Giáo án Sinh học 11 - Bài11 - Tiết 12: Hô hấp ở thực vật

I Khái niệm

 1. Định nghĩa:Hô hấp là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể .

phương trình tổng quát

C6H12O6 + 6O2= 6CO2+ 6H2O+Q(năng lượng)

 2. Vai tròcủa qúa trình hô hấp:

Hô hấp là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong các quá trình TĐC và chuyển hoá năng lượng :

 -Thông qua quá trình hô hấp năng lượng được giải phóng dưới dạng ATP được sử dụng cho các quá trình sống của cơ thể :quá trình TĐC ,vận động chủ động Trong quá trình hô hấp 1 phân tử glucôzơ tạo được 38 ATP,hiệu suất gần 50%

- Trong quá trình hô hấp nhiều sản phẩm trung gian được hình thành ,sản phâm này lại là đầu mối củacác quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể

 

doc2 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 03/10/2016 | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Sinh học 11 - Bài11 - Tiết 12: Hô hấp ở thực vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Ngày soạn :10-11-2006
 Ngày dạy :14-11-2006
Bài11- tiết 12 : HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
A Mục tiêu bài học
 1. Kiến thức
-Trình bày được vai trò của quá trình hô hấp
-Giải thích và minh họa bằng công thức hoặc sơ đồ quá trình đường phân,quá trình hô hấp kị khí,hô hấp hiếu khí
-Tính được hệ sớ hô hấp RQ và nêu được ý nghĩa của nó
-Mô tả được quá trình hô hấp ánh sáng bằng sơ đồ
2 .Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính toán,rèn óc quan sát ,phân tích sơ đồ
3. Thái độ Giải thích và phân biệt được các quá trình về điều kiện xảy ra,nơi xảy ra và kết quả của quá trình
B Trọng tâm :Phần II cơ chế hô hấp
C Chuẩn bị 
1 GV : sgk,sgv,hình 11/44 sgk và hình 11.1,11.2 sgv, câu hỏi thảo luận ,phiếu học tập
2 HS : học bài cũ,hoạt động nhóm,phân tích sơ đồ
D Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động nhóm thảo luận,phân tích sơ đồ,quan sát,tính toán
E Các hoạt động dạy và học
 1.Ổn định
 2. Bài cũ : câu 1,2,3,4,5/42
 3. Bài mới
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
GV vấn đáp :
-Hô hấp là gì ?
-Vì sao TV phải có sự hô hấp ?
Gọi HS lên bảng viết PTTQ
Qua PTTQ nhận thấy hôhấp có nhữngvai trò gì ?
Cho HS thảo luâïn nhóm và trả lời câu hỏi ;
-Dựa vào kiến thức lớp 10 em hãy trình bày về cơ chế hô hấp với các giai đoạn hô hấp ở tế bào 
-.Hô hấp hiếu khí xảy ra ở đâu ?
diễn biến ? sản phẩm ? điều kiện ?
Nếu không có oxi thì axit piruvic
bị phân giải theo con đường nào ?
Chuỗi vận chuyển điện tử xảy ra ở đâu ?
nguyên liệu ? sản phẩm ?
Tổng cộng ATP quá trình hô hấp thực vật ?
Hệ số hô hấp là gì ? ví dụ ?
RQ của nhóm cacbonhiđrat ?
cho ví dụ ?
RQ của nhóm lipit,prôtêin ?
cho ví dụ ?
RQ của nhiều axit hữu cơ ?
cho ví dụ ?
ý nghĩa của RQ ?
nếu RQ=1 ?
nếu RQ > 1 ?
nếu RQ < 1 ?
I Khái niệm
 1. Định nghĩa:Hô hấp là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể .
phương trình tổng quát
C6H12O6 + 6O2= 6CO2+ 6H2O+Q(năng lượng)
 2. Vai tròcủa qúa trình hô hấp:
Hô hấp là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong các quá trình TĐC và chuyển hoá năng lượng :
 -Thông qua quá trình hô hấp năng lượng được giải phóng dưới dạng ATP được sử dụng cho các quá trình sống của cơ thể :quá trình TĐC ,vận động chủ động Trong quá trình hô hấp 1 phân tử glucôzơ tạo được 38 ATP,hiệu suất gần 50%
- Trong quá trình hô hấp nhiều sản phẩm trung gian được hình thành ,sản phâûm này lại là đầu mối củacác quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể 
KL;Hô hấp được xem như quá trình tổng hợp cả về năng lượng lẫn vật chất
II Cơ chế hô hấp: Gồm 3 giai đoạn
1. Giai đoạn phân giải đường ở chất tế bào
glucôzơ -------> 2 axit piruvic ( C3H4O3 )
đồng thời tạo được 2 ATP và 2 NADH
2. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể với sự có mặt của oxi
 -Axit piruvic bị biến đổi thành axêtyl-CoA
đồng thời tạo được 2 ATP và 2 NADH và 1 CO2.Sau đó axêtyl-CoA đi vào chu trình Crep và bị phân giải hoàn toàn thành cacbonnic và nước,đồng thời tạo được 6 NADH,2 FADH2 
-Chuổi truyề điện tử và quá trình photpho rin hoá tạo ra 30 ATP+ H2O
Nếu không có oxi thì axit piruvic bị lên men thành rượu êtilic hoặc axit lăctic
3. Chuỗi vận chuyển điện tử và quá trình phôtphorin hóa ở màng trong của ti thể
tổng cộng 10 NADH qua chuỗi truyền điện tử tạo được 30 ATP,còn 2 FADH2 tạo được 2 ATP
Tổng cộng quá trình hô hấp thực vật từ 1 phân tử glucôzơ tạo được 38 ATP
III Hệ số hô hấp
Hệ số hô hấp RQ là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra/ số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp
Ví dụ : C6H12O6 + 6O2= 6CO2+ 6H2O
RQ= 6/6=1,RQ của nhóm cacbonhiđrat=1
RQ của nhóm lipit,prôtêin < 1
ví dụ:2 C3H8O3+7O2=6CO2+8H2O,RQ=0,86
RQ của nhiều axit hữu cơ > 1
Ví dụ:2C2H2O4+O2= 4 CO2+2H2O,RQ=4
* Ý nghĩa : hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu hô hấp là chất gì,từ đó đánh giá được tình trạng hô hấp và tình trạng của cây
+ nếu RQ=1 thì cây hô hấp bình thường,tình trạng cây bình thường
+ nếu RQ > 1 thì tình trạng cây suy giảm
+ nếu RQ < 1 thì tình trạng cây suy giảm nặng
vì đã huy động cấu trúc tế bào để hô hấp
4 Củng cố : Hô hấp là gì ? Vai trò của hô hấp ? Nêu các giai đoạn hô hấp ở thực vật ? 
 RQ là gì ? ý nghĩa ?
5 Dặn dò : học bài theo câu hỏi 1,2,3,4,5,6/45.vẽ sơ đồ 11/44.Xem bài mới
F Rút kinh nghiệm bài soạn giảng : Cho HS tính RQ 

File đính kèm:

  • doctiet 12.doc
Bài giảng liên quan