Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 5 - Bài 11 - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

1. Tính chất.

a, Tính chất giao hoán:

b, Tính chất kết hợp:

, Nhân với số 1:

d, Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

ppt8 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1900 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 5 - Bài 11 - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ? a, Tính chất giao hoán: b, Tính chất kết hợp: c, Nhân với số 1: d, Tính chất phân phối: a.b = b.a a.1 = 1.a = a (a.b).c = a.(b.c) a.(b+c) = a.b + a.c Trả lời: , Phép nhân phân số có tính chất như phép nhân số nguyên không ? ?1 Gi¸o viªn thùc hiƯn: TrÇn v¨n Quang Tiết 86: §11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ b, Tính chất kết hợp: c, Nhân với số 1: d, Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 1. Tính chất. a, Tính chất giao hoán: Lưu ý: Tiết 86: §11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 1. TÝnh chÊt: 2. ¸p dơng: Bµi lµm: Ta cã: M = (¸p dơng tÝnh chÊt g× ®©y?) ( TÝnh chÊt giao ho¸n ) (¸p dơng tÝnh chÊt g× ®©y?) ( TÝnh chÊt kÕt hỵp ) = 1 . ( -10) = - 10 (¸p dơng tÝnh chÊt g× ®©y?) ( TÝnh chÊt nh©n víi sè 1 ) ?2 Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lý: VÝ dơ: ?2 Tiết 86: §11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 1. TÝnh chÊt: 2. ¸p dơng: Bài 75(39sgk):Hoàn thành bảng nhân sau ( chú ý rút gọn kết quả nếu có thể ) Tiết 86: §11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 1. TÝnh chÊt: 2. ¸p dơng: Bài 76 a) (SGK, T39) Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lý: Tiết 86: §11 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ TÝnh chÊt c¬ b¶n cđa phÐp nh©n Sè nguyªn a, Tính chất giao hoán: b, Tính chất kết hợp: c, Nhân với số 1: d, Tính chất phân phối: a.b = b.a a.1 = 1.a = a (a.b).c = a.(b.c) a.(b + c) = a.b + a.c Phép nhân phân số có tính chất như phép nhân số nguyên không ? TÝnh chÊt c¬ b¶n cđa phÐp nh©n ph©n sè: 3. Hướng dẫn học bài ở nhà: - Học bài, BTVN 73;74 , 76, 77 - Chuẩn bị: Luyện tập. Chĩc c¸c em ch¨m ngoan, Häc giái ! 

File đính kèm:

  • pptTiet 85 Tinh chat co ban cua phep nhan phan so.ppt