Bài giảng Toán Ôn tập về đo thời gian

a) 1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc )có 31 ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 . giây

 

ppt11 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 30/10/2015 | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Ôn tập về đo thời gian, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø thaêm lôùpMoân : Toaùn lôùp 5AChaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø thaêm lôùp !Tröôøng Tieåu hoïc Dơng JriKiểm tra bài cũCả lớp dùng bảng con để điền dấu > , Thöù năm ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2012Thöù năm ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2012 ToaùnToán: Ôn tập về đo thời gianBài 1aVieát soá thích hôïp vaøo choã chaám1 thế kỉ = năm1 năm = tháng1năm không nhuận có ngày1 năm nhuận có ngày1 tháng có (hoặc )có ngàyTháng 2 có hoặc ngàyThöù năm ngaøy 12 thaùng 4 naêm 20121001236536630312829Thöù năm ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2012Bài 1bVieát soá thích hôïp vaøo choã chaám Toán: Ôn tập về đo thời gian1 tuần lễ có . ngày1 ngày = giờ 1 giờ = phút1 phút = . giây7246060a) 1 thế kỉ = 100 năm1 năm = 12 tháng1năm không nhuận có 365 ngày1 năm nhuận có 366 ngày1 tháng có 30 (hoặc )có 31 ngàyTháng 2 có 28 hoặc 29 ngàyb) 1 tuần lễ có 7 ngày1 ngày = 24giờ1 giờ = 60 phút1 phút = 60. giâyThöù năm ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2012Toán: Ôn tập về đo thời gianVieát soá thích hôïp vaøo choã chaámBài 1Bài 2Toán: Ôn tập về đo thời gianĐiền số thích hợp vào chỗ trốnga/ 2 năm 6 tháng = tháng3 phút 40 giây = giâyb/28 tháng = năm tháng150 giây = phút giâyc/60phút = giờ45 phút = giờ = giờ15 phút = giờ = 0, giờ1 giờ 30 phút = giờ90 phút = ..., giờ302202423013/40,751/4251,51 5Bài 3: Toán: Ôn tập về đo thời gianĐồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?6 giờ 5 phút10 giờ 12Bài 3:Toán: Ôn tập về đo thời gianĐồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?9giờ 43 phút(10giờ kém 17 phút)1giờ 12 phút43Toán: Ôn tập về đo thời gianKhoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúngMột ô tô dự định đi một quãng đường dài 300 km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được giờ,Hỏi ô tô phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu km?*Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:135 km C. 150km B 165 km D.240 kmBBài 4Củng cố- Dặn dòVeà nhaø laøm baøi soá 2 coät 2 trang 156 .Chuaån bò baøi sau “oân taäp pheùp coäng”Thöù năm ngaøy 12 thaùng 4 naêm 2012Toán: Ôn tập về đo thời gian

File đính kèm:

 • pptToan_Ha.ppt
Bài giảng liên quan