Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 19 - Tính chất chia hết của một tổng

. Tính chất 1:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết số đó.

 a m; b m và c m (a + b + c) m

 

ppt16 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 19 - Tính chất chia hết của một tổng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
` Hãy tính: a) 15 : 5 b) 55 : 5 c) 32 : 5 Kiểm tra bài cũ: Phép chia nào là phép chia hết? Phép chia nào là phép chia có dư? Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: ?1: Thảo luận nhóm: + Nhóm 1, 2, 3, 4 làm câu a + Nhóm 5, 6, 7, 8 làm câu b a) Viết hai số chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không?b) Viết hai số chia hết cho 7.  Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không? Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: Cho 3 số 12; 40; 60. Xét xem tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 4 không?a) 60 + 12b) 60 - 40c) 60 + 40 +12 (a + b) m Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 2. Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết số đó. Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 3. Tính chất 2: ?2: Thảo luận nhóm: + Nhóm 1, 2, 3, 4 làm câu b + Nhóm 5, 6, 7, 8 làm câu a a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4; số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không?b) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5; số còn lại chia hết cho 5  Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không? Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 3. Tính chất 2: Cho 3 số 10; 15; 18 Xét xem các tổng, hiệu sau có chia hết cho 5 không? a) 15 + 18 b) 18 -10 c) 18 + 15 + 10 Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 3. Tính chất 2: a m và b m Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 3. Tính chất 2: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó . Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG ?3: Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không?a) 80 +16;	 b) 80 -16;	 c) 80 +12;	 d)80 -12;	 e) 32 + 40 + 24;	 f) 32 + 40 +12 4. Luyện tập: Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG ?4: Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết 3, b không chia hết 3 nhưng a + b chia hết cho 3 4. Luyện tập: TÌM BÍ MẬT BÔNG HOA EM THÍCH Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì…? Nếu tất cả các số hạng của một tổng chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó Nếu mỗi số đều chia hết cho cùng một số thì hiệu của chúng….? Nếu mỗi số đều chia hết cho cùng một số thì hiệu của chúng cũng chia hết cho số đó Nếu một thừa số của tích chia hết cho một số thì tích… Nếu một thừa số của tích chia hết cho một số thì tích sẽ chia hết cho số đó Nếu hai số hạng của tổng không chia hết cho một số còn các số hạng khác chia hết cho số đó thì tổng của chúng… Nếu hai số hạng của tổng không chia hết cho một số còn các số hạng khác chia hết cho số đó thì tổng của chúng cũng có thể chia hết cho số đó TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1 2 6 5 Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì … Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó 4 Nếu cả hai số hạng của tổng đều không chia hết cho một số thì tổng của chúng … Nếu cả hai số hạng của tổng đều không chia hết cho một số thì tổng của chúng cũng có thể chia hết cho số đó 3 Tiết 19: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG Tính chất 1: Tính chất 2: Hướng dẫn về nhà: - Học thuộc các tính chất chia hết của một tổng - Làm các bài tập 83; 84; 85; 86; 87/35 GV: Lưu Thị Thu Anh - Trường THCS số 1 Nam Lý 

File đính kèm:

  • pptTiet 19 Tinh chat chia het cua mot tong.ppt