Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Hàm số bậc nhất

a. Bài toán:

b. Định nghĩa:

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức

y = ax + b

 trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0

Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y= ax

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1121 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Hàm số bậc nhất, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
kiÓm tra bµi cò Bài tập. ĐiÒn vµo chç (...): Cho hµm sè y=f(x) x¸c ®Þnh víi mäi x R. Víi x1, x2 bÊt kì thuéc R: NÕu x1f(x2) thì hµm sè y=f(x) ......(2)........ trªn R. ®ång biÕn nghÞch biÕn Tiết 20: Hàm số bậc nhất a. Bài toán: Một xe ô tô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km. Trung tâm Hà Nội Bến xe Huế ?1 Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng. Sau 1 giờ, ô tô đi được:….  Sau t giờ, ô tô đi được: …. Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s= 1. Khái niệm về hàm số bậc nhất 8km 50km/h ?2 TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña s khi cho t lÇn l­ît lÊy c¸c gi¸ trÞ 1 giê; 2 giê; 3 giê; 4 giê … råi gi¶i thÝch t¹i sao s lµ hµm sè cña t ? 208 158 58 108 s = 50t + 8 y a b Hµm sè bËc nhÊt lµ gì ? 50t + 8 là đa thức bậc mấy của biến t ? x = + b. Định nghĩa: 1. Khái niệm về hàm số bậc nhất Tiết 20. HÀM SỐ BẬC NHẤT a. Bài toán: Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0 ? LÊy vÝ dô vÒ hµm sè bËc nhÊt * Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y= ax BÀI TẬP 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? hãy xác định các hệ số a, b của chúng. TiÕt 20. Hµm sè bËc nhÊt 1. Kh¸i niÖm hµm sè bËc nhÊt 2.TÝnh chÊt VÝ dô: Cho hµm sè y=f(x)=-3x+1. ?3. Cho hàm số bậc nhất y = f(x) = 3x + 1 Cho x hai giá trị bất kì x1, x2 sao cho x10 b, Nghịch biến trên R, khi a 0 m > 2. c, y = (m - 2)x + 3 lµ hµm sè nghÞch biÕn khi m – 2 < 0 m < 2. 

File đính kèm:

  • pptbai 2 ham so bac nhat hoi giang tinh.ppt