097D30107E35STTLípSè c©y trång ®­îc118A35128B50138C35148D50158E30169A35179B35189C30199D30209E50B¶ng 1TiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè6 HS ngồi gần nhau tiến hành điều tra điểm kiểm tra học kì I môn Toán và lập thành bảng số liệu thống kê ban đầu STTTªn HS§iÓm123456 Sè d©n§Þa ph­¬ngTæng sèPh©n theo giíi tÝnhPh©n theo thµnh thÞ,n«ng th«nNamN÷Thµnh thÞN«ng th«nHµ Néi2672,11336,71335,41538,91133,2H¶i Phßng1673,0825,1847,9568,21104,8H­ng Yªn1068,7516,0552,792,6976,1Hµ Giang602,7298,3304,450,9551,8B¾c K¹n275,3137,6137,739,8235,5B¶ng 2 B¶ng ®iÒu tra d©n sè n­íc ta t¹i thêi ®iÓm 1/4/1999TiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sèMét sè b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu cã cÊu t¹o kh¸cTæng sèTrong ®ãTiÓu häc vµ THCSTrung häc phæ th«ngC¶ n­íc23959221991760B¾c Ninh29427123B¾c giang48845434Phó Thä57052446B¶ng ®iÒu tra sè tr­êng phæ th«ng t¹i thêi ®iÓm 30/9/1999 Ph©n theo ®Þa ph­¬ngTiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sèMét sè b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu cã cÊu t¹o kh¸cTiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sèMét sè b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu cã cÊu t¹o kh¸cB¶ng ®iÒu tra nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m cña mét thµnh phè ( ®¬n vÞ lµ 0 c )N¨m20002001200220032004200520062007NhiÖt ®é TB2121232221222324B¶ng 1TiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè2. DÊu hiÖua) DÊu hiÖu, ®¬n vÞ ®iÒu tra b) Gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖuSTTLípSè c©y trång ®­îc118A35128B50138C35148D50158E30169A35179B35189C30199D30209E50STTLípSè c©ytrång ®­îc16A3526B3036C2846D3056E3067A3577B2887C3097D30107E35 */ Dấu hiệu là nội dung được điều tra ( kí hiệu X, Y,...)*/ Mỗi đối tượng được điều tra gọi là một đơn vị điều tra. */ Giá trị của dấu hiệu là số liệu ứng với mỗi đơn vị diều tra ( kí hiệu x )*/ Dãy giá trị của dấu hiệu: kí hiệu NTiÕt 41: Thu thËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè3. TÇn sè cña mçi gi¸ trÞ:B¶ng 1STTLípSè c©y trång ®­îc118A35128B50138C35148D50158E30169A35179B35189C30199D30209E50STTLípSè c©ytrång ®­îc16A3526B3036C2846D3056E3067A3577B2887C3097D30107E35Tần số là số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dấu hiệuDÊu hiÖu lµ néi dung ®­îc ®iÒu tra (X) Mçi ®èi t­îng ®­îc ®iÒu tra gäi lµ mét ®¬n vÞ ®iÒu tra.- C¸c sè liÖu thu thËp ®­îc khi ®iÒu tra vÒ mét dÊu hiÖu gäi lµ sè liÖu thèng kª. Mçi sè liÖu lµ mét gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu (x).Sè tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ (kh«ng nhÊt thiÕt kh¸c nhau) cña dÊu hiÖu b»ng sè c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra (N). Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ tÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã (n).Ghi nhí- Ta chØ xem xÐt, nghiªn cøu c¸c dÊu hiÖu mµ gi¸ trÞ cña nã lµ c¸c sè ; tuy nhiªn cÇn l­u ý r»ng : kh«ng ph¶i mäi dÊu hiÖu ®Òu cã gi¸ trÞ lµ sè. VÝ dô: Khi ®iÒu tra vÒ sù ham thÝch ®èi víi bãng ®¸ cña mét nhãm häc sinh th× øng víi mét b¹n nµo ®ã trong nhãm, ng­êi ®iÒu tra ph¶i ghi l¹i møc ®é ham thÝch cña b¹n Êy theo mét trong c¸c møc ®· quy ®Þnh, ch¼ng h¹n : rÊt thÝch, thÝch, kh«ng thÝch.- Trong tr­êng hîp chØ chó ý tíi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu th× b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu cã thÓ chØ gåm c¸c cét sè. Ch¼ng h¹n, tõ b¶ng 1 ta cã b¶ng 3 d­íi ®©y : 35 30 28 30 30 35 28 30 30 35 35 50 35 50 30 35 35 30 30 50  Chó ý:Cñng cè – LuyÖn tËp Bµi tËp 2 (SGK / 7)Hµng ngµy, b¹n An thö ghi l¹i thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng vµ thùc hiÖn ®iÒu ®ã trong 10 ngµy. KÕt qu¶ thu ®­îc ë b¶ng 4 :Sè thø tù cña ngµy12345678910Thêi gian ( phót )21181720191819201819B¶ng 4DÊu hiÖu mµ An quan t©m lµ g× vµ dÊu hiÖu ®ã cã tÊt c¶ bao nhiªu gi¸ trÞ?b) Cã bao nhiªu gi¸ trÞ kh¸c nhau trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®ã?c) ViÕt c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu vµ t×m tÇn sè cña chóng.DÊu hiÖu mµ b¹n An quan t©m lµ X: thêi gian ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng. - DÊu hiÖu ®ã cã tÊt c¶ 10 gi¸ trÞ. Kí hiệu N = 10b) Cã 5 gi¸ trÞ kh¸c nhau trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.Bµi lµmc) Các giá trị khác nhau là: 17, 18, 19, 20, 21 có tần số lần lượt : 1, 3, 3, 2, 1.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- BiÕt c¸ch ®iÒu tra vµ lËp b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu vÒ mét vÊn ®Ò mµ em quan t©m.- Ph©n biÖt ®­îc : dÊu hiÖu; gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu;d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu; sè ®¬n vÞ ®iÒu tra ; tÇn sè cña gi¸ trÞ.- BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh tÇn sè cña gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.- Lµm c¸c bµi tËp 1,3,4 (sgk / 7,8,9) ;1,2,3(SBT/3,4).Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em häc sinh !

File đính kèm:

  • pptTiet_41_Dai_so_7.ppt