Bàig iangr Thể dục - Môn cờ vua - Trần Văn Bá

c). Tốt đi theo đường chéo tới một ô cờ ngay phía trước nó trên cột dọc bên cạnh đang bị một quân của đối phương chiếm giữ và bắt quân này ( X )

d). Khi Tốt đối phương từ vị trí ban đầu tiến

 hai ô vượt qua ô cờ đang bị Tốt bên có lượt đi kiểm soát, thì Tốt bên có lượt đi có thể bắt Tốt đối phương vừa đi hai ô như khiTốt đó thực hiện nước đi một ô.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 876 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bàig iangr Thể dục - Môn cờ vua - Trần Văn Bá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRUNG HOÏC NGUYEÃN VIEÁT XUAÂNMOÂN THEÅ DUÏCGV: TRAÀN VAÊN BAÙTRUNG HOÏC NGUYEÃN VIEÁT XUAÂNMOÂN THEÅ DUÏCGV: TRAÀN VAÊN BAÙ KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ GIAÙOCÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾNMOÂN CÔØ VUABàn cờ gồm 64 ô vuông bằng nhau, xen kẽ các ô sáng màu (32 ô trắng) và các ô sẫm màu (32 ô đen). Bàn cờ được đặt giữa hai đấu thủ sao cho ô góc bên phải của moãi ñấu thủ có màu trắng.Khi bắt đầu ván cờ: - Một đấu thủ có 16 quân màu trắng.- Đấu thủ kia có 16 quân màu đen. Vò trí caùc quaân côø xeáp theo qui ñònh.Löu yù: Haäu maøu naøo thì seõ naèm ôû oâ maøu ñoù.Ñaáu thuû caàm quaân traéng môû ñaàu vaùn côø. Bên trắng Bên đenMột Vua   Một Vua   Một Hậu Một Hậu  Hai Tượng Hai TượngHai Xe Hai XeHai Mã Hai MãTám Tốt Tám TốtKhông được di chuyển một quân tới ô có quân cùng màu đang đứng. Nếu một quân đi tới một ô cờ đang có quân của đối phương đứng thì quân của đối phương bị bắt, được bỏ ra khỏi bàn cờ và tính là một phần của nước đi đó. Một quân được cho là đang tấn công một quân của đối phương nếu quân đó có thể thực hiện bước bắt quân tại ô cờ nêu trên .NÖÔÙC ÑI CUÛA CAÙC QUAÂNQUAÂN TOÁT :a) Tốt có thể tiến tới một ô cờ trống ngay phía trước nó, trên cùng cột dọc.b). Ở nước đi đầu tiên của mình Tốt có thể đi 1 oâ (như điểm a), hoặc chọn cách tieán hai ô cờ trên cùng cột dọc với điều kiện cả hai ô cờ đó đều trống. (như điểm b) abc). Tốt đi theo đường chéo tới một ô cờ ngay phía trước nó trên cột dọc bên cạnh đang bị một quân của đối phương chiếm giữ và bắt quân này ( X )d). Khi Tốt đối phương từ vị trí ban đầu tiến hai ô vượt qua ô cờ đang bị Tốt bên có lượt đi kiểm soát, thì Tốt bên có lượt đi có thể bắt Tốt đối phương vừa đi hai ô như khiTốt đó thực hiện nước đi một ô. xx Nước bắt này chỉ có thể thực hiện ngay sau nước tiến Tốt hai ô và được gọi là “bắt Tốt qua đường”e). Khi một Tốt tiến tới hàng ngang cuối cùng nó phải được đổi thành Hậu, hoặc Xe, hoặc Tượng, hoặc Mã cùng màu, ngay trong nước đi này. Sự lựa chọn để đổi quân của đấu thủ không phụ thuộc vào các quân đã bị bắt trước đó. Sự đổi Tốt thành một quân khác được gọi là “phong cấp” cho Tốt và quân mới có hiệu lực ngay. Toát phong caáp thaønh HaäuToát phong caáp thaønh TöôïngToát phong caáp thaønh MaõToát phong caáp thaønh XeQUAÂN MAÕ : - Có thể đi từ ô nó đang đứng đến một trong các ô khaùc maøu nhưng không nằm trên cùng hàng ngang, cột dọc hay đường chéo với ô nó đang đứng. ( ñi theo hình L, hai oâ doïc, moät oâ ngang ) - Mã có thể nhảy qua ô có quân đứng. ( a)aaaQUAÂN XE : Có thể đi tới bất cứ ô cờ nào trên cùng cột dọc hoặc hàng ngang mà nó đang đứng .QUAÂN TÖÔÏNG :- Có thể đi tới bất cứ ô cờ nào trên cùng đường chéo mà nó đang đứng .QUAÂN HAÄU : (gọi tắt là Hậu) - Có thể đi tới bất cứ ô cờ nào trên cùng cột dọc, hàng ngang hoặc đường chéo mà nó đang đứng QUAÂN VUA : Quân Vua có thể đi bằng hai cách khác nhau:1.Quân Vua đi từ ô cờ nó đang đứng tới một ô bất kỳ liền bên nếu ô cờ đó không bị quân nào của đối phương tấn công. - Các quân của đối phương được coi là đang tấn công một ô thậm chí cả khi chúng không thể di chuyển.2. “Nhập thành” đây là một nước đi của Vua và một trong hai Xe cùng màu, trên cùng hàng ngang, đều tính chung là một nước đi của Vua và được thực hiện như sau: - Vua di chuyển ngang hai ô từ vị trí ban đầu sang phía Xe tham gia nhập thành. - Tiếp theo Xe nói trên di chuyển nhảy qua Vua tới ô cờ quân Vua vừa đi qua . Tröôùc khi Ñen nhaäp thaønh caùnh VuaSau khi Ñen nhaäp thaønh caùnh VuaTröôùc khi Ñen nhaäp thaønh caùnh HaäuSau khi Ñen nhaäp thaønh caùnh HaäuKhông được phép nhập thành: a. Nếu Vua đã di chuyển rồi. b. Nếu Xe phía nhập thành đã di chuyển rồi.Tạm thời chưa được nhập thành: a. Nếu ô Vua đang đứng, ô Vua phải đi qua hoặc ô Vua định tới đang bị một hay nhiều quân của đối phương tấn công. b. Nếu giữa Vua và quân Xe định nhập thành có quân khác đang đứng. c. Quân Vua được coi là “bị chiếu” nếu như nó bị một hay nhiều quân của đối phương tấn công, thậm chí cả khi những quân này không thể tự di chuyển. KIEÅM TRA Em haõy cho bieát moãi maøu côø vua coù bao nhieâu loaïi quaân ?Coù 6 loaïi quaân : Vua, Haäu, Töôïng, Xe, Maõ vaø Toát.XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ

File đính kèm:

  • pptMON_CO_VUA.ppt
Bài giảng liên quan