Bài giảng Tiết 28: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập

Chọn ý có câu trả lời em cho là đúng

• Hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ( đo cùng nhiệt độ và áp suất) thỡ:

• chúng có số mol bằng nhau

• chúng có cùng khối lượng

• chúng có cùng số phân tử

• không kết luận được gỡ cả.

2. Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:

• nhiệt độ của chất khí

• khối lượng mol của chất khí

• bản chất của chất khí

• áp suất của chất khí

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 15/04/2016 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 28: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 28chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập ( t2)ii. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?Thảo luận theo nhóm lớn 5’ hoàn thành yêu cầu sauEm hãy cho biết:+ Nhóm 1,2,3: 0,25 mol khí CO2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít?+ Nhóm 4,5,6 : 0,5 mol khí O2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít?Biết rằng 1 mol chất khí bất kỡ ở đktc có thể tích là 22,4 lít.Bài giải* Thể tích của 0,25 mol khí CO21 mol khí CO2 ở đktc có thể tích là 22,4 lít0,25 mol khí CO2 ở đktc có thể tích là X lítX = ( 0,25. 22,4) : 1 = 0,25 . 22,4 = 5,6 lít* Thể tích của 0,5 mol khí O21 mol khí O2 ở đktc có thể tích là 22,4 lít0,5 mol khí O2 ở đktc có thể tích là Y lít=> Y = ( 0,5. 22,4) : 1 = 0,25 . 22,4 = 11,2 lít* Qui ướcn là số mol của chất khíV là thể tích của chất khí ( ở đktc)H: Ta sẽ có công thức chuyển đổi ( tính V) như thế nào?V = n . 22,4=> n = V: 22,4Dựa vào công thức trên hoạt động cá nhân 2’ hoàn thành yêu cầu sau ra bảng con Em hãy cho biết 0,2 mol O2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu?n O2 = 0,2 molVO2 = ? lítADCT : V = n. 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lítHoạt động cá nhân 2’ hoàn thành ra bảng conCho biết 1,12 lít khí A ở đktc có số mol là bao nhiêu?V A = 1,12 lítnA = ? molADCT : n = V : 22,4 = 1,12 : 22,4 = 0,05 molHoạt động cá nhân 3 -5’ hoàn thành phần b bài tập 3 SGK trang 67 ra nháp, ghi lại kết quả vào bảng con cá nhânChọn ý có câu trả lời em cho là đúngHai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ( đo cùng nhiệt độ và áp suất) thỡ:chúng có số mol bằng nhau chúng có cùng khối lượng chúng có cùng số phân tử không kết luận được gỡ cả.2. Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:nhiệt độ của chất khí khối lượng mol của chất khí bản chất của chất khí áp suất của chất khíBài tập 5 ( SGK – T 67)Có 100 g khí Oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí này đều ở điều kiện 20oC và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở điều kiện trên là 24 l. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau ( không có phản ứng xảy ra) thỡ hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu?H/d:Thể tích của hỗn hợp là tổng thể tích của 2 khí trên Từ khối lượng các khí phải tính thể tích của từng khí + Từ khối lượng tính số mol của các khí+ Từ số mol vừa tính được tính thể tích của từng khí+ Biết được thể tích của từng khí -> tính được thể tích của hỗn hợp 2 khí.Số mol của các khí lànO2 = mO2 : MO2 = 100: 32 = 3,125 molnCO2 = mCO2 : MCO2 = 100: 44 = 2,273 molThể tích của các khí ở điều kiện 20oC và 1atm là:VO2 = nO2 . 24 = 3,125 . 24 = 75 lítVCO2 = nCO2 . 24 = 2,273 . 24 = 54,552 lítThể tích của hỗn hợp khí làV hh = VO2 + VCO2 = 75 + 54,552 = 129,552 lít.hướng dẫn học bài ở nhà Học bài, hoàn thành các bài tập trong SGK trang 67 Làm bài tập 19.1, 19.2, 19.5, 19.6 SBT trang 23 Chuẩn bị nội dung bài mới: Tỉ khối của chất khí

File đính kèm:

  • pptTiet_28_Chuyen_doi_giua_khoi_luong_the_tich_molluyen_tap.ppt
Bài giảng liên quan