Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 10 - Trung điểm của đoạn thẳng (tiếp)

Dùng sợi dây xác định chiều dài thanh gỗ

Gấp đoạn dây sao cho hai đầu mút trùng nhau - Nếp gấp của dây xác định trung điểm của thanh gỗ khi đặt sợi dây trở lại.

Dùng bút chì đánh dấu trung điểm.

 

pptx18 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 10 - Trung điểm của đoạn thẳng (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/7/2014 ‹#› CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ! LÔÙP 6 HÌNH HOÏC CHÖÔNG I §10 TRUNG ÑIEÅM CUÛA ÑOAÏN THAÚNG GV: Đặng Thị Thúy Nga Kiểm tra bài cũ: Bài tập: Trên tia Ax, vẽ hai đoạn thẳng AM và AB sao cho AM = 3cm, AB = 6cm a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? b) Tính MB? c) So sánh MB và MA? Giải: a) Vì AM MB = 6 – 3 = 3 (cm) c) Vì MB = 3 cm và MA = 3cm Nên MB = MA Ta có: Điểm M nằm giữa hai điểm A ,B và MA = MB= 4cm ? Điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB A M B 4cm 4cm Vậy trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì ? Tiết 12: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG §iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB khi: Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án . a d b c Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên Hoan hô ! Bạn đã chọn c là đáp án đúng Hoan hô ! Bạn đã chọn d là đáp án đúng Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. IA = IB AI + IB = AB AI + IB = AB vµ IA = IB IA = IB = Bµi 63 trang 126/SGK: Khi nµo ta kÕt luËn ®­îc ®iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB? Em h·y chän nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u tr¶ lêi sau: AB 2 Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án . H×nh 1 A M B H×nh 2 A M B A M B H×nh 3 Quan s¸t c¸c h×nh vÏ sau, h·y cho biÕt: §iÓm M cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB kh«ng?V× sao? §iÓm M kh«ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB §iÓm M kh«ng lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB 0cm A M 0cm A B M Cách 2:Dùng compa Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB = 5cm Cách 3: Gấp giấy  ? Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm như thế nào ? Dùng sợi dây xác định chiều dài thanh gỗ Gấp đoạn dây sao cho hai đầu mút trùng nhau - Nếp gấp của dây xác định trung điểm của thanh gỗ khi đặt sợi dây trở lại. Dùng bút chì đánh dấu trung điểm. øng dông trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng trong thùc tÕ Bµi 60 trang 125/SGK Trªn tia Ox, vÏ hai ®iÓm A, B sao cho OA=2cm, OB=4cm. a) §iÓm A cã n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ B kh«ng? b) So s¸nh OA vµ AB. c) §iÓm A cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB kh«ng? V× sao? Bµi 60 SGK trang 125 Gi¶i: O A B x 4 cm 2 cm a) V× OA < OB (2cm < 4cm) Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B b) Vì A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B  OA + AB = OB  2 + AB = 4  AB = 4 - 2 = 2 (cm) Vì OA = 2cm và AB = 2cm Nên : OA = AB. c) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B và OA = AB Nên A là trung điểm của đoạn thẳng OB. 1 2 3 4 Cho ba điểm H,I,K thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu HK + KI = HI Điểm K nằm giữa hai điểm H và I M nằm giữa hai điểm A và B Khi M nằm giữa hai điểm A, B và cách đều A,B EF = 8cm Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4 cm. Tính độ dài đoạn thẳng EF M E F M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi nào? Nếu AM < AB thì…. A M B *H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi Lµm bµi tËp 61, 62, 65 trang 126/SGK. ¤n tËp toµn bé ch­¬ng I, tr¶ lêi c¸c c©u hái, bµi tËp trong trang 126, 127 SGK ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt 13 «n tËp ch­¬ng. Chóc c¸c thÇy c« søc khoÎ. Chóc c¸c em HS häc tËp tèt! 

File đính kèm:

  • pptxTiet 10 Trung diem cua doan thang.pptx