Bài giảng Địa lí 8 - Thái Bá Hà Phúc - Tiết 11, Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

I. Vị trí địa lí.

II. Đặc điểm tự nhiên

1) Địa hình

2) Khí hậu

3) Sông ngòi

4) Cảnh quan:

 

ppt33 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 8 - Thái Bá Hà Phúc - Tiết 11, Bài 9: Khu vực Tây Nam Á, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 PHÒNG GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH XUYÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG GV: Thái Bá Hà Phúc LỚP 8C KIEÅM TRA BAØI CUÕ Döïa vaøo nguoàn taøi nguyeân naøo maø moät soá nöôùc Taây Nam AÙ laïi trôû thaønh nhöõng nöôùc coù thu nhaäp cao ? Neâu daãn chöùng cuï theå qua baûng 7.2 /SGK. TIẾT 11 – BÀI 9 Cöïc nam 12 0 B Cöïc baéc 42 0 B Cöïc ñoâng Cöïc taây I. Vị trí địa lí. - Tây Nam Á nằm ở khoảng vĩ độ, kinh độ: + Vĩ độ: 12oB – 42oB + Kinh độ: 26oĐ – 73oĐ - Tây Nam Á nằm ở ngã ba, giữa 3 châu lục: Á, Âu, Phi; được bao bọc bởi một số biển và vịnh biển. Chaâu AÂu Chaâu AÙ Chaâu Phi I. Vị trí địa lí. - Tây Nam Á nằm vĩ độ, kinh độ: + Vĩ độ: 12oB – 42oB + Kinh độ: 26oĐ – 73oĐ - Tây Nam Á nằm ở ngã ba, giữa 3 châu lục: Á, Âu, Phi; được bao bọc bởi một số biển và vịnh biển.  Vị trí Tây Nam Á có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế. I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên Địa hình 1) Địa hình SN Iran SN Thoå Nhó Kyø SN Arap ÑB Löôõng Haø I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên Địa hình: Là khu vực nhiều núi và cao nguyên: + Phía Đông Bắc và Tây Nam: tập trung nhiều sơn nguyên, núi cao đồ sộ. + Ở giữa: Là Đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ. 2) Khí hậu: 2) Khí hậu Chí tuyeán Baéc I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên 1) Địa hình - Tây Nam Á nằm sát biển nhưng khí hậu khô hạn, nóng. Khí hậu: 3) Sông ngòi: 3) Sông ngòi: I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên 1) Địa hình Khí hậu 3) Sông ngòi - Tây Nam Á là khu vực có mạng lưới sông ngòi kém phát triển nhất Châu Á. Hai sông lớn: + Sông Ti-grơ + Sông Ơ- phrat 4) Cảnh quan: 4) Cảnh quan: I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên 1) Địa hình Khí hậu 3) Sông ngòi 4) Cảnh quan: - Cảnh quan thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích. 5) Khoáng sản 5) Khoáng sản I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên . 1) Địa hình Khí hậu 3) Sông ngòi 4) Cảnh quan: 5) Khoáng sản - Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là: dầu mỏ, trữ lượng rất lớn. Phân bố: Đồng bằng Lưỡng Hà, Đồng bằng của bán đảo A – Rap, vùng vịnh Péc-xích. I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên III. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị Nhóm 1: Quan sát hình 9.3, cho biết * Khu vực Tây Nam Á bao gồm các quốc gia nào? * Xác định các quốc gia có diện tích lớn nhất/ nhỏ nhất?  Nhận xét đặc điểm dân cư khu vực Tây Nam Á? Nhóm 2: Dựa trên điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào? Vì sao lại phát triển các ngành kinh tế đó? Thảo luận nhóm (3 phút) Nhóm 3: Dựa vào hình 9.4, cho biết khu vực Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các khu vực nào trên thế giới? (Trình bày trên lược đồ Hình 9.4) I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên III. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị 1) Đặc điểm dân cư Dân số: 286 triệu người, phần lớn là người Ả - rập, chủ yếu theo đạo Hồi.  Mật độ phân bố dân cư rất không đồng đều. 2) Đặc điểm kinh tế, chính trị I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên III. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị 1) Đặc điểm dân cư 2) Đặc điểm kinh tế, chính trị - Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ rất phát triển, đóng vai trò chủ yếu trong nền kinh tế các nước Tây Nam Á. Taây Nam AÙ xuaát khaåu daàu moû ñeán caùc khu vöïc naøo? Baèng loaïi hình giao thoâng naøo? I. Vị trí địa lí. II. Đặc điểm tự nhiên III. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị 1) Đặc điểm dân cư 2) Đặc điểm kinh tế, chính trị - Công nghiệp khai thác ,chế biến dầu mỏ rất phát triển, vai trò chủ yếu trong nền kinh tế các nước Tây Nam Á. - Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.  Khó khăn: Đây là một khu vực không mấy hòa bình,ổn định – là nơi luôn xảy ra các cuộc chiến tranh giành quyền lợi, chiến tranh dầu mỏ. KHU VÖÏC TAÂY NAM AÙ Vò trí ñòa lyù Ñieàu kieän töï nhieân Kinh teá – chính trò Coù yù nghóa chieán löôïc quan troïng Nuùi, sôn nguyeân Khoâ haïn Ít soâng Caûnh quan hoang maïc, baùn hoang maïc Taøi nguyeân: daàu moû, khí ñoát Coâng nghieäp khai thaùc, cheá bieán daàu moû. Xuaát khaåu daàu moû. Khoâng oån ñònh chính trò. Học kĩ bài 9 để tiết sau kiểm tra 15 phút Chuaån bò baøi 10: * Tìm hieåu veà aûnh höôûng cuûa ñòa hình ñeán khí haäu cuûa Nam AÙ (daõy nuùi Hymalaya – daõy nuùi Gaùt Ñoâng – Gaùt Taây). HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

File đính kèm:

  • pptBai 9 Khu vuc Tay Nam A(1).ppt
Bài giảng liên quan