4 Đề kiểm tra học kì II môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Tự Trọng

Câu 4. Muốn lọc dữ liệu bảng tính em tiến hành ra sao:

 A. Nháy chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

 B. Chọn Data  Filter

 C. Nháy nút trên hàng tiêu đề

 D. Tất cả ý kiến trên

Câu 5. Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện:

 A. Chọn biểu đồ rồi nháy nút Copy

 B. Chọn một ô trong bảng rồi nhấn phím Delete

 C. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete

 D. Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter.

 

docx9 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung 4 Đề kiểm tra học kì II môn Tin học Lớp 7 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Tự Trọng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	
Kiểm tra HỌC KÌ II
Họ và tên:...........................................................Năm học 2018-2019
Lớp 7.........	Môn: Tin học
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề số 2
Đề bài: Chọn đáp án trước câu trả lời em cho là đúng và điền vào bảng sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A.Khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu đúng 0.7đ)
Câu 1. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7A”. Để căn giữa nội dung vào giữa ô tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
	A. 1.753 	B. 1.75 	C. 1.76 	D. 1.7530
Câu 4. Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:
	A. 1.7530	B. 1.76 	C. 1.753 	D. 1.75 
Câu 5. Để tăng chữ số thập phân ta nhấn vào nút
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Để thay đổi phông chữ cho trang tính ta chọn nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Để điều chỉnh các trang in được hợp lí, chúng ta phải làm gì?
	A. Định dạng phông chữ 	B. Điều chỉnh dấu ngắt trang 
	C. Định dạng màu chữ	D. Thay đổi hướng giấy in 
Câu 8. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
	A. Layout/ Orientation 	B. Layout/ Size
	C. File/ Save 	D. File/ Print
Câu 9. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
	A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 
	B. Nháy nút 
	C. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 
	D. Nháy nút 
Câu 10. Muốn hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làm việc với AutoFilter thì chọn:
	A. Nháy nút 	B. Nháy nút 
	C. Nháy nút 	D. Nháy nút 
B. TỰ LUẬN (3Đ)	
Câu 1: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu.(1Đ)
Câu 2: Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ?(1Đ)
Câu 3: Nêu ngắn gọn các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu?(1Đ)
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Lý Tự Trọng	Kiểm tra HỌC KÌ II
Họ và tên:...........................................................Năm học 2018-2019
Lớp 7.........	Môn: Tin học
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề số 3
Đề bài: Chọn đáp án trước câu trả lời em cho là đúng và điền vào bảng sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


A.Khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu đúng 0.7đ)
Câu 1. Để kẻ đường biên của các ô tính, em sử dụng nút lệnh nào:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì?
	A. Chọn hàng tiêu đề của trang tính.	B. Chọn hết bảng tính 
	C. Chọn 1 ô trong cột đó. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 3. Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Muốn lọc dữ liệu bảng tính em tiến hành ra sao:
	A. Nháy chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
	B. Chọn Data à Filter 
	C. Nháy nút trên hàng tiêu đề
	D. Tất cả ý kiến trên 
Câu 5. Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện: 
	A. Chọn biểu đồ rồi nháy nút Copy
	B. Chọn một ô trong bảng rồi nhấn phím Delete
	C. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete
	D. Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter.
Câu 6. Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7N”. Để căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (Giữa các cột từ A đến G). Sau khi chọn các ô từ A1 đến G1, em sẽ nháy chuột vào nút lệnh nào trong các nút lệnh sau:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây:
	A. Insert à Insert Sheet	B. Insert à Insert Sheet Columns
	C. Insert à Insert Sheet Rows 	D. Insert à Insert Cells 
Câu 8. Thứ tự các dạng biểu đồ từ trái qua là:
	A. Tròn – cột – gấp khúc 	B. Gấp khúc – Tròn – cột
	C. Cột – Gấp khúc – Tròn 	D. Gấp khúc – cột – tròn
Câu 9. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ:
	A. Dễ so sánh số liệu
	B. Minh họa dữ liệu trực quan
	C. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của số liệu
	D. Tất cả các ý trên
Câu 10. Khi thực hiện các bước tạo biểu đồ xong, em được một khung trắng là do:
	A. Em chưa chú thích cho biểu đồ được tạo
	B. Chọn 1 ô tính ngoài vùng dữ liệu cần tạo biểu đồ
	C. Chọn 1 ô tính trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ
	D. Em chọn dạng biểu đồ hình tròn
B. TỰ LUẬN (3Đ)
Câu 1: Nêu ngắn gọn các bước trình bày và in trang tính? (1Đ)
Câu 2: Làm cách nào để có thể thay đổi hướng giấy của trang in?(1Đ)
Câu 3: Nêu các bước để sắp xếp danh sách dữ liệu trong Excel?(1Đ)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Lý Tự Trọng	Kiểm tra HỌC KÌ II
Họ và tên:...........................................................Năm học 2018-2019
Lớp 7.........	Môn: Tin học
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Đề số 4
Đề bài: Chọn đáp án trước câu trả lời em cho là đúng và điền vào bảng sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10A.Khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu đúng 0.7đ)
Câu 1. Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
	A. Layout/ Orientation 	B. Layout/ Size
	C. File/ Save 	D. File/ Print
Câu 2. Để sắp xếp danh sách dữ liệu giảm dần, em làm thế nào?
	A. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 
	B. Nháy nút 
	C. Nháy chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp rồi nháy nút 
	D. Nháy nút 
Câu 3. Các nút lệnh nằm ở dải lệnh nào?
	A. Page Layout 	B. Insert	C. Home 	D. Data
Câu 4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:
	A. Bottom Align	B. Top Align	C. Align Left 	D. Align Right
Câu 6. Muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì?
	A. Chọn hàng tiêu đề của trang tính.	B. Chọn hết bảng tính 
	C. Chọn 1 ô trong cột đó. 	D. Tất cả đều sai.
Câu 7. Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Muốn lọc dữ liệu bảng tính em tiến hành ra sao:
	A. Nháy chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.
	B. Chọn Data à Filter 
	C. Nháy nút trên hàng tiêu đề
	D. Tất cả ý kiến trên 
Câu 9. Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện: 
	A. Chọn biểu đồ rồi nháy nút Copy
	B. Chọn một ô trong bảng rồi nhấn phím Delete
	C. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete
	D. Chọn biểu đồ và nhấn phím Enter.
Câu 10. Khi thực hiện các bước tạo biểu đồ xong, em được một khung trắng là do:
	A. Em chưa chú thích cho biểu đồ được tạo
	B. Chọn 1 ô tính ngoài vùng dữ liệu cần tạo biểu đồ
	C. Chọn 1 ô tí

File đính kèm:

  • docx4_de_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_tin_hoc_lop_7_nam_hoc_2018_2019.docx