Bài giảng Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Vỏ:

+ Biểu bì: Bảo vệ các bộ phận bên trong

+ Thịt vỏ: Dự trữ, tham gia quang hợp.

Trụ giữa:

+ Mạch rây: vận chuyển chất hữu cơ

+ Mạch gỗ: Vận chuyển nước và muối khoáng.

+ Ruột: Chứa chất dự trữ.

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 06/08/2018 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
cÊu t¹o trong cđa th©n nonTuần: 8	Ngày soạn: 25/ 09/ 2009Tiết: 15	Ngày dạy: 28/ 09/ 2009BÀI 15:Trường THPT Đạ TơngTổ: Sinh – HĩaGV: Trần Thị HoaMơn: Sinh 6Kiểm tra bài cũ:- Thân có thể dài ra được do đâu?- Bấm ngọn và tỉa cành cho cây có lợi ích gì ? cÊu t¹o trong cđa th©n nonBÀI 15:i. CÊu t¹o trong vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn cđa th©n nonYªu cÇu- Quan s¸t tranh: CÊu t¹o trong cđa th©n non- Nghiªn cøu th«ng tin-> Tr×nh bµy cÊu t¹o trong cđa th©n non?Sơ đồ chungCấu tạo chi tiết 1 phần của thânVáTrơ gi÷aBiĨu b×ThÞt váM¹ch r©yM¹ch gçRuétCấu tạo trong của thân nonSơ đồ chungCấu tạo chi tiết 1 phần của thânVỏ: Gồm biểu bì và thịt vỏMột số tế bào thịt vỏ chứa chất diệp lục.Trụ giữa: Gồm 	+ Mạch rây và mạch gỗ xếp thành vòng: mạch rây ở phía ngoài và mạch gỗ ở phía trong.	+ Ruột: gồm những tế bào cĩ màng mỏng 1/ Cấu tạo:Trao ®ỉi nhãm vµ hoµn thành b¶ng: CÊu t¹o trong vµ chøc n¨ng c¸c bé phËn cđa th©n non- Chøa chÊt dù tr÷- Gåm nh÷ng tÕ bµo cã v¸ch máng- VËn chuyĨn n­íc vµ muèi kho¸ng- M¹ch gç: gåm nh÷ng tÕ bµo cã v¸ch ho¸ gç dµy, kh«ng cã chÊt tÕ bµo- VËn chuyĨn chÊt h÷u c¬- M¹ch r©y: gåm nh÷ng tÕ bµo sèng, v¸ch máng Mét vßng bã m¹chTrơ gi÷a Ruét- Dù tr÷- Tham gia quang hỵp- Gåm nhiỊu líp tÕ bµo lín h¬n- Mét sè tÕ bµo chøa chÊt diƯp lơcB¶o vƯ c¸c bé phËn bªn trongGåm 1 líp tÕ bµo trong suèt, xÕp s¸t nhau BiĨu b×Vá ThÞt váChøc n¨ng cđa tõng bé phËnCÊu t¹o tõng bé phËnC¸c bé phËn cđa th©n non2/ Chức năng:Vỏ:+ Biểu bì: Bảo vệ các bộ phận bên trong+ Thịt vỏ: Dự trữ, tham gia quang hợp.Trụ giữa:+ Mạch rây: vận chuyển chất hữu cơ+ Mạch gỗ: Vận chuyển nước và muối khoáng.+ Ruột: Chứa chất dự trữ.II. So s¸nh cÊu t¹o trong cđa th©n non vµ miỊn hĩt cđa rƠTr×nh bµy cÊu t¹o trong cđa th©n non vµ cÊu t¹o miỊn hĩt cđa rƠ.Trao ®ỉi nhãm: T×m nh÷ng ®iĨm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a cÊu t¹o trong cđa th©n non vµ miỊn hĩt cđa rƠ??Cấu tạo miền hútCấu tạo thân nonSo sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ.Miền hút của rễThân nonGiống nhauKhác nhauSo sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ.Miền hút của rễThân nonGiống nhauVỏ: gồm biểu bì và thịt vỏ Trụ giữa: gồm mạch rây, mạch gỗ và ruộtVỏ gồm biểu bì và thịt vỏ Trụ giữa:gồm mạch rây, mạch gỗ và ruộtKhác nhauCó lông hút Không có diệp lục Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau- Không có lông hút Có diệp lục Mạch rây xếp phía ngoài, mạch gỗ xếp phía trong.CỦNG CỐ:Chän c©u tr¶ lêi ®ĩng vỊ cÊu t¹o trong cđa th©n nonA – Vá gåm thÞt vá, ruét B - Vá gåm biĨu b×, thÞt vá, m¹ch r©y C - Vá gåm biĨu b×, thÞt vá D - Vá gåm biĨu b×, m¹ch gç2. A - Vá cã chøc n¨ng vËn chuyĨn chÊt h÷u c¬ B - Vá chøa chÊt dù tr÷ C - Vá vËn chuyĨn n­íc vµ muèi kho¸ng D - Vá b¶o vƯ c¸c bé phËn bªn trong, dù tr÷, tham gia quang hỵp3. A - Trơ gi÷a gåm: m¹ch gç, m¹ch r©y xÕp xen kÏ vµ ruét B - Trơ gi÷a gåm mét vßng bã m¹ch (m¹ch tr©y ë ngoµi, m¹ch gç ë trong) vµ ruét C - Trơ gi÷a gåm biĨu b×, 1 vßng bã m¹ch, ruét D - Trơ gi÷a gåm thÞt vá, 1 vßng bã m¹ch, ruét4. A - Trơ gi÷a: b¶o vƯ th©n c©y B - Trơ gi÷a: dù tr÷, tham gia quang hỵp C - Trơ gi÷a cã chøc n¨ng vËn chuyĨn chÊt h÷u c¬, n­íc, muèi kho¸ng hoµ tan vµ chøa chÊt dù tr÷ D - Trơ gi÷a cã chøc n¨ng vËn chuyĨn n­íc vµ muèi kho¸ng vµ chøa chÊt dù tr÷`trß ch¬i « ch÷5123467123564Bé phËn nµo cđa th©n cã chøc n¨ng dù tr÷ vµ tham gia quang hỵpthÞvát123564m¹cgçh2. Lo¹i m¹ch nµo lµm nhiƯm vơ vËn chuyĨn n­íc vµ muèi kho¸ng hoµ tan123564789th©dµnira3. Chåi ngän cã chøc n¨ng g×?12354xenÏk4. C¸c bã m¹ch ë rƠ ®­ỵc s¾p xÕp nh­ thÕ nµo?71235645. Hĩt n­íc vµ muèi kho¸ng hoµ tan do bé phËn nµo ®¶m nhiƯm?tl«nhĩg123546. VÞ trÝ cđa m¹ch r©y ë th©n non?ngoiµ123547. VÞ trÝ cđa m¹ch gç ë th©n non?trognth©nonnKEYCẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI!!!

File đính kèm:

  • pptBAI_15CAUTAOTRONGCUATHANNON.ppt
Bài giảng liên quan