Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 21: Hàm số bậc nhất - Nguyễn Xuân Sơn

ĐỊNH NGHĨA

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b.

Trong đó a ; b là các số cho trước và a ≠ 0

Chú ý : Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax

(đã học ở lớp 7)

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Tiết 21: Hàm số bậc nhất - Nguyễn Xuân Sơn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Lôc Ng¹nTr­êng THCS CÊm S¬nVÒ dù giê th¨m líp 9A Gi¸o viªn: NguyÔn Xu©n S¬nNhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo KIEÅM TRA BAØI CUÕ Cho haøm soá y = f(x) = 3x + 1.a) Tính f(0) vaø f(5). b) Haøm soá ñaõ cho ñoàng bieán hay nghòch bieán ? Vì sao ?TRAÛ LÔØI: y = f(x) = 3x + 1a) f(0) = 3.0 + 1 = 1 f(5) = 3.5 + 1 = 16b) Vì 0 f(x2) neân suy ra haøm soá:y = f(x) = -3x + 1 laø haøm soá nghòch bieán treân R.?3Cho haøm soá baäc nhaát y = f(x) = 3x + 1.Cho x hai giaù trò baát kì x1, x2, sao cho x1 y = f(x) = 3x + 1 ñoàng bieán treân R.  f(x1) 0.b) Nghòch bieán treân R, khi a 0nghòch bieán vì a =-1 0nghòch bieán vì a nghòch bieán vì a Cho vÝ dô vÒ hµm sè bËc nhÊt trong c¸c tr­êng hîp sau: Hµm sè ®ång biÕn.b) Hµm sè nghÞch biÕn.?4Baøi 9: Cho haøm soá y=(m-2)x + 3 .a)Tìm m ñeå haøm soá ñaõ cho laø haøm soá baäc nhaát .b)Tìm m ñeå haøm soá ñaõ cho ñoàng bieán .c) Tìm m ñeå haøm soá ñaõ cho nghòch bieán .GiaûiHaøm soá y=(m-2)x+3 laø haøm soá baäc nhaát khi : b) Haøm soá y=(m-2)x + 3 ñoàng bieán khi :c) Haøm soá y=(m-2)x + 3 nghòch bieán khi :HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ- Hoïc thuoäc định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất.- Laøm baøi taäp 8,10,11,12sgk/tr48Sau khi bôùt x(cm) chieàu roäng laø: 20 – x (cm)Chieàu daøi HCN laø 30cm.Sau khi bôùt x(cm) chieàu daøi laø: 30 – x (cm)Coâng thöùc tính chu vi: y = (d+r).2Baøi 10: Moät hình chöõ nhaät coù caùc kích thöôùc laø 20cm vaø 30cm. Ngöôøi ta bôùt moãi kích thöôùc cuûa hình ñoù ñi x(cm) ñöôïc hình chöõ nhaät môùi coù chu vi laø y(cm). Haõy laäp coâng thöùc tính y theo x.HÖÔÙNG DAÃN:20cm30cmxxXin ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o

File đính kèm:

  • pptHam_so_bac_nhat.ppt
Bài giảng liên quan