Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài: 2 - Tập hợp các số nguyên

Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới :

b) 4m;

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét

ppt21 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài: 2 - Tập hợp các số nguyên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY LỚP 6/7 Kiểm tra bài cũ Vẽ một trục số và vẽ: a/ Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, b/Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 0 3 -3 -1 -2 1 2 a/ -3 và 3 cách điểm 0 ba đơn vị b/ Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0: -1 và 1 -2 và 2 -3 và 3 0 3 -3 -1 -2 1 2 Số nguyên dương: 1, 2, 3, …. ( hoặc còn ghi +1, +2, +3, ……) Số nguyên âm: -1, -2, -3, …. Số 0 0 1. Số nguyên Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên - Tập hợp { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm: * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. - Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là Z 1. Ñoïc vaø cho bieát nhöõng caâu sau ñaây, caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai ? Sai Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai Ñuùng Aùp duïng: 2. Tìm moái quan heä giöõa taäp N vaø taäp Z Z N { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } Z = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } N = Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên - Tập hợp { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm: * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. - Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là Z Chuù yù : - Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương - Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a a 0 Nhận xét: 	Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau như: Nhiệt độ dưới 0OC Nhiệt độ trên 0OC Độ cao dưới mực nước biển Độ cao trên mực nước biển Số tiền nợ Soá tieàn coù Độ cận thị Độ viễn thị Thời gian trước Công nguyên Thôøi gian sau Coâng nguyeân . . . . . . BT 8/70 a) Nếu - 5OC biểu diễn 5 độ dưới 0OC thì +5OC biểu diễn ……………… 5 độ trên 0OC b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao là …………….. 3143m trên mực nước biển c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ……………….. số tiền Có 20000 đồng Ñieåm A caùch ñieåm moác M veà phía Baéc . . . .. .. .. . .. . .. . . … . . . . .. ………. Ñieåm B caùch ñieåm moác M veà phía Nam . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. E D C Nam Ñoïc caùc soá bieåu thò caùc ñieåm C, D ,E trong hình sau : ?1 3km ñöôïc bieåu thò laø 2km ñöôïc bieåu thò laø Ví duï : + 3km - 2km + - Điểm C : + 4 km Điểm D: - 1 km Điểm E : - 4km ?2 Trường hợp a Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới : a) 2m; 1m 3m 2m Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét ? Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m. Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới : b) 4m; ?2 Trường hợp b 1m 3 m 4 m Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét ? Trường hợp a) Trường hợp b) ?3 a) Ta có nhận xét gì về kết quả của ?2 trên đây ? A 1m A 1m TH a/ ốc sên cách A 1m về phía trên. TH b/ ốc sên cách A 1m về phía dưới b) Nếu coi điểm A là gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của ?2 bằng bao nhiêu ? Trường hợp a) Trường hợp b) ?3 0 A 1m A 1m -1 +1 +1 -1 m m Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } 2. Số đối -1 -2 -3 -4 Dựa vào trục số, em có nhận xét gì về: 1 vµ -1 gäi lµ hai sè ®èi nhau. 1 vaø -1 nằm về hai phía của điểm 0 Vị trí điểm -1 và 1 so với điểm 0 So sánh khoảng cách từ điểm – 1 tới điểm 0 Và khoảng cách từ điểm +1 tới điểm 0 Và cách đều điểm 0 Bài: 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } 2. Số đối * Trên trục số 1 và -1 nằm về hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0. Ta nói số 1 và -1 là hai số đối nhau -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 * Số đối của 0 là 0 Ví dụ: -1 và 1 là hai số đối nhau Khi đó : -1 là số đối của 1 , 1 là số đối của -1 BT: Điền số thích hợp vào ô trống -7 3 0 -2 5 -6 1 Tãm t¾t kiÕn thøc Treân hình veõ ñieåm A caùch moác M veà phía taây 3km , ta quy öôùc : “ Ñieåm A ñöôïc bieåu thò laø -3 km ” khi ñoù : Caâu 1: Soá bieåu thò ñieåm B a. -3km	b. -1km 	c. 0	d. 2km Caâu 2 : Soá bieåu thò ñieåm C a. -3km	b. -1km 	c. 0	d. 2km Bµi 10/SGK ( 71 ) Bài tập 9 ( sgk tr 71): Tìm số đối của : +2 , 5 ,-6 , -1 , -18 -2 -5 -6 1 -18 6 18 Hoïc thuoäc khaùi nieäm taäp hôïp soá nguyeân. Kí hieäu. Hai soá nhö theá thì ñoái nhau ? Laøm caùc baøi taäp 7trong SGK Chuaån bò cho baøi “Thöù töï trong taäp hôïp caùc soá nguyeân”. 

File đính kèm:

  • pptTAP HOP CAC SO NGUYEN.ppt