Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Lịch sử - Trung học phổ thông không phân ban

Đề II

A. Lịch sử Việt Nam (7,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến chính của phong trào cách

mạng Việt Nam trong năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 2 (2,0 điểm). Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử và nội dung của bản Hiệp định sơ bộ được ký kết

giữa đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và đại diện Chính phủ Pháp (ngày 6-3-1946).

 

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Lịch sử - Trung học phổ thông không phân ban, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bộ giáo dục và đào tạo 
Đề thi chính thức 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 
Môn thi: Lịch sử - Trung học phổ thông không phân ban 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
Đề I 
A. Lịch sử Việt Nam (7,0 điểm) 
Câu 1 (4,0 điểm). Tóm tắt những hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ năm 1920 đến đầu năm 1930. 
Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì? 
Câu 2 (2,0 điểm). Trình bày chủ tr−ơng, biện pháp của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhằm đối phó với quân đội T−ởng Giới Thạch và tay sai từ sau khi Cách mạng tháng 
Tám thành công đến tr−ớc ngày 6-3-1946. 
Câu 3 (1,0 điểm). Xác định mốc thời gian (ngày, tháng, năm) t−ơng ứng với những sự kiện 
lịch sử đ−ợc trình bày trong bảng sau: 
Thời gian Sự kiện 
 Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ 
 Kết thúc chiến dịch Việt Bắc 
 Mở đầu chiến dịch Biên giới 
 Kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 
B. Lịch sử thế giới (3,0 điểm) 
 Sự kiện nào đánh dấu b−ớc phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc khu vực Mĩ la 
tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Kể từ đó, phong trào đã diễn ra nh− thế nào? 
Đề II 
A. Lịch sử Việt Nam (7,0 điểm) 
Câu 1 (4,0 điểm). Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến chính của phong trào cách 
mạng Việt Nam trong năm 1930 d−ới sự lãnh đạo của Đảng. 
Câu 2 (2,0 điểm). Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử và nội dung của bản Hiệp định sơ bộ đ−ợc ký kết 
giữa đại diện Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và đại diện Chính phủ Pháp (ngày 6-3-
1946). 
Câu 3 (1,0 điểm). Xác định mốc thời gian (ngày, tháng, năm) t−ơng ứng với những sự kiện 
lịch sử trong cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ theo bảng sau: 
Thời gian Sự kiện 
 Chiến thắng ấp Bắc (Mĩ Tho) 
 Cuộc biểu tình của hai vạn tăng ni, Phật tử ở Huế 
 Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn 
 Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) 
B. Lịch sử thế giới (3,0 điểm) 
 Sự kiện nào đánh dấu b−ớc phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc khu vực Mĩ la 
tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Kể từ đó, phong trào đã diễn ra nh− thế nào? 
.........Hết......... 
Họ và tên thí sinh: ................................................................... . Số báo danh:............................................................................. 
Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: .................................................. 

File đính kèm:

  • pdfDe thi Lich su.pdf
  • pdfHuong dan cham Lich su.pdf
Bài giảng liên quan