Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 môn thi: Địa lí – Bổ túc trung học phổ thông

Đề I

Câu 1 (2,0 điểm)

Nêu những thành tựu và khó khăn thử thách trong quá trình Đổi mới kinh tế - xã hội ở

nước ta từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay.

Câu 2 (2,0 điểm)

Trình bày thế mạnh và tình hình phát triển lâm nghiệp của vùng Duyên hải miền Trung.

Nêu những giải pháp để phát triển lâm nghiệp bền vững của vùng.

 

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 môn thi: Địa lí – Bổ túc trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bộ GIáO DụC Vμ ĐμO TạO 
Đề THI CHíNH THứC 
Kì THI TốT NGHIệP TRUNG HọC PHổ THÔNG NĂM 2008 
Môn thi: địa lí – Bổ túc trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. Phần bắt buộc (6,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
Sản l−ợng điện của n−ớc ta qua các năm 
(Đơn vị: tỉ kwh) 
Năm 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Sản l−ợng điện 8,8 14,7 26,7 35,9 40,5 46,2 52,1 
1. Vẽ biểu đồ đ−ờng thể hiện sản l−ợng điện n−ớc ta theo bảng số liệu trên. 
2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản l−ợng điện của n−ớc ta thời kì 1990 - 2005. 
Câu 2 (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
Sản l−ợng cá biển khai thác phân theo các vùng kinh tế 
 (Đơn vị: nghìn tấn) 
 Năm 
Vùng 2000 2005 
Đồng bằng sông Hồng 
Trung du và miền núi phía Bắc 
Duyên hải miền Trung 
Đông Nam Bộ 
Đồng bằng sông Cửu Long 
 44,6 
 18,4 
331,2 
215,4 
465,7 
 63,1 
 24,4 
428,9 
322,1 
529,1 
1. Lấy sản l−ợng cá biển của từng vùng năm 2000 là 100% thì sản l−ợng cá biển năm 
2005 là bao nhiêu %? 
2. Nhận xét về sản l−ợng và sự thay đổi sản l−ợng cá biển của các vùng theo bảng số liệu 
trên. 
II. Phần tự chọn (4,0 điểm) 
Thí sinh chọn một trong hai đề 
Đề I 
Câu 1 (2,0 điểm) 
Nêu những thành tựu và khó khăn thử thách trong quá trình Đổi mới kinh tế - xã hội ở 
n−ớc ta từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay. 
Câu 2 (2,0 điểm) 
Trình bày thế mạnh và tình hình phát triển lâm nghiệp của vùng Duyên hải miền Trung. 
Nêu những giải pháp để phát triển lâm nghiệp bền vững của vùng. 
Đề II 
Câu 1 (2,0 điểm) 
Trình bày ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên. 
Câu 2 (2,0 điểm) 
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang Nông nghiệp – Lúa), hãy xác định vùng sản xuất 
lúa lớn nhất ở n−ớc ta. 
2. Trình bày nguyên nhân dẫn đến hình thành các vùng trọng điểm lúa của cả n−ớc. 
Hết 
Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:.........................................Số báo danh:.............................................. 
Chữ kí của giám thị 1:.................................Chữ kí của giám thị 2:................................ 

File đính kèm:

  • pdfDe_Dia_BT.pdf
  • pdfHD_Dia_BT.pdf
Bài giảng liên quan